Έκπτωση
Λοιπά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ (ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)

(1 αξιολόγηση πελάτη)

13,50 πόντοι
13,50

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 495
Έκδοση: 10η
Κωδικός: 01-107
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Μια πρωτότυπη ερμηνεία της θείας Λειτουργίας, απόσταγμα όχι μό­νο της βαθιάς επιστημονικής γνώσεως, αλλά και της προσωπικής λει­τουργικής εμπειρίας του αεί­μνηστου καθηγητή. Ένα από τα κλα­σι­κότερα και πνευματικότερα συγγράμματά του σε α­πλούστερη γλώσσα, ώστε ο πλούτος και το μεγαλείο της θείας Λειτουργίας να γίνουν πιο προσιτά στους σύγχρονους πιστούς.

 • Προ­λε­γό­με­να
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
 • Κεφ. Α΄. «ΕΥΦΡΑΝΘΗΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΟΜΑΙ ΕΝ ΣΟΙ, ΥΨΙ­ΣΤΕ».
  • «Ἀ­κα­τα­παύ­στοις στό­μα­σιν, ἀ­σι­γή­τοις δο­ξο­λο­γί­αις»
  • «Κα­τα­τρύ­φη­σον τοῦ Κυ­ρί­ου».
  • «Ἡ ἐ­ξο­μο­λό­γη­σις αὐ­τοῦ ἐ­πὶ γῆς καὶ οὐ­ρα­νοῦ».
  • Παι­δί μου, δῶ­σε μου τήν καρ­διά σου.
  • «Δός μοι, υἱ­έ, σὴν καρ­δί­αν».
  • Ὄ­χι μό­νο μέ τά χεί­λη
  • «…Καὶ πα­ρὰ Σὲ τί ἠ­θέ­λη­σα ἐ­πὶ τῆς γῆς;»
 • Κεφ. Β΄. ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ».
  • «Θυ­σί­α τῷ Θε­ῷ πνεῦ­μα συν­τε­τρι­μέ­νον».
  • «Ἐ­κέ­κρα­γεν ἕ­τε­ρος πρὸς τὸν ἕ­τε­ρον».
  • «Ὡς ἀ­γα­πη­τὰ τὰ σκη­νώ­μα­τά σου…»
  • Θυ­σι­α­στή­ριο ὑ­πε­ρου­ρά­νιο
  • «Ἐν ἑ­νὶ στό­μα­τι καὶ μιᾷ καρ­δί­ᾳ»
  • Ποῦ ἔγ­κει­ται τό ὑ­πέ­ρο­χο τῆς λα­τρεί­ας.
  • «Πᾶ­σαν ἀ­πο­θώ­με­θα μέ­ρι­μναν».
  • «Ἀ­γα­πή­σω­μεν ἀλ­λή­λους».
 • Κεφ. Γ΄. ΜΙΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
  • «Οἱ μυ­στι­κῶς τὰ Χε­ρου­βεὶμ εἰ­κο­νί­ζον­τες»
  • «Τὸν τρι­σά­γιον ὕ­μνον προ­σᾴ­δον­τες»
  • «Ἅ­γιος Κύ­ριος Σα­βα­ώθ…»
  • Τόν τρι­σά­γιο καί ἐ­πι­νί­κιο ὕ­μνο…
  • «Τὸν ἐ­πι­νί­κιον ὕ­μνον ᾄ­δον­τα…»
  • «Ὡ­σαν­νὰ ἐν τοῖς ὑ­ψί­στοις…»
  • «ᾌ­δον­τα, βο­ῶν­τα, κε­κρα­γό­τα καὶ λέ­γον­τα»
  • Τά τέσ­σε­ρα ζῶ­α καί οἱ πρε­σβύ­τε­ροι
  • Τά ζῶ­α πρῶ­τα, οἱ πρε­σβύ­τε­ροι ἔ­πει­τα.
 • Κεφ. Δ΄. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ Η ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑ ΛΕΙ­ΤΟΥΡΓΙΑ.
  • Ἄγ­γε­λοι συλ­λει­τουρ­γοί
  • «Ἀρ­νί­ον ἑ­στη­κὸς ὡς ἐ­σφαγ­μέ­νον»
  • Τά ἑ­πτά κέ­ρα­τα καί οἱ ἑ­πτά ὀ­φθαλ­μοί τοῦ Ἀρ­νί­ου
  • «Φιά­λας χρυ­σᾶς γε­μού­σας θυ­μι­α­μά­των»
  • «Ἔ­πε­σαν ἐ­νώ­πιον τοῦ Ἀρ­νί­ου».
  • «Αἵ εἰ­σιν αἱ προ­σευ­χαὶ τῶν ἁ­γί­ων».
  • Καί ἐ­μεῖς ὑ­πέρ ἐ­κεί­νων
  • Με­γά­λη τι­μή καί μέ­γι­στη ὠ­φέ­λεια
 • Κεφ. Ε΄. ΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  • «Ἠ­γό­ρα­σας ἡ­μᾶς τῷ Θε­ῷ».
  • «Καὶ τῷ Ἀρ­νί­ῳ ἡ εὐ­λο­γί­α καὶ ἡ τι­μὴ καὶ ἡ δό­ξα».
  • Ὅ­λος ὁ λα­ός τά ἐ­πι­σφρά­γι­ζε μέ τό Ἀ­μήν.
  • «Ὅ­ταν πί­νω αὐ­τὸ μεθ᾿ ὑ­μῶν και­νόν».
  • Εἶ­ναι πο­τή­ριο αἰ­ώ­νιο.
  • «Φεῖ­σαι ἡ­μῶν, Κρι­τὰ δι­και­ό­τα­τε».
 • Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • Κεφ. ΣΤ΄. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
  • Προ­σφέ­ρεις καί τόν ἑ­αυ­τό σου.
  • Ἐ­πά­νω στό Θυ­σι­α­στή­ριο καί μέ­σα στό Πο­τή­ριο.
  • Τό ἐκ­κλη­σί­α­σμα μα­ζί μέ τούς λει­τουρ­γούς
  • Ἀ­ναί­μα­κτη καί λο­γι­κή
  • Θά πα­ρα­μεί­νει ἄ­ψυ­χη καί νε­κρή.
  • Συμ­βο­λι­κή ἀ­να­πα­ρά­στα­ση τοῦ πά­θους
  • Σύμ­βο­λο ἱ­ε­ρό καί κα­θα­γι­α­σμέ­νο
  • Ἀ­να­πα­ρά­στα­ση τῆς τα­φῆς τοῦ Κυ­ρί­ου
  • «Κη­δεύ­σας ἀ­πέ­θε­το».
 • Κεφ. Ζ΄. ΣΥΝΑΠΤΕΣ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΕΚΤΕΝΕΙΣ, ΑΝΤΙΦΩΝΑ, ΣΥΛΛΟ­ΓΙ­ΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
  • Με­γά­λη τῆς εὐ­χῆς τῶν πολ­λῶν ἡ δύ­να­μη.
  • «Ὁ­μο­θυ­μα­δὸν καὶ ἐν ἑ­νὶ στό­μα­τι»
  • Ἀ­πό ποῦ προ­έρ­χε­ται ὁ ὅ­ρος «Εἰ­ρη­νι­κά».
  • Εἰ­ρή­νη καί πά­λι εἰ­ρή­νη
  • Συν­τό­νως καὶ ἐ­κτε­νῶς
  • «Πάν­το­τε προ­σεύ­χε­σθαι».
  • «Ὑ­πὲρ βα­σι­λέ­ων καὶ τῶν ἐν ὑ­πε­ρο­χῇ ὄν­των».
  • Θε­ό­πνευ­στοι καί πνευ­μα­το­φό­ροι
  • Ἀ­πό κοι­νοῦ καί ἐξ ἑ­νός στό­μα­τος
  • Φω­νή μί­α καί με­λω­δί­α μί­α
  • Μᾶς λεί­πει ἡ καλ­λι­έρ­γεια.
 • Κεφ. Η΄. ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ, ΚΗΡΥΓΜΑ, ΑΠΟΛΥ­ΣΗ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
  • Ἡ μι­κρά Εἴ­σο­δος
  • Προ­φη­τευ­ό­με­νος καί ἐ­ξι­στο­ρού­με­νος
  • Μιλᾶ πρός ἐ­μᾶς καί σή­με­ρα.
  • «Διὰ λό­γου τὴν νου­θε­σί­αν… ποι­εῖ­ται».
  • «Ὅ­σοι οἱ κα­τη­χού­με­νοι προ­έλ­θε­τε».
  • Ὄ­χι μό­νο στό ὄ­νο­μα Χρι­στια­νοί.
  • «Ἄγ­γε­λοι ἐ­πι­σκο­ποῦ­σι».
  • Ἔ­ναρ­ξη τῆς Προ­α­να­φο­ρᾶς
 • Κεφ. Θ΄. ΑΠΟΝΙΨΗ ΧΕΡΙΩΝ, ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  • «Νί­ψον ἀ­νο­μή­μα­τα».
  • «Ἀ­γα­πή­σω­μεν ἀλ­λή­λους».
  • «Ἐν φι­λή­μα­τι ἁ­γί­ῳ»
  • Ἕ­να κομ­μά­τι τοῦ οὐ­ρα­νοῦ
  • «Ἔ­λε­ον εἰ­ρή­νης»
  • «Ὁ Κύ­ριος μεθ᾿ ἡ­μῶν».
  • «Ἄ­νω σχῶ­μεν τὰς καρ­δί­ας».
  • «Εὐ­χα­ρι­στή­σω­μεν τῷ Κυ­ρί­ῳ».
  • «Ἄ­ξιον καὶ δί­και­ον».
 • Κεφ. Ι΄. ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΝΙ­ΚΙΟΣ
  • Ἡ κα­τε­ξο­χήν εὐ­χα­ρι­στί­α
  • Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με, ὅ­πως καί ὁ Κύ­ριος εὐ­χα­ρί­στη­σε.
  • «Ἀ­νέκ­φρα­στος καὶ ἀ­πε­ρι­νό­η­τος»
  • Μί­α οὐ­σί­α, μί­α δύ­να­μη, μί­α προ­σκύ­νη­ση.
  • «Ὑ­πὲρ τῶν φα­νε­ρῶν καὶ ἀ­φα­νῶν εὐ­ερ­γε­σι­ῶν»
  • «Καί­τοι σοι πα­ρε­στή­κα­σι μυ­ριά­δες ἀγ­γέ­λων».
  • Μέ­νου­με προ­σκολ­λη­μέ­νοι στή γῆ.
  • «Πλή­ρης ὁ οὐ­ρα­νὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δό­ξης σου».
  • «Εὐ­λο­γη­μέ­νος ὁ ἐρ­χό­με­νος…»
 • Κεφ. ΙΑ΄. ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ.
  • Ὁ χα­ρα­κτή­ρας τῆς εὐ­χα­ρι­στί­ας μας
  • Εὐ­χα­ρι­στί­α κα­θο­λι­κή ἀλ­λά καί εἰ­δι­κή
  • «Μᾶλ­λον δὲ ἑ­αυ­τὸν πα­ρε­δί­δου».
  • «Λα­βὼν ἄρ­τον… ὁ­μοί­ως καὶ τὸ πο­τή­ριον».
  • Κα­τε­βαί­νει, γιά νά ἀ­να­κλι­θεῖ στό σπή­λαι­ο τῆς καρ­διᾶς σου.
  • «Ἐν ταῖς ἁ­γί­αις καὶ ἀ­χράν­τοις καὶ ἀ­μω­μή­τοις χερ­σί»
  • «Εὐ­χα­ρι­στή­σας, ἁ­γιά­σας, κλά­σας»
  • «Ἔ­δω­κε τοῖς ἁ­γί­οις αὐ­τοῦ μα­θη­ταῖς».
 • Κεφ. ΙΒ΄. ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗ­ΡΙΟΥ
  • «Λά­βε­τε, φά­γε­τε».
  • «Εἷς ἄρ­τος οἱ πολ­λοί ἐ­σμεν».
  • «Τοῦ­τό ἐ­στι τὸ σῶ­μά μου».
  • «Τὸ πνεῦ­μά ἐ­στι τὸ ζω­ο­ποι­οῦν».
  • «Σῶ­μα δὲ κα­τηρ­τί­σω μοι».
  • «Διὰ Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου»
  • «Τὸ ὑ­πὲρ ὑ­μῶν κλώ­με­νον»
  • «Εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν»
  • «Πί­ε­τε ἐξ αὐ­τοῦ πάν­τες».
  • «Τὸ αἷ­μά μου, τὸ τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης»
  • «Τοῦ­το ποι­εῖ­τε εἰς τὴν ἐ­μὴν ἀ­νά­μνη­σιν».
  • «Τὸ ὑ­πὲρ ὑ­μῶν καὶ πολ­λῶν ἐκ­χυ­νό­με­νον»
 • Κεφ. ΙΓ΄. «ΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ»
  • «Εἰς τὴν ἐ­μὴν ἀ­νά­μνη­σιν»
  • Γιά «ἀ­νά­μνη­ση» μπρο­στά στά μά­τια τοῦ Θε­οῦ
  • Γιά ἀ­νά­μνη­ση καί ἀ­να­νἐ­ω­ση τῆς σταυ­ρι­κῆς θυ­σί­ας
  • Ἡ «Ἀ­νά­μνη­ση»
  • «Καὶ τῆς δευ­τέ­ρας Πα­ρου­σί­ας»
  • «Σοὶ προ­σφέ­ρο­μεν».
  • «Σοὶ προ­σφέ­ρον­τες… Σὲ ὑ­μνοῦ­μεν…».
  • «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν»
  • «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν Σοὶ προ­σφέ­ρο­μεν…».
  • «Σοὶ προ­σφέ­ρο­μεν κα­τὰ πάν­τα καὶ διὰ πάν­τα».
  • «Σοὶ προ­σφέ­ρον­τες… Σὲ ὑ­μνοῦ­μεν…».
 • Κεφ. ΙΔ΄. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΑΥΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ.
  • «Καὶ δε­ό­με­θά Σου…».
  • «Κα­τά­πεμ­ψον τὸ Πνεῦ­μά Σου τὸ Ἅ­γιον ἐφ᾿ ἡ­μᾶς».
  • «Ὥ­στε γε­νέ­σθαι τοῖς με­τα­λαμ­βά­νου­σι…».
  • «Ἡ­μᾶς δὲ πάν­τας ἑ­νώ­σαις ἀλ­λή­λοις».
  • «Ὁ λα­ός Σου καὶ ἡ Ἐκ­κλη­σί­α Σου ἱ­κε­τεύ­ου­σί Σε».
  • Προ­σφέ­ρου­με καί ὑ­πέρ τῆς θρι­αμ­βεύ­ου­σας Ἐκ­κλη­σί­ας.
  • Προ­σφέ­ρου­με ὑ­πέρ τῶν προ­κε­κοι­μη­μέ­νων.
  • Προ­σφέ­ρου­με καί ὑ­πέρ αὐ­τῶν ἀ­κό­μη τῶν ἁ­γί­ων.
  • Ὑ­πέρ ὅ­λης τῆς θρι­αμ­βεύ­ου­σας Ἐκ­κλη­σί­ας
 • Κεφ. ΙΕ΄. ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟ­ΛΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ.
  • «Με­γί­στην ὄ­νη­σιν πι­στεύ­ον­τες ἔ­σε­σθαι…».
  • «Με­γί­στη» σέ ποι­ό βαθ­μό;
  • Πραγ­μα­τι­κά πά­ρα πο­λύ με­γά­λη ἡ ὠ­φέ­λεια.
  • Ὠ­φέ­λεια γιά ἁ­μαρ­τί­ες μή θα­νά­σι­μες
  • Ὑ­πέρ ὅ­λων τῶν κε­κοι­μη­μέ­νων
  • «Ἢ λή­θην ἢ πλῆ­θος ὀ­νο­μά­των»
  • «Καὶ ὧν ἕ­κα­στος κα­τὰ δι­ά­νοι­αν ἔ­χει».
 • Κεφ. ΙΣΤ΄. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ­ΛΗΨΗ
  • Καί γε­νι­κό­τε­ρες ἱ­κε­τευ­τι­κές δε­ή­σεις
  • «Ἐν ἑ­νὶ στό­μα­τι καὶ μιᾷ καρ­δί­ᾳ»
  • «Τὰ ἐ­λέ­η τοῦ με­γά­λου Θε­οῦ καὶ Σω­τῆ­ρος»
  • «Εἰς τὸ ἅ­γιον καὶ ὑ­πε­ρου­ρά­νιον θυ­σι­α­στή­ριον»
  • «Εἰς ὀ­σμὴν εὐ­ω­δί­ας πνευ­μα­τι­κῆς»
  • «Χρι­στια­νὰ τὰ τέ­λη τῆς ζω­ῆς ἡ­μῶν».
  • «Ἀ­νε­παί­σχυν­τα…»
  • «Εἰ­ρη­νι­κά…»
  • «Κα­λὴν ἀ­πο­λο­γί­αν»
  • «Τὴν ζω­ὴν ἡ­μῶν ἅ­πα­σαν καὶ τὴν ἐλ­πί­δα»
 • Κεφ. ΙΖ΄. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  • Ἡ Κυ­ρια­κή προ­σευ­χή
  • «Τολ­μᾶν ἐ­πι­κα­λεῖ­σθαι…»
  • Μᾶς προ­ε­τοι­μά­ζει γιά νά κοι­νω­νή­σου­με ἐ­πά­ξια.
  • «Ὡς καὶ ἡ­μεῖς ἀ­φί­ε­μεν…»
  • Σέ ἀ­τμό­σφαι­ρα βα­θιᾶς εἰ­ρή­νης
  • «Τὰ ἅ­για τοῖς ἁ­γί­οις».
  • Ἡ κλά­ση τοῦ Ἄρ­του
  • «Ὁ ἐ­σθι­ό­με­νος καὶ μη­δέ­πο­τε δα­πα­νώ­με­νος»
  • Με­ρι­κές ἄλ­λες προ­ε­τοι­μα­σί­ες
 • Κεφ. ΙΗ΄. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
  • Ξε­χω­ρι­στά καί πά­νω στήν πα­λά­μη
  • Προ­σέ­λευ­ση εὐ­λα­βι­κή μέ ἐκ­δη­λώ­σεις λα­τρεί­ας
  • «Τὸν λα­ὸν σου καὶ τὴν κλη­ρο­νο­μί­αν σου»
  • Εὐ­γνώ­μων ὁ­μο­λο­γί­α καί βα­ρυ­σή­μαν­τη εὐ­χή
  • «Ἀ­ξί­ως εὐ­χα­ρι­στή­σω­μεν τῷ Κυ­ρί­ῳ».
  • Εὐ­χα­ρι­στί­ες μα­ζί μέ αἰ­τή­μα­τα
  • Ἡ εὐ­χα­ρι­στή­ρια εὐ­χή
  • Εἶ­ναι ἐ­που­ρά­νια καί ἀ­θά­να­τα.
  • Τά αἰ­τή­μα­τα πού ἀ­κο­λου­θοῦν.
  • Οἱ εὐ­χές καί ἱ­κε­σί­ες τῶν Ἁ­γί­ων
  • Ἡ τε­λι­κή εὐ­λο­γί­α
  • «Κλί­να­τε καὶ εὐ­λο­γεῖ­σθε».
  • Ἡ ὀ­πι­σθάμ­βω­νος εὐ­χή
  • Ἄλ­λες ὀ­πι­σθάμ­βω­νοι καί ἡ ἐ­πι­σφρά­γι­σή τους
 • Σύ­νο­ψη γε­νι­κή καί συμ­πε­ρά­σμα­τα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,65 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Έκδοση

10η

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

495

Κωδικός

ISBN

978-618-5107-45-1

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

1 κριτική για ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ (ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 1. Αντωνησ ΑΝΘΟΥΛΗΣ (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

Προσθήκη μίας αξιολόγησης