Κυριακή τοῦ Ἀσώτου – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 12 Φεβρουαρίου 2023

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 12 Φεβρουαρίου 2023, Τοῦ Ἀσώτου (Α΄ Κορ. ς΄ 12-20)

12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶ­μα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγί­ου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχε­τε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Ἄς ἐπανέλθω τώρα στό ἠθικό ζήτημα. Ὅλα ἔχω ἐξουσία νά τά κάνω, δέν συμφέρουν ὅμως ὅλα. Ὅλα εἶναι στήν ἐξουσία μου, ἀλλά ἐγώ δέν θά ἐξουσιαστῶ καί δέν θά γίνω δοῦλος σέ τίποτε. 13 Τά φαγητά ἔχουν γίνει γιά τήν κοιλιά, καί ἡ κοιλιά γιά τά φαγητά. Ὁ Θεός ὅμως θά καταργήσει στήν ἄλλη ζωή κι αὐτή κι ἐκεῖνα. Μπορεῖτε λοιπόν νά τρῶτε ὅ,τι ἐπιθυμεῖτε, ἀρκεῖ μόνο νά μή γίνεστε δοῦλοι τοῦ φαγητοῦ καί τῆς κοιλιᾶς. Δέν ἰσχύει ὅμως τό ἴδιο καί μέ τή γενετήσια ἐπιθυμία. Διότι τό σῶμα δέν ἔχει γίνει γιά τήν πορνεία ἀλλά γιά τόν Κύριο, γιά νά τοῦ ἀνήκει ὡς μέλος του. Καί ὁ Κύριος εἶναι γιά τό σῶμα, γιά νά κατοικεῖ σ’ αὐτό. 14 Καί δέν ἔχει σημασία πού τό σῶμα διαλύεται μέ τό θάνατο. Ὁ Θεός καί τόν Κύριο ἀνέστησε καί ὅλους ἐμᾶς θά ἀναστήσει μέ τή δύναμή του.
15 Ναί· τό σῶμα δέν ἔγινε γιά τήν πορνεία, ἀλλά γιά τόν Κύριο. Δέν ξέρετε ὅτι τά σώματά σας εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ; Νά ἀποσπάσω λοιπόν τά μέλη τοῦ Χρι­στοῦ καί νά τά κάνω μέλη πόρνης; Ποτέ μή συμβεῖ νά τό κάνω αὐτό. 16 Ἤ δέν ξέρετε ὅτι ἐκεῖνος πού συνδέεται στενά καί προσκολλᾶται στήν πόρνη εἶναι ἕνα σῶμα μ’ αὐτήν; Διότι λέει ἡ Γραφή: Θά γίνουν οἱ δύο μία σάρκα. 17 Ἐκεῖνος ὅμως πού προσκολλᾶται στόν Κύριο, γεμίζει ὁλόκληρος καί διευθύνεται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καί γίνεται ἕνα πνεῦμα μ’ αὐτόν. 18 Φεύγετε μακριά ἀπό τήν πορνεία. Κάθε ἁμάρτημα πού τυχόν θά κάνει ὁ ἄνθρωπος, δέν βλάπτει τόσο ἄμε­σα καί κατευθείαν τό σῶμα. Ἐκεῖνος ὅμως πού πορ-­νεύ­ει, ἁμαρτάνει στό ἴδιο του τό σῶμα, διότι μέ τήν παράνομη μείξη μολύνει ἄμεσα καί πληγώνει αὐτή τή ρίζα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καί συντελεῖ στή διάλυση τῆς οἰκογένειας. 19 Ἤ δέν ξέρετε ὅτι τό σῶμα σας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο κατοικεῖ μέσα σας καί τό ἔχετε λάβει ἀπό τόν Θεό, καί συνεπῶς δέν ἀνήκετε στόν ἑαυτό σας; 20 Ναί· δέν ὁρίζετε τόν ἑαυτό σας. Διότι ἐξαγορασθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό ἀτίμητο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀπο­φεύγετε λοιπόν κάθε αἰσχρή πράξη πού γίνεται μέ τό σῶμα· καί ἀποδιώκετε κάθε πονηρή σκέψη καί ἐπι­θυμία ἀπό τό πνεῦμα σας. Καί ἔτσι νά δοξάζετε τόν Θεό μέ τό σῶμα σας καί μέ τό πνεῦμα σας, τά ὁποῖα ἀνή­κουν στό Θεό.