Σύγχρονο παιδομάζωμα!

Στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας (2287/15-5-23) γράψαμε γιὰ τὴν ἄρνηση υἱοθεσίας σὲ μητέρα τῆς πολιτείας Ὄρεγ­κον τῶν ΗΠΑ, τὴ Jessika Bates, λόγῳ τῶν χριστιανικῶν της πεποιθήσεων, καὶ συγκεκριμένα ἐπειδὴ αὐτὲς ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό, τὴν ταυτότητα φύλου καὶ τὴν ἔκφραση φύλου τῶν παιδιῶν, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ κανονισμοὶ υἱοθεσίας τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργείου τῆς πολιτείας αὐτῆς.

Ἡ ἄλλη εἴδηση, ποὺ ἔρχεται τώρα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, εἶναι ἀκόμη πιὸ συγκλονιστική: «Ἡ πολιτεία τῆς Οὐάσινγκτον πέρασε νόμο ποὺ θὰ δίνει τὴ δυνατότητα ἀφαίρεσης ἐπιμέλειας τῶν παιδιῶν ἀπὸ γονεῖς ποὺ δὲν συναινοῦν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου τους». Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, τὸ ὁποῖο ὑπερψηφίσθηκε, «παρέχει πιστοποιημένη προστασία στὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀναζητοῦν ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας ἢ δήλωση φύλου προτίμησης, ὥστε νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Τμῆμα Προστασίας Παιδιῶν, Νέων καὶ Οἰκογενειῶν ἀντὶ μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς γονεῖς τους».

Ἐπειδὴ ὁ νόμος αὐτὸς ἀναφέρεται σὲ ἀνήλικα παιδιά, «ἀρκετοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν κακοποίηση καὶ ἐκμετάλλευση τῶν ἀνηλίκων, καθὼς δημιουργεῖ μιὰ δυνητικὴ ὁδὸ γιὰ τοὺς θηρευτές, ὥστε νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὰ εὐάλωτα παιδιὰ ποὺ πιθανῶς νὰ ψάχνουν γιὰ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες («aktines.blogspot.com», 24-4-2023).

Δηλαδή – γιὰ νὰ συνδέσουμε τώρα τὰ δύο γεγονότα – κάποια Ἀμερικανίδα μητέρα ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ ἐλπίζει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ τῆς δώσουν παιδὶ γιὰ υἱοθεσία, ἀλλὰ ἐπιπλέον νὰ φοβᾶται μήπως τῆς πάρουν καὶ τὰ δικά της παιδιά, ἐπειδὴ οἱ χριστιανικές της ἀρχὲς δὲν τῆς ἐπιτρέπουν τὴ συναίνεση στὴν ἐνδεχόμενη ἔκφραση ἀπὸ ἐκεῖνα ἐπιθυμίας ἀλλαγῆς φύλου.

Ποῦ ἔχουμε φθάσει! Νὰ φοβοῦνται οἱ γονεῖς μήπως ἔρθει μιὰ μέρα στὸ σπίτι τους κάποια κρατικὴ ὑπηρεσία καὶ ἀποσπάσει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά τους…

Φαίνεται ὅτι τελικὰ οἱ Τοῦρκοι τῶν προηγούμενων αἰώνων ἦταν «πολὺ μπροστὰ» στὶς πρακτικές τους, ὅταν ἔμπαιναν στὰ σπίτια καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ ξίφους ἀπέκοπταν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς μητρικὲς ἀγκάλες, γιὰ νὰ τὰ πάρουν καὶ νὰ τὰ κάνουν γενίτσαρους. Πάνω στὰ ἴχνη τους ἐπακριβῶς κινεῖται καὶ ἡ σύγχρονη πρακτικὴ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας».

Καὶ μήπως μόνο στὴν Ἀμερική; Ἡ νέα αὐτὴ παγκόσμια στυγνὴ δικτατορία ἁπλώνεται παντοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Ὅπου νά ᾿ναι προφανῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀπομακρύνεται διαρκῶς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δρέπει κι αὐτὴ ἕναν-ἕναν τοὺς καρποὺς τῆς ἀποσπάσεώς της ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά του.