Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 6 Αὐγούστου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 6 Αὐγούστου 2023, Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος (Β΄ Πέτρου α΄ 10-19)

10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, – 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. 19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 Γι’ αὐτό, ἀδελφοί, καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια, μέ περισσότερη σπουδή καί ἐπιμέλεια, ὥστε ἀποκτώντας τίς ἀρετές αὐτές νά διασφαλίσετε καί νά σταθεροποιήσετε τήν κλήση σας καί τήν ἐκλογή σας. Διότι, ὅταν ἀσκεῖτε τίς ἀρετές αὐτές, δέν θά σκοντάψετε ποτέ πάνω σέ κάποιο ἐμπόδιο, ἀλλά θά φθάσετε μέ ἀσφάλεια στό τέρμα τῆς σωτηρίας σας. 11 Δέν θά σκοντάψετε πουθενά. Διότι μ’ αὐτόν τόν τρόπο θά σᾶς χορηγηθεῖ γενναιόδωρα τό κυριότερο: ἡ ἀνοιχτή καί ἐλεύθερη εἴσοδος στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Κυρίου μας καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Αὐτό εἶναι τό μέσο μέ τό ὁποῖο θά σᾶς ἀνοιχθεῖ διάπλατα ἡ εἴσοδος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γι’ αὐτό δέν θά ἀμελήσω, ἀλλά θά φροντίζω πάντοτε νά σᾶς ὑπενθυμίζω αὐτά πού σᾶς ἔγραψα· ἄν κι ἐσεῖς βέβαια τά γνωρίζετε καί εἶστε στηριγμένοι στή χριστιανική ἀλήθεια πού διδαχθήκατε, ἡ ὁποία εἶναι ὁλοζώντανη καί ὁλοφάνερη ἀνάμεσά σας. 13 Νομίζω ὅμως ὅτι εἶναι δίκαιο καί ἀποτελεῖ καθῆκον μου ὡς Ἀποστόλου νά σᾶς καθιστῶ ἄγρυπνους καί πρόθυμους, ὑπενθυμίζοντάς σας τίς ἀλήθειες αὐτές, γιά ὅσο ζῶ ἀκόμη καί εἶμαι στό σῶμα αὐτό, πού εἶναι προσωρινή σκηνή τῆς ψυχῆς. 14 Καί τό καθῆκον μου αὐτό μοῦ παρουσιάζεται περισσότερο ἐπεῖγον, διότι γνωρίζω πώς σύντομα καί πολύ γρήγορα θά πεθάνω καί θά ἐναποθέσω τό σῶμα μου στόν τάφο, ὅπως ἄλλωστε μοῦ τό ἔχει φανερώσει καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. 15 Γι’ αὐτό θά φροντίσω νά εἶστε σέ θέση νά διατηρεῖτε στό νοῦ σας τήν ἀνάμνηση τῶν ἀληθειῶν αὐτῶν καί μέ γραπτά κείμενα κάθε φορά πού ἡ ἀνάγκη θά τό ἐπιβάλλει, ἀκόμη καί μετά τό θάνατό μου. 16 Πρέπει νά θυμάστε πάντοτε τίς ἀλήθειες αὐτές. Διότι ἐγώ καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι δέν βασιστήκαμε σέ μύθους φτιαγμένους μέ φαινομενική σοφία, ἀλλά σᾶς γνωστοποιήσαμε τή δύναμη καί τή μελλοντική ἔνδοξη παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή εἴδαμε μέ τά μάτια μας τή μεγαλειότητα ἐκείνου στή Μεταμόρφωσή του. 17 Διότι ἐκεῖ στή Μεταμόρφωση ὁ Κύριος πῆρε ἀπό τόν Θεό Πατέρα τιμή καί δόξα, ὅταν ἀκούστηκε γι’ αὐτόν ἀπό τήν ἔνδοξη μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ Πατρός μιά τέτοια φωνή: Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, στόν ὁποῖο ἐγώ εὐαρεστήθηκα. 18 Καί τή φωνή αὐτή ἐμεῖς τήν ἀκούσαμε νά ἔρχεται ἀπ’ τόν οὐρανό, ὅταν ἤμασταν μαζί του στό ὄρος Θαβώρ, τό ὁποῖο ἁγιάστηκε μέ τή Μεταμόρφωσή του. 19 Καί τώρα ἔχουμε βεβαιότερη πεποίθηση καί πίστη στίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού ἀναφέρονται στό Χριστό, μετά τήν ἐπαλήθευσή τους αὐτή ἀπό τή φωνή τοῦ Πατρός. Κι ἐσεῖς καλά κάνετε πού προσέχετε στούς προφητικούς αὐτούς λόγους σάν νά βλέπετε ἕνα λυχνάρι πού φέγγει μέσα σέ σκοτεινό τόπο, μέχρις ὅτου ἡ ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας λάμψει μέσα στά σκοτάδια, καί τό ἄστρο τῆς αὐγῆς πού φέρνει τό φῶς, δηλαδή ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀνατείλει στίς καρδιές σας καί τίς γεμίσει μέ χαρά καί ἀγαλλίαση.