Αὐτοκαταστροφικὲς τάσεις στὴν ἀλλαγὴ φύλου

Ἴσως ἔπρεπε νὰ ἔρθει καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση ἀπὸ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα στὸ αὐτονόητο, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ φύλου ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς διαστροφή, ἀλλὰ καταστροφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Μήπως ἔτσι πάψει ἡ ξέφρενη πορεία ποὺ ἔχει πάρει ὁ δυτικὸς κόσμος, ποὺ ἔχει καὶ τὴν ὀνομασία τοῦ «πολιτισμένου». Μιὰ πορεία ποὺ ὁδηγεῖ σὲ βάραθρα ἀπώλειας κυρίως νεανικὲς ὑπάρξεις.

Ἔτσι λοιπὸν πρόσφατα στὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Cureus» δημοσιεύθηκε ἐπιστημονικὴ μελέτη, ἡ ὁποία «ἀποκαλύπτει τὴ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ κινδύνου ἀπόπειρας αὐτοκτονίας ποὺ διατρέχουν ἐνήλικες, ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀλλαγῆς φύλου. Ἡ μελέτη, ποὺ διεξήχθη ἀπὸ γιατροὺς τῶν Τμημάτων Ἐπειγόντων Περιστατικῶν ψυχιατρικῆς καὶ φαρμακολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας, χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τῶν ΗΠΑ καὶ ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς ἔντονης συζήτησης, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ ἰδίως στὸ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἡ ἀλλαγὴ φύλου μπορεῖ νὰ ἐπιλύσει τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴ δυσφορία τοῦ φύλου ἢ ἄν, ἀντίθετα, ἡ ἐπιθυμία γιὰ μετάβαση (σ.σ. στὸ ἄλλο φύλο) εἶναι μερικὲς φορὲς ἐνδεικτικὴ ὑποκείμενης ψυχικῆς νόσου».

Ἡ ἔρευνα χρησιμοποίησε δεῖγμα 1.500 ἀτόμων ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2023. «Μετὰ τὴ διενέργεια τῶν στατιστικῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῆς ἐ­πεξεργασίας, τὰ ἀποτελέσματα δείχνουν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ “χειρουργικῆς ἐπέμβασης ἐπιβεβαίωσης (σ .σ. ἐννοεῖ ἀλ­λαγῆς) φύλου” εἶχαν 12,12 φορὲς περισσότερες πιθανότητες ἀπόπειρας αὐτοκτονίας σὲ σχέση μὲ τὰ ἄτομα ποὺ δὲν εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία. Ὁ κίνδυνος θανάτου ἦταν 3,35 φορὲς ὑψηλότερος, ὁ κίνδυνος αὐτοτραυματισμοῦ 9,88 φορὲς καὶ ὁ κίνδυνος μετατραυματικοῦ στρὲς 7,76 φορὲς ὑψηλότερος». Στὰ πορίσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς ὑπογραμμίσθηκε ὅτι «εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ ὁλοκληρωμένη ψυχιατρικὴ φροντίδα κατὰ τὰ ἔτη ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν ἐπέμβαση ἐπιβεβαίωσης τοῦ φύλου», καθὼς ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολουθεῖται «δὲν εἶναι οὔτε ἀκίνδυνη οὔτε ἀναστρέψιμη» («dimokratia.gr» 28-5-2024).

Ποιά ἄλλη λοιπὸν ἐπιπλέον βεβαίωση ἀπαιτεῖται, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν ἤδη ἀναντίρρητα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, προκειμένου νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι εἶναι ἐγκληματικὴ αὐτὴ ἡ προπαγάνδα ποὺ ἁπλώνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο εἰς βάρος τῆς νεολαίας; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἔγκλημα τὸ νὰ διδάσκονται καὶ στὰ σχολεῖα αὐτὰ τὰ τερατουργήματα, ὡς δῆθεν δυνατότητες ἐπιλογῆς σὲ παιδιὰ 12 καὶ 15 ἐτῶν; Στὶς Θεματικὲς Ἑβδομάδες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀναφερόμαστε. Τὸ δὲ Ὑπουργεῖο Ὑγείας νὰ εἰσάγει νόμο, ὁ ὁποῖος ποινικοποιεῖ τὶς προσπάθειες μεταστροφῆς ἀπὸ ψυχιάτρους τῶν παιδιῶν ποὺ παρουσιάζουν δυσφορία φύλου καὶ ζητοῦν μετάβαση; Δὲν τὴ θέλουμε λοιπὸν τὴν ψυχιατρικὴ φροντίδα προηγουμένως; Ἂς τὴν ἔχουμε κατόπιν, καθόλη τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ τοῦ παιδιοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας. Ἂν παραταθεῖ ἡ ζωὴ αὐτὴ καὶ δὲν διακοπεῖ ἀπὸ αὐτοκτονία…