Οικοδομητικά

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

(1 αξιολόγηση πελάτη)

8,50 πόντοι
8,50

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Σχόλια των Αγίων Πατέρων και Παρηγορητικός Λόγος προς πενθούντας

Στο βι­βλίο αυτό γί­νε­ται προσ­πά­θεια μι­κρής προσ­εγ­γί­σε­ως στο μυ­στή­ριο του θα­νά­του. Ε­ξε­τά­ζε­ται το πως εισήλ­θε στην αν­θρώ­πι­νη ζωή ο θά­να­τος, σε τι με­τα­βλή­θη­κε με την έ­λευ­ση του Χρι­στού, και πό­σο ω­φέ­λι­μη είναι για μας η εν­θύ­μη­σή του. Στη συν­έ­χεια δί­νε­ται ένας σύν­το­μος σχο­λι­α­σμός της ακο­λου­θί­ας εις ψυ­χορ­ρα­γούν­τα και της εξ­ο­δίου α­κο­λου­θί­ας, από την στι­γμή της κοι­μή­σε­ως του αν­θρώ­που μέ­χρι την τα­φή του. Κα­τό­πιν γί­νε­ται ανα­φο­ρά στα ιερά μνη­μό­συ­να και την ω­φέ­λειά τους, και στο τέ­λος ο λό­γος στρέ­φε­ται προς τους πεν­θούν­τας, ως πα­ρη­γο­ρία για την κοί­μη­ση κά­ποιου προσ­φι­λούς προσ­ώ­που.

Τα κεί­με­να είναι όλα των αγί­ων Πα­τέ­ρων, δι­ό­τι αυτοί, με την αγι­α­σμέ­νη ζωή και τον θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τους, μπο­ρούν να πεί­σουν και να πα­ρη­γο­ρή­σουν κά­θε κα­λο­προ­αί­ρε­τη ψυ­χή.

 • Πρόλογος
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • α. Ο θάνατος συνέπεια της αμαρτίας.
  • β. Ο θάνατος αρχή νέας ζωής
  • Προετοιμασία για το γεγονός του θανάτου
 • Α΄. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΨΥΧΟΡΡΑΓΟΥΝΤΑ
  • α. Οι επιθανάτιες προσευχές
  • β. Η πρώτη κρίσις
  • γ. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα
 • Β΄. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
  • 1. ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΟΣ
   • α. Ετοιμασία του σκηνώματος
   • β. Η πρόθεσις του νεκρού
   • γ. Το νεκρώσιμον Τρισάγιον
   • δ. Η μεταφορά του σκηνώματος στον Ναό
   • ε. Το λείψανον εστραμμένον προς ανατολάς
  • 2. ΕΞΟΔΙΟΝ ΥΜΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ
   • α. Εξόδιος ακολουθία
   • β. Άμωμοι εν οδώ. Αλληλούϊα
   • γ. Σος ειμι εγώ, σώσόν με
   • δ. Ζήσεται η ψυχή μου και αινέσει σε
  • 3. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΜΕΛΑ
   • α. Κύριε, ανακάλεσαι το απολωλός πρόβατον
   • β. Εικών ειμι της αρρήτου δόξης σου
   • γ. Την ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι
   • δ. Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα
   • ε. Εγώ ειμι γη και σποδός .
   • στ. Ο θάνατός σου, Κύριε, αθανασίας γέγονε πρόξενος
   • ζ. Αγνή Παρθένε, του Λόγου πύλη
  • 4. ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
   • α. Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
   • β. Οι καθαροί τη καρδία τον Θεόν όψονται
   • γ. Ευχές προς τον κοιμηθέντα
   • δ. Η φοβερά ημέρα του Κυρίου
  • 5. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ
   • α. Αρπαγησόμεθα εις απάντησιν του Κυρίου
   • β. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την
   • γ. Η συγχωρητική Ευχή.
   • δ. Αιωνία η μνήμη
  • 6. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΣΠΑΣΜΟΣ
   • α. Δεύτε τελευταίον ασπασμόν
   • β. Ο θρήνος του χωρισμού
   • γ. Τι είναι η ζωή μας!
   • δ. Η ικεσία του κοιμηθέντος
  • 7. ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ
   • α. Η τελευταία κατοικία του σώματος
   • β. Το έλαιον σημαίνει τους πνευματικούς αγώνες.
   • γ. Γη ει και εις γην απελεύση
   • δ. Η καύσις των νεκρών
 • Γ΄. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
  • α. Πνευματική βοήθεια προς τους κεκοιμημένους
  • β. Ο συμβολισμός του σιταριού .
  • γ. Πότε τελούνται τα ιερά Μνημόσυνα
  • δ. Η σημερινή πραγματικότης
 • Δ΄. Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
  • α. Το πένθος είναι τόπος ιερός
  • β. Ο παρηγορητικός πατερικός λόγος
  • γ. Ο θάνατος νέων ανθρώπων
 • Επίλογος
 • Σημειώσεις

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,220 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

168

Κωδικός

ISBN

978-618-513-820-2

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

1 κριτική για Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

 1. Γεώργιος Αναγνωστούλης (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Εμπεριστατωμένη ανάλυση

Προσθήκη μίας αξιολόγησης