Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας

Ραγδαία αὔξηση τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων παρατηρεῖται, σύμφωνα μὲ ἐπιστημονικὲς μελέτες, σὲ ὅλο τὸν πλανήτη τὰ τελευταῖα χρόνια, ἰδίως μετὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Δυστυχῶς ἡ πατρίδα μας κατέχει καὶ σ’ αὐτὸ τὸν τομέα θλιβερὴ πρωτιά, καθώς, σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες ἐκθέσεις τοῦ ΕΟΔΥ γιὰ τὴν χρονικὴ περίοδο 2020-2022, «καταγράφηκε αὔξηση τῆς τάξης τοῦ 113,36% γιὰ τὰ κρούσματα πρώιμης σύφιλης καὶ αὔξηση 120,73% γιὰ τὰ κρούσματα γονόρροιας». Ἀντίστοιχη ἔρευνα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Πρόληψης καὶ Ἐλέγχου Νόσων (ECDC) γιὰ τὸ διάστημα 2018-2022 στὴν Εὐρώπη, δείχνει αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 41% γιὰ τὴ σύφιλη καὶ 59% γιὰ τὴ γονόρροια. Σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, «σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀρ­γανισμὸ Ὑγείας (ΠΟΥ), ὑπολογίζεται πὼς περισσότερα ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο σεξου­α­λικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα σημειώνον­ται καθημερινὰ παγκοσμίως».

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐκθέσεις, ἡ Ἀντρέα Ἀμόν, διευθύντρια τοῦ ὑπεύθυνου Κέντρου ποὺ τὶς διενήργησε, δήλωνε ὅτι «οἱ ἀριθμοὶ σκιαγραφοῦν μιὰ σκληρὴ εἰκόνα, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν ἄμεση προσοχὴ καὶ τὶς ἐνέργειές μας».

Ὡς πρὸς τὶς αἰτίες τῆς ὑπέρογκης αὐτῆς αὐξήσεως, ἡ κ. Ἀμὸν μίλησε καὶ γιὰ τὴν «αὔξηση μιᾶς πιὸ ριψοκίνδυνης σεξουαλι­κῆς συμπεριφορᾶς». Σὲ ἑλληνικὸ ἐπίπεδο, ἄξιες προσοχῆς εἶναι οἱ παρατηρήσεις ποὺ ἔκανε ἡ κ. Κατερίνα Λαμπρινοπούλου, M.D. – Ph.D., δερματολόγος – ἀφροδισιολό­γος, ἡ ὁποία ἐπισήμανε ὅτι «ἔχουμε τὶς τρεῖς τελευταῖες περίπου δεκαετίες ἐπανεμφάνιση τῆς σύφιλης, ἡ ὁποία εἶχε σχεδὸν ἐκλείψει, καὶ αὔξηση τῆς γονόρροιας, ποὺ τὰ κρούσματα δὲν ἦταν πιὰ συχνά». Γιὰ ὅλα αὐτὰ εὐθύ­νονται, σύμφωνα μὲ τὴν ἰατρό, «ἡ ἔναρξη τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς σὲ νεαρότερη ἡλικία, ἡ ἔλλειψη φόβου γιὰ τὸν HIV (σ.σ. πρόκειται γιὰ τὸ AIDS) καὶ ἡ ἀπελευθέρωση καὶ τῶν δύο φύλων ἐρωτικά» (πηγές: «Kathimerini.gr» 19-3-2024 καὶ «iefimerida.gr» 7-3-2024).

Αὐτὲς εἶναι οἱ παρατηρήσεις τῶν ἐπι­στημό­νων. Ἀλλά, ὅσον ἀφορᾶ τουλάχιστον στὴν πατρίδα μας, μποροῦμε νὰ μὴ συνδέσουμε τὴν «ἔναρξη τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς σὲ νεαρότερη ἡλικία», καθὼς καὶ τὴν «ἀπελευθέρωση καὶ τῶν δύο φύλων ἐρωτικὰ» μὲ τὸ ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀρχίσει νὰ διδάσκεται στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, ἀρχικὰ μὲ τὶς «θεματι­κὲς ἑβδομάδες» στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καὶ τώρα πλέον μὲ τὴν ἐπέκταση τῆς ἀγωγῆς αὐτῆς καὶ στὴν πρωτοβάθμια; Καὶ τί διδάσκεται στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀγωγῆς; «Αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν», ἂν λάβουμε ὑπόψιν τὶς ὁδηγίες πρὸς τοὺς διδάσκοντες ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. Αὐτά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ βάναυση προσβολὴ κάθε ἔννοιας αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τὸ διαδίκτυο μὲ τὴν προβολὴ σαπρῶν, μιαρῶν, αἰσχρῶν καὶ διαστροφικῶν ταινιῶν, ἔχουν ὁδηγήσει τὴν κοινωνία σ᾿ αὐτὴ τὴν ἔσχατη κατάπτωση. Ἡ κατάσταση εἶναι πλέον ἀνεξέλεγκτη· ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ χωρὶς προηγούμενο. Ὁπότε ἤδη δρέπουμε τὰ ἐπίχειρα αὐτῶν τῶν τακτικῶν μας. Καὶ τί ἀκόμα μᾶς περιμένει μετὰ τὴν τελευταία νομοθέτηση τῆς διαστροφῆς! Θλιβερό, πραγματικά, τὸ κατάντημα τῆς πατρίδος μας. Κύριε, σῶσε μας!