Ἡ παράνοια τῶν «γερακιῶν»

Ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία ἔφερε ἀναστάτωση σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ ὄχι μόνο σ᾿ αὐτή. Μῆνες τώρα μαίνονται οἱ μάχες, καταστρέφονται πόλεις καὶ χωριά, σκοτώνονται πολλοὶ καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, ὄχι μόνο στρατιῶτες ἀλλὰ καὶ ἄμαχοι· ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς.

Εἶναι φανερὸ ὅτι στὴν Οὐκρανία σήμερα συγκρούονται τὰ ὠμὰ συμφέροντα καὶ οἱ γεωπολιτικοὶ σχεδιασμοὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ρωσίας, στὴ σύγκρουση δὲ αὐτὴ παρασύρεται καὶ ἡ Εὐρώπη. Ἀλλὰ κανεὶς ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βέβαιος γιὰ τὸ τί πραγματικὰ συμβαίνει καὶ τί διακυβεύεται ἐκεῖ.

Ὡστόσο, αὐτὸ ποὺ ἔλαβε χώρα τὴν Πέμ­πτη 28 Ἀπριλίου 2022 σὲ ἐκπομπὴ τῆς ρωσικῆς τηλεοράσεως ξεπερνᾶ κάθε ὅριο. Σ᾿ αὐτὴν ὁ καλεσμένος τῆς ἐκπομπῆς πρόεδρος τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος Rodina, Ἀλεξέι Ζουραβλίοφ ἀναρωτήθηκε: «Τί θὰ συνέβαινε, ἐὰν ἡ Ρωσία ἐκτόξευε πυρηνικὰ ὅπλα ἐναντίον τῆς Ἀγγλίας;» Καὶ ἀπάν­τησε ὁ ἴδιος: «Ἕνας πύραυλος Sarmat καὶ τὰ βρετανικὰ νησιὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν πιά».

Οἱ παραγωγοὶ τῆς ἐκπομπῆς ἀντέδρασαν, λέγοντας ὅτι καὶ ἡ Ἀγγλία ἔχει πυρηνικὰ ὅπλα καὶ ὅτι κανεὶς στὸν πλανήτη δὲν θὰ ἐπιβιώσει ἔπειτα ἀπὸ ἕναν τέτοιο πόλεμο, ἐνῶ ὁ Ζουραβλίοφ ἐπέμενε λέγοντας: «μετρῆστε τὰ δευτερόλεπτα… ἔτσι τοὺς μιλᾶς, δὲν καταλαβαίνουν τίποτε ἄλλο».

Στὴ συνέχεια ἔδειξαν στοὺς τηλεθεατὲς ἕνα χάρτη ποὺ παρουσίαζε πυραύλους νὰ ἔχουν ἐκτοξευθεῖ ἀπὸ τὸ Καλίνινγκραντ, τὸν ρωσικὸ θύλακα μεταξὺ Πολωνίας, Λιθουανίας καὶ Βαλτικῆς Θάλασσας. Σύμφωνα μὲ τὴν προσομοίωση, οἱ πύραυλοι θὰ μποροῦσαν νὰ φθάσουν στὸ Βερολίνο σὲ 106 δευτερόλεπτα, στὸ Παρίσι σὲ 200 δευτερόλεπτα καὶ στὸ Λονδίνο σὲ 202 δευτερόλεπτα.

Οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἦρθαν νὰ προστεθοῦν σὲ παλαιότερες ἀνάλογες ὑψηλόβα­θμων στελεχῶν τῆς ρωσικῆς κυβερνήσεως καὶ συμπληρώθηκαν ἀπὸ αὐτὲς τοῦ Ντμίτρι Κισέλιοφ, ποὺ εἶναι γνωστὸς ὡς τὸ «φερέφωνο τοῦ Πούτιν», ὁ ὁποῖος στὶς ἀρχὲς τοῦ Μαΐου ἀπείλησε πάλι μὲ ἐξαφάνιση τὴν Ἀγγλία: «Μία μόνο ἐκτόξευση, Μπόρις, καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ Ἀγγλία»!

Φρίττει κανεὶς καὶ μόνο στὴ σκέψη ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πάνω στὴ γῆ ποὺ μποροῦν νὰ σκέπτονται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο· 202 δευτερόλεπτα καὶ ἡ Ἀγγλία δὲν ὑπάρχει πιά. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν τέτοιοι· καὶ δυστυχῶς ὄχι μόνο στὴ Ρωσία, ἀλλὰ σὲ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ ἔχουν πυρηνικά. Ἀλλοῦ τοὺς ὀνομάζουν «γεράκια». Στὴν πραγματικότητα εἶναι παρανοϊκοί. Τραγικό! Ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ κατέχεται ἀπὸ μανία αὐτοκαταστροφῆς.

Ὀχτακόσια χρόνια πρὸ Χριστοῦ ὁ προφήτης Ἡσαΐας προειδοποίησε: «ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φά­γεσθε· ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται»· ἂν μὲ ἀκούσετε, λέει ὁ Θεός, θὰ χορτάσετε ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς· ἂν ὅμως δὲν θελήσετε νὰ μὲ ἀκούσετε, μαχαίρι (ἢ ὁ πυρηνικὸς ὄλεθρος) θὰ σᾶς φάει. «Τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα» (Ἡσ. α΄ 19-20).