Κυριακὴ Z΄ Ματθαίου – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 23 Ἰουλίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 23 Ἰουλίου 2023, Z΄ Ματθαίου (Ρωμ. ιε΄1-7)

Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ. 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 5 ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰη­σοῦν, 6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡ-μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλ­λή­­λους, καθὼς καὶ ὁ Χρι­στὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Οφείλουμε ἐμεῖς οἱ δυνατοί στήν πίστη καί στήν ἀρετή νά δείχνουμε ἀνεκτικότητα καί συμπάθεια στίς ἀδυ­ναμίες τῶν ἀδύνατων στήν πίστη ἀνθρώπων, καί νά μήν κάνουμε ἐκεῖνα πού ἀρέσουν στόν ἑαυτό μας. 2 Ὁ καθένας μας δηλαδή ἄς γίνεται ἀρεστός στό διπλα­νό του, γιά νά συντελεῖ στό καλό του καί νά τόν οἰκο­δο­μεῖ στήν ἀρετή. 3 Διότι κι ὁ Χριστός δέν ἀπέφυγε ἐκεῖνα πού ἦταν κοπιαστικά καί δυσάρεστα στόν ἑαυτό του, οὔτε προτίμησε τά ἀναπαυτικά καί τιμητικά, ἀλλά ὅπως ἀναφέρεται στήν Ἁγία Γραφή: Οἱ βρισιές καί οἱ βλασφήμιες ἐκείνων πού σέ βλασφημοῦν, οὐράνιε Πατέρα, ἔπεσαν ἐπάνω μου. 4 Καί σᾶς φέρνω τή μαρτυρία αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διότι ὅσα γράφηκαν στό παρελθόν ἀπό τούς θεόπνευστους ἄνδρες, γράφηκαν γιά τή δική μας διδασκαλία, γιά νά κρατοῦμε στερεά τήν ἐλπίδα μέ τήν ὑπομονή καί τήν παρηγοριά καί τήν ἐνίσχυση πού δίνουν οἱ Ἅγιες Γραφές. 5 Καί ὁ Θεός πού χαρίζει σ’ ὅλους μας τήν ὑπομονή καί τήν παρηγοριά, μακάρι νά σᾶς δώσει νά ἔχετε ὅλοι με­­ταξύ σας τίς ἴδιες σκέψεις καί τά ἴδια φρονήματα, καί νά ζεῖτε διαρκῶς μέ ὁμόνοια σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 6 γιά νά δοξάζετε μέ μιά ψυχή καί μ’ ἕνα στόμα τόν Ὕψι­στο, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ ὡς πρός τήν ἀνθρώπινη φύση του, καί Πατέρας του ὡς πρός τή θεία του φύση. 7 Γιά νά κατορθώσετε ὅμως ὅλοι σας σάν ἕνας ἄν­θρω­πος καί μέ μιά καρδιά νά δοξάζετε τόν Θεό, σᾶς συνιστῶ νά δέχεστε μέ ἀγάπη ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως καί ὁ Χριστός σᾶς δέχθηκε ὅλους καί σᾶς ἔκανε ἀγαπητούς καί δικούς του, γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός.