Ἐξάπλωση τοῦ σατανισμοῦ στὴ Βρετανία

Ἡ εἴδηση ποὺ ἀκολουθεῖ γιὰ τὴ Βρετανία εἶναι ἐξίσου συγκλονιστική:

Ἡ δεκαετία ποὺ πέρασε, «εἶδε μία συγκλονιστικὰ μεγάλη αὔξηση τῶν πιστῶν τοῦ Σατανᾶ. Κατὰ τὴ συλλογὴ στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν τὴ θρησκεία στὴ Βρετανία, ὅπως ἀναφέρει ἡ “Telegraph”, μεταξὺ τῶν πιὸ ἐκπληκτικῶν εὑρημάτων τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2021 ἦταν ἡ ραγδαία ἄνοδος τοῦ σατανισμοῦ. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλία ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς σατανιστὲς σημείωσε αὔξηση 167% μεταξὺ 2011 καὶ 2021. Οἱ ἐρευνητὲς τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας (ONS) διαπίστωσαν ὅτι μέσα σὲ αὐτὴ τὴ δεκαετὴ περίοδο, ὁ ἀριθμὸς τῶν σατανιστῶν αὐξήθηκε ἀπὸ 1.893 σὲ 5.054».

Τὸ δημοσίευμα συνεχίζει μὲ τὴν πληροφορία ὅτι γονεῖς στὴν Ἀγγλία βαπτίζουν τὰ παιδιά τους δίνοντάς τους τὸ ὄνομα «Lucifer» (=Ἑωσφόρος). Τὸ 2020 δεκαπέντε παιδιὰ ποὺ γεννήθηκαν, πῆραν αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἐνῶ τὸ 2021 ὁ ἀριθμός τους διπλασιάσθηκε.

«Ἡ ἀπογραφὴ τοῦ 2021 ἀποκάλυψε ἐπίσης αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παγανιστῶν ἀπὸ 56.620 σὲ 73.733, καθὼς καὶ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνιμιστῶν, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ὅλα τὰ φυσικὰ πράγματα ἔχουν ψυχή» («news247.gr» 1-12-2022).

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπολογισμὸς γιὰ τὴ χώρα αὐτή, ποὺ ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀκολουθεῖ σαφὲς πρόγραμμα ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς νεολαίας μὲ τὴν παρεχόμενη παιδεία. Μιὰ χώρα ὅπου ὁ ἀμοραλισμὸς καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἠθικὴ συγκρότηση τῆς κοινωνίας ἔχει καταστεῖ τὸ ἐπικρατοῦν στοιχεῖο της. Τώρα λοιπὸν δρέπει τοὺς καρποὺς αὐτῆς τῆς τακτικῆς της, ποὺ ἀποτελεῖ βόμβα γιὰ τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας καὶ ὁδηγεῖ σὲ πλήρη διάλυση ὅλων τῶν θεσμῶν καὶ δομῶν της.

Ἀλλὰ καὶ στὴ χώρα μας μήπως παρόμοια ἀνησυχητικὰ δεδομένα δὲν κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους; Τὰ σύγχρονα μουσικὰ ρεύματα ποὺ ἐξυμνοῦν τὸν διάβολο, τὰ σατανιστικὰ μηνύματα μέσα ἀπὸ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια τοῦ διαδικτύου, ἀκόμα καὶ ἀπὸ παιδικὲς ἐκπομπὲς τῆς τηλεοράσεως καὶ κινούμενα σχέδια γιὰ μικρὰ παιδιά, δὲν βρίσκονται σὲ ἁλματώδη ἀνάπτυξη; Ἀκόμα καὶ ἐνεργειακὸ ποτὸ μὲ τὸ ὄνομα “Hell” (=Κόλαση) καὶ τὴ μορφὴ τοῦ σατανᾶ στὴ συσκευασία κυκλοφορεῖ μεταξὺ τῶν παιδιῶν. Αὐτά, σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἔλλειψη στιβαρῆς χριστιανικῆς παιδείας στὰ σχολεῖα, ὁδηγοῦν τὴ νεολαία τῆς πατρίδας μας σὲ καταστροφή.

Ἂς συνέλθουμε πρὶν εἶναι ἀργά· προτοῦ τὰ παιδιὰ μας παραδοθοῦν στὰ φριχτὰ νύχια τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Σωτῆρος, «ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς» (Ἰω. η΄ 44) καὶ τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμεῖ εἶναι ἡ ψυχική, ἀλλὰ καὶ φυσικὴ ἀκόμη ἐξόντωση τοῦ ἀνθρώπου.