Κυριακὴ ΙΓ΄ Ματθαίου – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 3 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 3 Σεπτεμβρίου 2023, ΙΓ΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. ις΄ 13-24)

13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κρα­ταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσ­σησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κο­­πι­ῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρου­σίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκ­κλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπά­ζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολ­λὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκ­κλη­σίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπά­σα­σθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ. 23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν. 24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰη­σοῦ· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

13 Προσέχετε σάν ἄγρυπνοι φρουροί. Μένετε στερεοί καί ὄρθιοι στήν πίστη. Νά ἀγωνίζεστε σάν ἄνδρες γενναῖοι. Πάρτε δύναμη καί θάρρος. 14 Ὅλα ὅσα κάνετε, ἄς γίνονται μέ ἀγάπη. 15 Σᾶς ἀπευθύνω τώρα καί μιά ἄλλη παράκληση, ἀδελφοί. Γνωρίζετε τό σπιτικό τοῦ Στεφανᾶ, ὅτι εἶναι ἡ οἰκογένεια πού πρώτη στήν Ἀχαΐα πίστεψε στό Χριστό, καί τά μέλη της ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους στό νά ὑπηρετοῦν τούς Χριστιανούς. 16 Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν νά ὑποτάσσεστε κι ἐσεῖς σέ τέτοιους διακεκριμένους Χριστιανούς, ὅπως καί σέ κάθε ἄλλον πού συνεργάζεται καί κοπιάζει σέ μία τόσο θεάρεστη διακονία. 17 Χαίρομαι πάντως, διότι εἶναι παρόντες ἐδῶ ὁ Στεφανᾶς καί ὁ Φουρτουνάτος καί ὁ Ἀχαϊκός. Διότι αὐτοί ἀναπλήρωσαν τό κενό πού αἰσθάνομαι, ἐπειδή δέν σᾶς ἔχω κοντά μου. 18 Διότι μέ τίς πληροφορίες καί τίς εἰδήσεις τους ἀνέπαυ­σαν τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, καί μέ τήν ἐπιστο­λή μου αὐτή πού θά σᾶς φέρουν, εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ἀνα­παύσουν καί τά βάθη τῆς δικῆς σας ψυχῆς. Τέ­τοι­­ους Χριστιανούς λοιπόν νά τούς ἐκτιμᾶτε καί νά ἀνα­γνω­­­ρί­ζετε τήν ἀξία τους. 19 Σᾶς στέλνουν ἐγκάρδιους χαιρετισμούς οἱ Ἐκ­κλη­­σί­­­ες τῆς Ἀσίας. Σᾶς στέλνουν πολλούς χαιρετι­σμούς ἐν Κυρίῳ ὁ Ἀκύλας καί ἡ Πρίσκιλλα μαζί μέ τούς Χριστιανούς πού συνάζονται στό σπίτι τους. 20 Σᾶς στέλνουν ἐγκάρδιους χαιρετισμούς ὅλοι οἱ ἀ­­­δελφοί. Ἀσπασθεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ φίλημα ἅγιο. 21 Ὁ χαιρετισμός αὐτός γράφηκε ἀπό μένα τόν Παῦλο μέ τό ἴδιο μου τό χέρι. 22 Ἐάν κανείς δέν ἀγαπᾶ μέ τήν καρδιά του τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἄς εἶναι χωρισμένος ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Κύριος θά ἔλθει καί θά καταδικάσει κάθε ἀναθεματισμένο. 23 Σᾶς εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί σας. 24 Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη μου ἄς εἶναι μέ ὅλους σας. Ἀμήν.