Δογματικά

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

34,90 πόντοι
34,90

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 512
Κωδικός: 45-959
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως

Θεολογία και Οικουμένη είναι μία επιστημονική σειρά για την έκδοση, ή και την επανέκδοση, μελετών και εγχειριδίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσανατολισμό στην ερμηνεία της πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως δογματικής διατυπώσεως και κειμενικής καταγραφής. Και τούτο κατά την αγιοπατερική επεξεργασία και συνοδική πράξη, κατά τη σύγχρονη ερμηνευτική και συμβολή της Ορθοδόξου Θεολογίας σήμερα, αλλά και σε συσχετισμό με την ιστορική πορεία και συνέχεια της εκκλησιαστικής κοινότητας. Επιπλέον η σειρά θα στεγάσει μελέτες που σχετίζονται με τη χριστιανική Οικουμένη, το διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας με τους χριστιανούς άλλων ομολογιών, αλλά και γενικώς με το σύγχρονο άνθρωπο. Η σειρά κάνει έναρξη με την επανέκδοση του έργου του μακαριστού καθηγητή Νικολάου Αθ. Ματσούκα, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενός έργου που αποτελεί την κορύφωση μιας δημιουργικής πορείας θεολογικών διεργασιών στη Θεσσαλονίκη με διεθνή αντίκτυπο. (Δέσπω Αθ. Λιάλιου, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑ .
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. .
ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ (κείμενο-μετάφραση)
Α'
1. (1). Ότι ἀκατάληπτον τὸ θεῖον καὶ ὅτι οὐ δεῖ ζητεῖν καὶ περιεργάζεσθαι τὰ μὴ παραδεδομένα ἡμῖν ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητ τῶν καὶ ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν
2. (2). Περὶ ῥητῶν καὶ ἀρρήτων καὶ γνωστῶν καὶ ἀγνώστων.
3. (3). Ἀπόδειξις, ὅτι ἔστι Θεός.
4. (4). Περὶ τοῦ τί ἐστι Θεός· ὅτι ἀκατάληπτος.
5. (5). Απόδειξις, ὅτι εἰς ἐστι Θεὸς καὶ οὐ πολλοὶ
6. (6). Περὶ Λόγου Θεοῦ
7. (7). Περὶ Πνεύματος Ἁγίου.
8. (8). Περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος
9. (9). Περὶ τῶν ἐπὶ Θεοῦ λεγομένων
10. (10). Περὶ θείας ἑνώσεως καὶ διακρίσεως
11. (11). Περὶ τῶν σωματικῶς ἐπὶ Θεοῦ λεγομένων.
12. (12). Ἔτι περὶ τῶν αὐτῶν.
12β. (12β). Έτι περὶ θείων ὀνομάτων ἀκριβέστερον
13. (13). Περὶ τόπου Θεοῦ καὶ ὅτι μόνον τὸ θεῖον ἀπερίγραπτον
14. (14). Τα ἰδιώματα τῆς θείας φύσεως
Β΄
1. (15). Περὶ αἰῶνος
2. (16). Περὶ δημιουργίας
3. (17). Περὶ ἀγγέλων
4. (18). Περὶ Διαβόλου καὶ δαιμόνων
5. (19). Περὶ κτίσεως ὁρατῆς
6. (20). Περὶ οὐρανοῦ
7. (21). Περὶ φωτός, πυρός, φωστήρων ηλίου τε καὶ σελήνης καὶ ἄστρων
8. (22). Περὶ ἀέρος καὶ ἀνέμων
9. (23). Περὶ ὑδάτων
10. (24). Περὶ γῆς καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς
11. (25). Περὶ παραδείσου
12. (26). Περὶ ἀνθρώπο
13. (27). Περὶ ἡδονῶν
14. (28). Περὶ λύπης
15. (29). Περὶ φόβου
16. (30). Περὶ θυμοῦ
17. (31). Περὶ τοῦ φανταστικού
18. (32). Περὶ αἰσθήσεως.
19. (33). Περὶ τοῦ διανοητικού
20. (34). Περὶ τοῦ μνημονευτικοῦ
21. (35). Περὶ ἐνδιαθέτου λόγου καὶ προφορικοῦ
22. (36). Περὶ πάθους καὶ ἐνεργείας
23. (37). Περὶ ἐνεργείας
24. (38). Περὶ ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου
25. (39). Περὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν, τουτέστι τοῦ αὐτεξουσίου
26. (40). Περὶ τῶν γινομένων
27. (41). Διὰ ποίαν αἰτίαν αὐτεξούσιοι γεγόναμεν
28. (42). Περὶ τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν
29. (43). Περὶ προνοίας
30. (44). Περὶ προγνώσεως καὶ προορισμοῦ
Γ
1. (45). Περὶ τῆς θείας οἰκονομίας καὶ περὶ τῆς δι᾿ ἡμᾶς κηδεμονίας καὶ τῆς ἡμῶν σωτηρίας
2. (46). Περὶ τοῦ τρόπου τῆς συλλήψεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς θείας αὐτοῦ σαρκώσεως
3. (47). Περὶ τῶν δύο φύσεων
4. (48). Περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἀντιδόσεως
5. (49). Περὶ ἀριθμοῦ τῶν φύσεων
6. (50). Ὅτι πᾶσα ἡ θεία φύσις ἐν μιᾷ τῶν αὐτῆς ὑποστάσεων ἡνώθη πάσῃ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει καὶ οὐ μέρος μέρει
7. (51). Περὶ τῆς μιᾶς τοῦ Θεοῦ Λόγου συνθέτου ὑποστάσεως
8. (52). Πρὸς τοὺς λέγοντας· ὑπὸ τὸ συνεχές ποσὸν ἀνάγονται αἱ τοῦ Κυρίου φύσεις ἢ ὑπὸ τὸ διωρισμένον
9. (53). Πρὸς τὸ, εἰ οὐκ ἐστι φύσις ἀνυπόστατος, ἀπάντησις
10. (54). Περὶ τοῦ τρισαγίου
11. (55). Περὶ τῆς ἐν εἴδει καὶ ἐν ἀτόμῳ θεωρουμένης φύσεως καὶ δι αφορᾶς, ἐνώσεως καὶ σαρκώσεως, καὶ πῶς ἐκληπτέον «τὴν μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένην»
12. (56). Ότι Θεοτόκος ή Αγία Παρθένος
13. (57). Περὶ τῶν ἰδιωμάτων τῶν δύο φύσεων
14. (58). Περὶ θελημάτων καί αὐτεξουσίων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
15. (59). Περὶ ἐνεργειῶν τῶν ἐν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῳ
16. (60). Πρὸς τοὺς λέγοντας, εἰ δύο φύσεων καὶ ἐνεργειῶν ὁ ἄν θρωπος, ἀνάγκη ἐπὶ Χριστοῦ τρεῖς φύσεις καὶ τοσαύτας λέγειν τὰς ἐνεργείας
17. (61). Περὶ τοῦ τεθεῶσθαι τὴν φύσιν τῆς τοῦ Κυρίου σαρκὸς καὶ τὸ θέλημα
18. (62). Ἔτι περὶ θελημάτων καὶ αὐτεξουσίων νοῶν τε καὶ γνώσεων καὶ σοφιῶν
19. (63). Περὶ τῆς θεανδρικῆς ἐνεργείας
20. (64). Περὶ τῶν φυσικῶν καὶ ἀδιαβλήτων παθῶν
21. (65). Περὶ ἀγνοίας καὶ δουλείας
22. (66). Περὶ προκοπῆς
23. (67). Περὶ δειλίας
24. (68). Περὶ τῆς τοῦ Κυρίου προσευχῆς
25. (69). Περὶ οἰκειώσεως
26. (70). Περὶ τοῦ πάθους τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς αὐτοῦ θεότητος
27. (71). Περὶ τοῦ ἀχώριστον διαμεῖναι τὴν τοῦ Λόγου θεότητα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ Κυρίου καὶ μίαν διαμεῖναι ὑπόστασιν
28. (72). Περὶ φθορᾶς καὶ διαφθορᾶς
29. (73). Περὶ τῆς ἐν τῷ ᾅδῃ καθόδου
Δ
1. (74). Περὶ τῶν μετὰ τὴν ἀνάστασιν
2. (75). Περὶ τῆς ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς καθέδρας
3. (76). Πρὸς τοὺς λέγοντας· εἰ δύο φύσεις ὁ Χριστός, ἢ καὶ τῇ κτί- σει λατρεύετε φύσιν κτίστην προσκυνοῦντες ἢ μίαν φύσιν
4. (77), Διατί ὁ Χριστὸς ἐνηνθρώπησε καὶ οὐχ ὁ Πατήρ οὐδὲ τὸ προσκυνητὴν λέγετε καὶ μίαν ἀπροσκύνητον Πνεῦμα καὶ τί ἐνανθρωπήσας κατώρθωσεν
5. (78). Πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας, εἰ ἡ ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ κτιστή ἐστιν ἢ ἄκτιστος
6. (79). Περὶ τοῦ πότε ἐκλήθη Χριστός
7. (80). Πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας, εἰ δύο φύσεις εγέννησεν ἡ Ἁγία Θε στόκος, εἰ δύο φύσεις ἐπὶ σταυροῦ ἐκρέμαντο
8. (81). Πῶς πρωτότοκος λέγεται ὁ μονογενής Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
9. (82). Περὶ πίστεως καὶ βαπτίσματος
10. (83). Περὶ πίστεως
11. (84). Περὶ σταυροῦ, ἐν ᾧ ἔτι καὶ περὶ πίστεως
12. (85). Περὶ τοῦ προσκυνεῖν κατὰ ἀνατολὰς
13. (86). Περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἀχράντων τοῦ Κυρίου μυστηρίων
14. (87). Περὶ τῆς γενεαλογίας τοῦ Κυρίου καὶ περὶ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου
15. (88). Περὶ τῶν ἁγίων καὶ τῆς τῶν λειψάνων αὐτῶν
16. (89). Περὶ εἰκόνων
17. (90). Περὶ Γραφῆς
18. (91). Περὶ τῶν ἐπὶ Χριστοῦ λεγομένων
19. (92). Ὅτι οὐκ ἐστι τῶν κακῶν αἴτιος ὁ Θεός
20. (93). Ὅτι οὐ δύο ἀρχαὶ
21. (94). Τίνος ἕνεκεν προγινώσκων ὁ Θεὸς τοὺς ἁμαρτάνειν καὶ μὴ μετανοεῖν μέλλοντας ἔκτισεν
22. (95). Περὶ νόμου Θεοῦ καὶ νόμου ἁμαρτίας
23. (96). Κατὰ Ἰουδαίων, περὶ τοῦ Σαββάτου
24. (97). Περὶ παρθενίας
25. (98). Περὶ τῆς περιτομῆς
26. (99). Περὶ τοῦ ἀντιχρίστου
27 (100). Περὶ ἀναστάσεως
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ-ΣΧΟΛΙΑ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

512

Κωδικός

ISBN

978-960-599-212-5

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Σειρά

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ”