Ἱστορικὴ εἰκόνα ἐπιστρέφει στὴν Ἐκκλησία

Μία εὐχάριστη εἴδηση μᾶς ἦρθε ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς Ρωσίας:

«Τὴν παράδοση τῆς ἱστορικῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, 15ου αἰῶνος, στὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀποφάσισε ὁ Πρόεδρος Πούτιν, ἱκανοποιώντας ἔτσι σχετικὸ αἴτημα τοῦ ποιμνίου.

Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἀντρέι Ρουμπλιὼφ θεωρεῖται ὡς μία ἀπὸ τὶς ἱερότερες καὶ πλέον σημαντικὲς ἀπὸ καλλιτεχνικῆς ἀπόψεως ρωσικὲς εἰκόνες. Ὁ Ρουμπλιὼφ θεωρεῖται, ἄλλωστε, ὡς ὁ ἐπιφανέστερος Ρῶσος ἁγιογράφος καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους τῆς ὑφηλίου».

Στὴν περίφημη αὐτὴ εἰκόνα ἀπεικονί­ζεται ἡ Ἁγία Τριὰς μὲ τὴ μορφὴ τριῶν ἀγ­γέλων, τοὺς ὁποίους φιλοξένησε ὁ πατριάρχης Ἀβραὰμ κάτω ἀπὸ τὴ δρῦ τοῦ Μαμβρῆ, ὅπως περιγράφει τὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως (κεφ. ιη΄).

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σοβιετικοῦ καθε­στῶτος οἱ ἀρχὲς εἶχαν ἁρπάξει τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ στὸ Σεργκίεφ Ποσὰντ καὶ τὴν εἶχαν τοποθετήσει στὴν Πινακοθήκη Τρετιακὼφ τῆς Μόσχας. «Ὅμως τὸ 2023 ἐπεστράφη προσωρινῶς στὸ μοναστήρι στὸ Σεργκίεφ Ποσάντ, τώρα δὲ ἀπεφασίσθη ἡ ἀμετάκλητος ἐπιστροφὴ τῆς εἰκόνος στὸ Πατριαρχεῖο» («Ἑστία» 17-5-2023).

Χαιρετίζουμε μὲ ἱκανοποίηση καὶ ἱερὴ ἀγαλλίαση τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἱερῆς αὐ­τῆς εἰκόνας, ποὺ φιλοτέχνησε ὁ ­ὅσιος Ἀνδρέας Ρουμπλιώφ, στὴ φυσική της θέση καὶ πιστεύουμε ὅτι οἱ εὐλαβεῖς προσ­κυνητές της θὰ ἀποκομίζουν πλούσιες εὐλογίες ἀπὸ τὸν χαριτοδότη Κύριο καὶ Θεό μας.