Ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση

Στὴ σελίδα «Πολιτισμὸς» τῆς ἐφημερίδας «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» (10-4-2022) δημοσιεύθηκε ἡ συνέντευξη ἑνὸς σύγχρονου ζωγράφου. Στὸν πρόλογό της διαβάζουμε: «Ἡ Evripides Art Gallery ὑπεδέχθη τὴν ἄνοιξη μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ Σπύρου Κωτσαλᾶ μὲ τίτλο “Ζωτικὸς χῶρος”».

Ἁπὸ τὴν ἐκτενέστατη αὐτὴ συνέντευξη σταχυολογοῦμε μόνο δύο ἀποσπάσματα. Ὁ δημοσιογράφος ὑπέβαλε τὴν ἐρώτηση: «Ὁ δικός σας “Ζωτικὸς χῶρος” ἀπὸ τί ἀποτελεῖται;» Καὶ ὁ καλλιτέχνης ἀπάν­τησε: «Ὁ δικός μου ζωτικὸς χῶρος, ὁ χῶρος ποὺ ἀναπνέω καὶ μοῦ δίνει ἐλπίδα, πρώτιστα, εἶναι ὁ χῶρος τῆς πίστης. Ὁ δρόμος τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης, ὅπου μπορῶ νὰ προχωρῶ καὶ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν χῶρο ὅπου δυνητικὰ μπορῶ νὰ γίνω σῶος, δηλαδὴ ὁλόκληρος, ὁλοκληρωμένος· στὴν ἕνωση μὲ τὴν ἀρχική μου αἰτία, μὲ ἐκεῖνον ποὺ μὲ δημιούργησε, τὸν Θεό. Δευτερευόντως μὲ ζωογονεῖ καὶ μὲ τρέφει ὁ χῶρος τῆς τέχνης μὲ τὴν ὁποία καταγίνομαι, ἡ ζωγραφικὴ ὅλων τῶν αἰώνων καὶ ἱστορικῶν περιόδων».

Σὲ ἑπόμενη ἐρώτηση, ποὺ σχετιζόταν μὲ τὶς σπουδές του στὴν ἁγιογραφία, ὁ κ. Κωτσαλᾶς τόνισε: «Οὐσιαστικὰ ἡ ἐνασχόλησή μου μὲ τὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία εἶναι αὐτὴ ποὺ καθόρισε τὴν προσωπική μου ζωγραφικὴ ταυτότητα».

Ἡ ἀνυπόκριτη ὁμολογία πίστεως ἀπὸ ἕναν καταξιωμένο καλλιτέχνη, ὁ ὁποῖος ξεδιπλώνει τὰ χαρίσματά του μέσα σὲ μία ἀλλοπρόσαλλη κοινωνία ποὺ ἔχει ἀποστατήσει ἀπὸ τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, δίνει ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ μέλλον στοὺς χειμαζόμενους συμ­πατριῶτες μας. Ὑπάρχει λοιπὸν ἀκόμη τὸ εὐσεβὲς «λεῖμμα», ποὺ δὲν «ἔκαμψε γόνυ τῇ Βάαλ» (Ρωμ. ια΄ 4) καὶ παραμένει ἀφοσιωμένο στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση. Εὐλογητὸς ὁ Θεός!