Οικοδομητικά

ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ

22,00 πόντοι
22,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 448
Κωδικός: 20-031
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Αμαρτωλών σωτηρία

Η “Αμαρτωλών Σωτηρία” είναι ένα από τα πρώτα έργα που εξέδωσε ο Λάνδος στα 1641, ίσως είναι το πρώτο θρησκευτικό έργο που έγραψε. Όπως μπορούμε να υποθέσουμε από τον Πρόλογο ακολούθησε, όπως είδαμε, μια ολόκληρη σειρά από εκδόσεις, ενώ δεν ξέρουμε πόσα ακόμα έργα του έμειναν ανέκδοτα και χάθηκαν. Μερικά σώζονται χειρόγραφα σε διάφορες βιβλιοθήκες. Σκοπός της “Αμαρτωλών Σωτηρίας” όπως το λέγει και ο τίτλος, ήταν να βοηθήση τους αμαρτωλούς να σωθούν. Για να γίνη αυτό έπρεπε να υπάρχη ένα βιβλίο που θα εξηγούσε με απλό τρόπο και θα δίδασκε τους χριστιανούς πώς θα ζήσουν σύμφωνα με τη διδασκαλία της εκκλησίας. Τέτοια βιβλία ήταν σπάνια στον καιρό του Λάνδου, γι’ αυτό και η “Αμαρτωλών Σωτηρία” έγινε το αγαπητό ανάγνωσμα των Ελλήνων στα χρόνια της τουρκοκρατίας, γνώρισε καταπληκτική εκδοτική επιτυχία και τυπώνεται και διαβάζεται ακόμη ως σήμερα. Η γλώσσα του ήταν απλή και κατανοητή στο ελληνικό κοινό του 17ου αιώνα, χωρίς να της λείπουν οι επιδράσεις από τη λόγια και την εκκλησιαστική γλώσσα. Σήμερα ξενίζει λίγο το γλωσσικό ιδίωμα, όχι μόνο γιατί αντιπροσωπεύει μια παλιότερη μορφή της ομιλουμένης γλώσσας μας, αλλά και γιατί σώζει μερικά ιδιωματικά στοιχεία από την Κρήτη, την πατρίδα της Λάνδου, μπορεί όμως να διαβαστή αρκετά άνετα και από τον σημερινό αναγνώστη. […] (Από την έκδοση)

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα και το έργο του
Τη υπερενδόξω αειηαρθένω Θεοτόκω και Δεσπαίνη πάσης της κτίσεως
Αγάπιος τοις εντευξομένοις
Δύο νουθεσίαι ωφέλιμοι προεπόμεναι ταύτη τη σωτηρίω Βίβλω
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί θανασίμου αμαρτίας κοινώς. Πόσας ζημίας παρέχει τοις αμαρτάνουσι
Περί των μεγάλων αμαρτιών μερικώς
Περί των ελαφρών εγκλημάτων
Θεραπείαι και ιατρικά κοινώς κατά πάσης αμαρτίας λίαν ωφέλιμα
Περί της μισοθέου και ασεβέστατης βλασφημίας
Περί της αντιθέτου και δαιμονικής Υπερηφανείας
Περί Κενοδοξίας
Περί Φιλαργυρίας
Περί της κτηνώδους Πορνείας
Περί Θυμού και Οργής
Περί Γαστριμαργίας
Περί Φθόνου, εξ ου και ο φόνος τίκτεται
Περί Ακηδίας, ήτοι αμελείας
Περί Αγνωμοσύνης
Περί θλίψεων διαφόρων, και ότι σηκώνουσι τον Σταυρόν εκουσίως τους γίνεται ελαφρός, και ακουσίως, βαρύτατος
Δια ποίαν αιτίαν οι δίκαιοι έχουσι θλίψεις εις τούτον τον κόσμον, και οι αμαρτάνοντες άνεσιν
Ότι πρέπει να επιθυμούμεν τας θλίψεις δια την ωφέλειαν, ην δι' αυτών απολαμβάνομεν
Πρώτη παράκλησις των τεθλιμμένων, η επίγνωσις των οικείων αμαρτημάτων
Ότι δια των προσκαίρων τούτων θλίψεων λυτρούται ο τεθλιμμένος των αιωνίων κολάσεων
Η Απόλαυσις της Ουρανίου Μακαριότητος
Η μελέτη του Δεσποτικού Πάθους
Πέμπτη Θεραπεία. Η Προσευχή
Μία μελέτη εις τας θλίψεις πολύ ωφέλιμος
Περί της Αγίας Δωρεάς. Των τεθλιμμένων Παράκλησις
Παράκλησις εις τους απόρους και πένητας
Παράκλησις δια εκείνους, όπου ήσαν πλούσιοι, και επτώχευσαν
Παράκλησις δια, τους αρρώστους και ασθενείς τω σώματι
Εσχάτη παράκλησις δια τους εαυτών νεκρούς
Περί αφροσύνης εκείνων όπου ποθούσι πρωτεία, και ότι ο κόσμος αμνημονεί τους φίλους, και τους εχθρούς του μνημονεύει μετ' εγκωμίων
Περί της ματαιότητος των κοσμικών πραγμάτων, και της του Κόσμου καταφρονήσεως
Ότι η απόλαυσες του Κόσμου είναι πικραίς και πρέπει να ταις μισά πας ένας, και να ποθή την Ουράνιον Βασιλείαν
Περί κινδύνων της Ζωής ημών και βραχύτητος
Ότι δεν πρέπει να καυχάται τις εις την ευτυχίαν του σώματος, αλλά το τέλος αυτού να στοχάζεται
Περί απάτης, ασχημίας, ψευδούς υποσχέσεως και πονηράς του κόσμου ανταποδόσεως
Περί ματαιότητος, κινδύνου τε και βραχύτητος της τιμής του κόσμου
Περί των γινώσκειν σαυτόν, και περί δυστυχίας της ανθρωπίνης φύσεως
Ότι ξένοι και πάροικοι, εσμέν εν τω βίω, και ου χρεί ποθείν ημάς σαρκικάς απολαύσεις, επειδή εισίν ωσεί όνειρον
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί του χρέους, όπερ οφείλομεν τω ευεργέτη Θεώ
Περί της προς τον πλησίον αγάπης
Περί κυβερνήσεως του σώματος και της των παθών απονεκρώσεως
Περί προσοχής και ανδρείας ην χρειαζόμεσθεν εις ταύτην της αρετής την εγχείρησιν
Περί συντριβής και κατανύξεως
Περί εξομολογήσεως
Περί των τεσσάρων γυναικών όπου εκολάσθησαν διατί άφησαν μίαν αμαρτίαν ανεξομολόγητον
Περί ικανοποιήσεως, ήγουν νηστείας, ελεημοσύνης και περί προσευχής
Περί προετοιμασίας της αχράντου και ιεράς Κοινωνίας
Προσευχή προ της ιεράς Μεταλήψεως
Ετέρα προσευχή μετά την Άχραντον κοινωνίαν
Περί των αναξίως τολμησάντων ιερουργήσαι, τινά θαυμάσια, κρίσις του Παντοδυνάμου Θεού
Περί των αναξίως κοινωνησάντων και παιδευθέντων παρά Θεού εν τώδε τω βίω, προς ημετέραν νουθεσίαν και υπόδειγμα
Περί των ενάρετων γυναικών, των αξίως κοινωνησάντων
Μερικά θαυμάσια του Δεσποτικού Σώματος
Ότι ουδείς έχων ώδε σαρκός ανάπαυσιν, κληρονομήσει βασιλείαν Ουράνιον, αλλά δια πάλης του σώματος και της του σωτηρίου πάθους του Κυρίου μιμήσεως
Ότι πρέπει να καταφρονούμεν τον πρόσκαιρον πλούτον και να θησαυρίζωμεν και τον Ουρανόν δια των πενήτων
Περί των τεσσάρων εσχάτων, και πρώτον περί μνήμης θανάτου
Περί της β' του Κυρίου ελεύσεως και της κοινής των ανθρώπων εξαναστάσεως
Ωδάριον Λέοντος τοῦ σοφοῦ εἰς τὴν β'. τοῦ Κυρίου Παρουσίαν κατά ᾿Αλφάβητον Περί τῆς ἀφράστου δόξης τοῦ Παραδείσου καὶ τῆς τῶν Δικαίων μακαριότητος
Περὶ τῶν τιμωριῶν τῆς ἀτελευτήτου κολάσεως ...
Περί Μετανοίας. Ότι οὐδὲν ἐν ὥρᾳ θανάτου ὠφελεῖ ..
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περὶ τῶν θαυμασίων τῆς Πανυμνήτου Θεομήτορος.
Προοίμιον
Κανών Χαιρετήσιμος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Ὁ ἀκάθιστος ύμνος
Περὶ τῶν ἐκτυφλωθέντων Ιουδαίων καὶ τοῦ ἐκκοπέντος τὰς χεῖρας, καὶ μετὰ τὸ πιστεῦσαι τῷ Χριστῷ, ὑπὸ τῆς Θεοτόκου θεραπευθέντος ........
Περὶ τῆς γαλακτοθρεψάσης νεκρᾶς τὸ βρέφος αὐτῆς καὶ μετὰ ἐνιαύσιον χρόνον ἀναστηθείσης
Περί Ιωάννου τινός, οπτασία ὠφέλιμος.
Περὶ τοῦ ἐν Νεωρίῳ Ναοῦ τῆς Θεοτόκου...
Περὶ τοῦ Τυφλοῦ, ὃν ἐφώτισε τὸ ὕδωρ τῆς Ζωοδόχου Πηγής
Περὶ τοῦ σοφοῦ Βασιλέως Λέοντος
Περὶ τοῦ ἀναστηθέντος Θετταλοῦ ὑπὸ τοῦ ὕδατος τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Περὶ τοῦ ᾿Αγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ὅστις ἐποίησε τὰ τῶν ᾿Αγίων Πάντων Κοντάκια
Περὶ τοῦ ᾿Αγίου Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, τοῦ θαυματουργού
Περὶ τοῦ Δαμασκηνοῦ Ιωάννου, οὔτινος τὴν κεκομμένην χείρα ἡ Πανάμωμος ἐθεράπευσε
Περὶ τῆς βασιλίσσης τῆς Φραγκίας, ἧς τάς κεκομμένας χείρας ιάτρευσεν ή παντοδύναμος Δέσποινα
Περὶ τῆς ἐξορυξάσης τοὺς ὀφθαλμούς, ἵνα σωφροσύνην καί παρθενίαν φυλάξη
Περὶ τῆς ἐκκοψάσης τὰ χείλη ἑαυτῆς καὶ τὴν ρίνα, ἵνα την παρθενίαν φυλάξη
Περὶ τῶν ἀνευθύνων νεανίδων, αἷς ἀπέστειλεν οὐρανόθεν τους στεφάνους ή πανύμνητος Δέσποινα
Περί τοῦ μεθυσθέντος Μοναχοῦ
Περὶ τοῦ πειραζομένου ὑπὸ τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας, καὶ διὰ τῆς θεομήτορος λυτρωθέντος.
Οτι τὸ πανσέβαστον ὄνομα τῆς ᾿Αειπαρθένου Μαρίας ἀφανίζει καὶ διώκει τοὺς δαίμόνας
Παρόμοιον
Περὶ τοῦ ἀναστηθέντος Νεστοριανού .τι
Περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Κουκουζέλη
Περὶ τῆς ῾Αγίας Λαύρας τοῦ ᾿Αθωνος καὶ περὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν
᾿Αθανασίου
Περί τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ιβήρων καὶ τῆς σεβασμίας εἰκόνος τῆς Πορταΐτισας.
Περὶ τοῦ ἀρνησαμένου τὸν Χριστὸν διὰ γράμματος
Ετερον παρόμοιον Θεοφίλου τοῦ τὸν Χριστὸν ἀρνησαμένου ἐγγράφως
Περὶ τοῦ ἑωρακότος τὴν Παναγίαν κοινωνοῦσαν τοὺς κοπιῶντας ἀδελφοὺς Οὐράνιον
Άρτον
Περὶ τῆς τεξάσης μέλαν παιδίον καὶ ἐκ τῶν ὑδάτων μετὰ τοῦ παιδὸς παρὰ τῆς Θεομή
τόρος λυτρωθείσης
Περί Μοναστηρίου τινὸς βοηθουμένου παραδόξως εἰς ἐσχάτην ἀνάγκην παρὰ τῆς Θεομήτορος
Περί τοῦ ἀναστηθέντος Ρωμαίου
Περὶ τοῦ μὴ δυνηθέντος μεθεῖν γράμματα εἰμή μόνον τό : Χαῖρε Μαρία
Περὶ τοῦ λυτρωθέντος παιδὸς τοῦ Εἰρηνικοῦ ἐκ τῶν ποταμίων ὑδάτων
Περὶ τοῦ λυτρωθέντος Ιουδαίου ἐκ τῶν δεσμῶν, καὶ τῷ Κυρίῳ πιστεύσαντος
Περί τοῦ φονευθέντος παιδὸς ὑπό τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ιουδαίου, καὶ ἀναστάντος, καὶ τὴν Παναγίαν ὁμολογήσαντος
Περί τοῦ ἐνδυναμωθέντος ἀσθενοῦς τε καὶ γέροντος, καὶ εἰς ἰσχὺν νεωτέρου ἐλθόντος
Περὶ τῶν σκανδαλισθέντων καὶ παρὰ τῆς Παναγίας Δεσποίνης είρηνευθέντων
Περὶ τοῦ πόρνου στρατιώτου ώ ὁ Κύριος ταῖς τῆς μητρός ικεσίαις ἐπικαμπτόμενος, τὴν ἄφεσιν ἐδωρήσατο
Περὶ τῆς ἀνεκφράστου ὡραιότητος τῆς ᾿Αειπαρθένου, ἣν ιδείν ήξιώθη Κληρικός εύ λαβὴς καὶ ἐνάρετος
Περὶ τοῦ ἀναστηθέντος παιδὸς καὶ ὁμολογησαμένου τὸν αὐτὸν ἀποκτείναντα
Περὶ τοῦ κοινωνήσαντος παιδός Ιουδαίου και μή χωνευθέντος ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς καμίνου
Περὶ τῆς αἱμομίκτρας και παιδοκτόνου, ἣν ἡ Πάναγνος τῆς κατηγορίας ἐρρύσατο
Περὶ τοῦ παραδοθέντος ὑπὸ τῆς μητρὸς ἐν τῇ συλλήψει αὐτοῦ τῷ δαίμονι
Περὶ τοῦ ἀμφιβάλλοντος εἰς τῆς θεομήτορος τὴν Παρθενίαν και λυτρωθέντος διά τινος τερατουργήματος
* Εκστασις θαυμάσιος, ότι μία ρανίς τοῦ Δεσποτικού Αίματος ὑπερβαίνει πάντα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτήματα
Περὶ τοῦ διστάζοντος εἰς τὸ τῆς Εὐχαριστίας μυστήριον καὶ τὸν Χριστὸν ἑωρακάτος μετά σαρκὸς ὡς νήπιον
Περὶ τοῦ φονευθέντος ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἀναστηθέντος ὑπὸ τῆς Θεομήτορος
*Οτι ἡ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ηφάνισε τὸ θανατικὸν ἐκ τῆς Ρώμης καὶ πάντας ιάσατο
Περὶ τῆς εἰς τὸν Ζωγράφον θαυματουργίας όλες
Περὶ εὐλαβοῦς τινος, ἧς τὴν μορφὴν ἡ Δέσποινα προσελάβετο καὶ τῆς τοῦ δαίμονος κακουργίας ερρύσατο
Περί τινος κόρης, ἥτις δι᾽ ἐκστάσεως ἑώρακε τὸν Χριστὸν ἐν Παραδ. Ιερουργοῦντα
Περὶ τῆς ἀξιωθείσης ἰδεῖν τὸν Κύριον σαρκοφόρον τριετή καθώς αὕτη ἐξητήσατο
Περὶ ἀνδρογύνου τινός, ὅπερ ἐφύλαξε παρθενίαν ἐν συζυγία διάγον .....
Περὶ τοῦ ἀρχιληστοῦ ὅστις διὰ τὴν αὐτοῦ πρὸς τὴν Θεοτόκον εὐλάβειαν ἔτυχε συγχωρήσεως καὶ θαυμαστῆς ἐνταφιάσεως
Περί βλασφήμου τινός, ὃν ἐπαίδευσεν ὁ Κύριος ἐν ταύτῃ τῇ ζωῇ ἐλεεινῷ θανάτων τοῦ σώματος
Περί βλασφήμου τινός, όν ἡ θεία δίκη απέκτεινε
Περὶ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστηθείσης, ἵνα τὴν κεκρυμμένην ἁμαρτίαν ἐξαγορεύσηται
Περί τοῦ πορνεύσαντος κληρικοῦ καὶ ἐν ποταμῷ πνιγέντος καὶ ἐκ νεκρῶν ἀναστηθέντος
Περὶ τοῦ στρατιώτου λῃστοῦ, ὃς καθ' ἑκάστην προσηύχετο, διὸ οὐκ ἐφονεύθη ὑπὸ τοῦ δαίμονος
Περὶ τῆς πτωχῆς χήρας, ής τὴν ψυχὴν ἔλαβεν ή Πανάμωμος Δέσποινα, εἰς δὲ τοῦ πλουσίου τὸν θάνατον ἐπέστησαν δαίμονες
Περὶ τοῦ πληγωθέντος ἀοράτως διά μικράν βλασφημίαν καί ιατρευθέντος ὑπὸ τῆς Θεομήτορος
Περὶ τοῦ ἰατρευθέντος λεπροῦ καὶ ἀπελθόντος εἰς Μοναστήριον
Περὶ τοῦ μὴ φλεχθέντος παιδός ὑπό τοῦ πυρός
Περὶ τοῦ φωτισθέντος τυφλοῦ
Περί τοῦ λυτρωθέντος ἐκ θαλασσίων υδάτων
Παρόμοιον, περὶ τῶν λυτρωθέντων ἐκ τοῦ κλύδωνος
Οπτασία καί έκστασις θαυμασία τινός έλεήμονος καί εὐλαβοῦς πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Θαῦμα φρικωδέστατον περί ὑπακοῆς πρὸς τοὺς γονεῖς. Καὶ περὶ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας
Περὶ τῶν δύο παίδων, οίτινες καταστραφέντος τοῦ οἴκου ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ, ἀσινεῖς ἐφυλάχθησαν
Περὶ τοῦ πεπτωκότος ἐκ τοῦ τείχους καὶ συνθλασθέντος καὶ παρὰ τῆς Θεοτόκου ίατρευθέντος
Περὶ τῆς ἐν τῷ φρέατι τοῦ Θραψανοῦ θαυματουργίας. Ετι δὲ καὶ περί τινων ὑδάτων αερατώδους φύσεως Οπτασία θαυμάσιος, ὅτι ὁ Κύριος πρὸς ἡμᾶς εὐμενίζεται, ταῖς τῆς μητρὸς ἱκεσίαις καμπτόμενος
Εκ τῆς ῾Αγίας Οικουμενικῆς ἑβδόμης Συνόδου κανών

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,095 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

448

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ”