Χιλιάδες τόνοι τροφίμων στὰ σκουπίδια!

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔρχεται στὴ δημοσιότητα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» ἕνα σύγχρονο κοινω­νικὸ πρόβλημα μὲ δυσάρεστες συν­έπει­ες στὸν ἑλληνικὸ χῶρο: «Πάνω ἀπὸ 300.000 τόνοι τρο­φί­μων, τρόφιμα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ θρέψουν 200.000 ἀνθρώπους ἐτησίως, (…) καταλήγουν κά­θε χρόνο στὰ σκουπίδια. Στὸ συμπέρασμα αὐτὸ καταλήγει δειγματοληπτικὴ ἔρευνα γνώμης τοῦ Ἰνστιτούτου Ἔρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικῶν Ἀ­γα­θῶν (ΙΕΛΚΑ). (…) Τὸ παραπάνω εἶναι ἡ ἐκτίμηση τῶν ἴδιων τῶν καταναλωτῶν, ἡ ὁποία (…) εἶ­ναι κατὰ κανόνα χαμηλότερη τῆς πραγματικῆς σπατάλης. Ὑ­πεν­θυμίζεται ὅτι πρόσφατη μελέτη, τὴν ὁποία πραγματοποίησε ἡ ἁλυσί­δα “ΑΒ Βασιλόπουλος” σὲ συνεργασία μὲ τὸ Χα­ροκόπειο Πανεπιστήμιο, κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι κάθε χρόνο τὰ νοικοκυριὰ στὴν Ἑλλάδα πετοῦν πάνω ἀπὸ 1 ἑκατ. τόνους τροφίμων, τὰ μισὰ ἐκ τῶν ὁποίων θὰ μποροῦσαν νὰ καταναλωθοῦν μὲ ἀσφάλεια καὶ ὄχι νὰ πεταχτοῦν στὰ σκουπίδια».

Στὴ σημερινὴ ἐποχή, ποὺ ἡ ἀνέχεια ἔχει πλήξει μεγάλο ποσοστὸ τῶν ἑλ­λη­νι­­κῶν νοικοκυριῶν, ποὺ οἱ ἄστεγοι στὶς μεγάλες πόλεις συνεχῶς αὐ­ξά­νον­ται, ποὺ μερικοὶ συμπατριῶτες μας ἀ­να­ζητοῦν σὲ κάδους σκουπιδιῶν κάτι φαγώ­σιμο, εἶναι τὸ λιγότερο προκλητι­κὴ συμπεριφορὰ ἡ ἀνεύθυνη ­σπατάλη τῶν τροφίμων. Ἐπιπλέον ὅμως εἶναι σα­φὴς παραβίαση τοῦ γράμματος καὶ τοῦ πνεύματος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως π.χ. τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει» (Α΄ Κορ. ια΄ 21). Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει μὲ τὸν δίκαιο, τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας: «Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» (Ψαλ. ρια΄ [111] 9).