Κυριακὴ H΄ Λουκᾶ – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 12 Νοεμβρίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 12 Νοεμβρίου 2023, Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11)

6 […] ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἕκαστος καθὼς προαιρεῖ­ται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. 8 δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 9 καθὼς γέγραπται· ἐσκόρ­πι­σεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 […] ἐκεῖνος πού σπέρνει μέ τσιγγουνιά, μέ τσιγγουνιά καί θά θερίσει. Κι ἐκεῖνος πού σπέρνει ἄφθονα, ἄφθονα καί θά θερίσει. 7 Ὁ καθένας ἄς δίνει ἐλεύθερα ὅ,τι ἔχει διάθεση ἡ καρδιά του, χωρίς νά στενοχωριέται ἤ νά ἐξαναγκάζεται· διότι ὁ Θεός ἀγαπᾶ ἐκεῖνον πού δίνει μέ προθυμία καί χαρούμενο πρόσωπο. 8 Κι ὁ Θεός ἔχει τή δύναμη νά σᾶς δώσει ὑπεράφθονη κάθε χάρη: καί τή χάρη δηλαδή τῆς προθυμίας νά εἰσφέρετε γενναῖα, καί τή χάρη τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ὥστε νά εἶστε πάντοτε σ’ ὅλα τελείως αὐτάρκεις κι ἔτσι νά κάνετε μέ τό παραπάνω κάθε καλό ἔργο. 9 Κι ἔτσι νά γίνει καί μέ σᾶς ἐκεῖνο πού λέει ἡ Ἁγία Γραφή: Μοίρασε ἄφθονα, ἔδωσε στούς φτωχούς· ἡ ἀρετή του ἀπό τίς ἀγαθοεργίες του μένει γιά πάντα. 10 Κι ὁ Θεός πού χορηγεῖ ἄφθονο σπόρο σ’ ἐκεῖνον πού σπέρνει, καί ἄρτο γιά νά τρῶμε, ἄς χορηγήσει κι ἄς πληθύνει τά ὑλικά ἀγαθά σας κι ἄς αὐξήσει τούς καρπούς τῆς ἀγαθοεργίας σας, 11 ὥστε νά γίνεστε πλούσιοι σέ κάθε τι, σέ κάθε εἶ­­δος γενναιοδωρίας, γιά τήν ὁποία θά ἀναπέμπουν εὐ­­­­­­­­­χα­ριστίες στό Θεό αὐτοί πού θά πάρουν ἀπό ἐμᾶς τούς Ἀπο­στόλους τίς συνεισφορές σας πού θά τούς με­­­­τα­φέ­­­ρουμε.