Λοιπά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

10,00 πόντοι
10,00

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Λειτουργικός Λόγος

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ θέλοντας να βοηθήσει τους πιστούς να γνωρίσουν το υπέρτατο αυτό μυστήριο, την ένωση του ανθρώπου με το Θεό, συνέγραψε πενήντα δύο σύντομες λειτουργικές ομιλίες που θίγουν διάφορα θέματα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ
Α΄. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός…
Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθώμεν.
Καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως…
Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου Οίκου τούτου…
Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν…
Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν…
Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων…
Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως…
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου…
Μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες…
Ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν…
Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήματα…
Ὁ μονογενής Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ…
Σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου…
Σταυρωθείς τε, Χριστέ, ὁ Θεός…
Ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἶἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι…
Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος…
Ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγών τὰ σύμπαντα…
Ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν…
Συγχώρησον ἡμῖν πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον…
Δὸς ἡμῖν ἐν ὀσιότητι λατρεύειν σοι…
Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα...
Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον...
Εἰρήνη πᾶσι.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων...
Καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ...
Καὶ καταξίωσον αὐτοὺς ἐν καιρῷ εὐθέτω...
Ἕνωσον αὐτοὺς τῆ ἀγίᾳ σου Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησία....
Ποίησον ἡμᾶς ἀξίους γενέσθαι τοῦ προσφέρειν σοι δεήσεις...
Καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς, οὓς ἔθου εἰς τὴν διακονίαν σου ταύτην...
Τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας...
Καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν...
Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν σου...
Αγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν.
Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας.
Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος...
Τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς...
Τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας....
Τῆς Δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας...
Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν...
Ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς...
Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου...
Καὶ ἀνάπαυσον αὐτοὺς, ὁ Θεὸς ἡμῶν...
Καὶ παντὸς ἱερατικοῦ καὶ μοναχικοῦ τάγματος.
Καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν...
Μὴ εἰς κρίμα ἢ εἰς κατάκριμα.
Τοῖς πλέουσι σύμπλευσον, τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον...
Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα, φιλάνθρωπε...
Δυνάμει τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ...
Β΄. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τὸ τῆς υἱοθεσίας χάρισμα... Κατελθὼν διὰ τοῦ Σταυροῦ εἰς τὸν ἅδην...
Ἀλλ᾿ ἵνα εὕρωμεν ἔλεον καὶ χάριν μετὰ πάντων τῶν ἁγίων...
Καὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον στερέωσον...
Ἄμειψαι αὐτοῖς τοῖς πλουσίοις σου καὶ ἐπουρανίοις χαρίσμασι...
Ὑπόταξον αὐτοῖς πάντα τὰ βάρβαρα ἔθνη...
Μνήσθητι, Κύριε, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας...
Τὰς συζυγίας αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ διατήρησον...
Τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε...
Τοὺς ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐλευθέρωσον...
Καὶ τῶν ἀγαπώντων ἡμᾶς καὶ τῶν μισούντων...
Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου...

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,645 kg
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

296

Κωδικός

ISBN

978-618-86725-0-5

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ”