Θεολογικά

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

8,50 πόντοι
8,50

Περιγραφή Προϊόντος

Σχόλια των Αγίων Πατέρων και Παρηγορητικός Λόγος προς πενθούντας

Στο βι­βλίο αυτό γί­νε­ται προσ­πά­θεια μι­κρής προσ­εγ­γί­σε­ως στο μυ­στή­ριο του θα­νά­του. Ε­ξε­τά­ζε­ται το πως εισήλ­θε στην αν­θρώ­πι­νη ζωή ο θά­να­τος, σε τι με­τα­βλή­θη­κε με την έ­λευ­ση του Χρι­στού, και πό­σο ω­φέ­λι­μη είναι για μας η εν­θύ­μη­σή του. Στη συν­έ­χεια δί­νε­ται ένας σύν­το­μος σχο­λι­α­σμός της ακο­λου­θί­ας εις ψυ­χορ­ρα­γούν­τα και της εξ­ο­δίου α­κο­λου­θί­ας, από την στι­γμή της κοι­μή­σε­ως του αν­θρώ­που μέ­χρι την τα­φή του. Κα­τό­πιν γί­νε­ται ανα­φο­ρά στα ιερά μνη­μό­συ­να και την ω­φέ­λειά τους, και στο τέ­λος ο λό­γος στρέ­φε­ται προς τους πεν­θούν­τας, ως πα­ρη­γο­ρία για την κοί­μη­ση κά­ποιου προσ­φι­λούς προσ­ώ­που.

Τα κεί­με­να είναι όλα των αγί­ων Πα­τέ­ρων, δι­ό­τι αυτοί, με την αγι­α­σμέ­νη ζωή και τον θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τους, μπο­ρούν να πεί­σουν και να πα­ρη­γο­ρή­σουν κά­θε κα­λο­προ­αί­ρε­τη ψυ­χή.

 • Πρόλογος
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • α. Ο θάνατος συνέπεια της αμαρτίας.
  • β. Ο θάνατος αρχή νέας ζωής
  • Προετοιμασία για το γεγονός του θανάτου
 • Α΄. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΨΥΧΟΡΡΑΓΟΥΝΤΑ
  • α. Οι επιθανάτιες προσευχές
  • β. Η πρώτη κρίσις
  • γ. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα
 • Β΄. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
  • 1. ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΟΣ
   • α. Ετοιμασία του σκηνώματος
   • β. Η πρόθεσις του νεκρού
   • γ. Το νεκρώσιμον Τρισάγιον
   • δ. Η μεταφορά του σκηνώματος στον Ναό
   • ε. Το λείψανον εστραμμένον προς ανατολάς
  • 2. ΕΞΟΔΙΟΝ ΥΜΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ
   • α. Εξόδιος ακολουθία
   • β. Άμωμοι εν οδώ. Αλληλούϊα
   • γ. Σος ειμι εγώ, σώσόν με
   • δ. Ζήσεται η ψυχή μου και αινέσει σε
  • 3. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΜΕΛΑ
   • α. Κύριε, ανακάλεσαι το απολωλός πρόβατον
   • β. Εικών ειμι της αρρήτου δόξης σου
   • γ. Την ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι
   • δ. Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα
   • ε. Εγώ ειμι γη και σποδός .
   • στ. Ο θάνατός σου, Κύριε, αθανασίας γέγονε πρόξενος
   • ζ. Αγνή Παρθένε, του Λόγου πύλη
  • 4. ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
   • α. Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
   • β. Οι καθαροί τη καρδία τον Θεόν όψονται
   • γ. Ευχές προς τον κοιμηθέντα
   • δ. Η φοβερά ημέρα του Κυρίου
  • 5. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ
   • α. Αρπαγησόμεθα εις απάντησιν του Κυρίου
   • β. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την
   • γ. Η συγχωρητική Ευχή.
   • δ. Αιωνία η μνήμη
  • 6. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΣΠΑΣΜΟΣ
   • α. Δεύτε τελευταίον ασπασμόν
   • β. Ο θρήνος του χωρισμού
   • γ. Τι είναι η ζωή μας!
   • δ. Η ικεσία του κοιμηθέντος
  • 7. ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ
   • α. Η τελευταία κατοικία του σώματος
   • β. Το έλαιον σημαίνει τους πνευματικούς αγώνες.
   • γ. Γη ει και εις γην απελεύση
   • δ. Η καύσις των νεκρών
 • Γ΄. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
  • α. Πνευματική βοήθεια προς τους κεκοιμημένους
  • β. Ο συμβολισμός του σιταριού .
  • γ. Πότε τελούνται τα ιερά Μνημόσυνα
  • δ. Η σημερινή πραγματικότης
 • Δ΄. Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
  • α. Το πένθος είναι τόπος ιερός
  • β. Ο παρηγορητικός πατερικός λόγος
  • γ. Ο θάνατος νέων ανθρώπων
 • Επίλογος
 • Σημειώσεις

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,220 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

168

Κωδικός

ISBN

978-618-513-820-2

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ”