Εὐρωπαϊκὸ καταστατικὸ γιὰ τὴν προώθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

Μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς γαλλικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἀνακοίνωσε νέα μέ­τρα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπου­δῶν στὰ σχολεῖα τῆς χώρας της, πραγματοποιήθηκε στὰ τέλη τοῦ περασμένου ἔ­τους ἱστορικῆς σημασίας συνάντηση τῶν Ὑ­πουργῶν Παιδείας Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἑλ­λάδος καὶ Κύπρου, μὲ σκοπὸ τὴν ὑπογρα­φὴ καταστατικοῦ γιὰ τὴ συγ­κρότηση «μιᾶς διεθνοῦς στρατηγικῆς γιὰ τὴν καλλιέργεια καὶ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῶν Λατινικῶν καὶ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν».

Ἡ κίνηση αὐτὴ ἔρχεται ὡς ἀπάντηση στὴν πρακτικὴ ποὺ τελευταῖα υἱοθέτησαν πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα τῶν ΗΠΑ, ὅπως αὐτὰ τοῦ Princeton, τῆς Πενσυλβάνια καὶ τοῦ Harvard, νὰ ἀφαιρέσουν δηλαδὴ τὶς «νεκρὲς γλῶσσες» ἀπὸ τὰ προγράμματα σπουδῶν τους, καθότι, σύμφωνα μὲ τὰ νέα δόγματα τοῦ δικαιωματισμοῦ καὶ τοῦ ἀντιρατσισμοῦ ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς ΗΠΑ, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ Λατίνοι συγγραφεῖς εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ρατσισμό, τὴ δουλεία, τὴν ἀποικιοκρατία καὶ τὴν ὑπεροχὴ τῶν λευκῶν στὸν κόσμο(!) (Τὸ Περιοδικό μας σχολίασε σχετικῶς τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ κίνηση στὸ τεῦχος 2250, 1-10-2021).

Οἱ ὑπουργοὶ τῶν τεσσάρων χωρῶν ποὺ συνῆλθαν γιὰ τὴν ἐπαναπροώθηση τῶν κλασικῶν σπουδῶν, συμφώνησαν ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικὰ εἶναι «τόσο ἡ ζωντανὴ παρακαταθήκη, ὁ κοινὸς ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καὶ μεσογειακοῦ πολιτισμοῦ, ὅσο καὶ ἡ ζωογόνος δύναμη τῶν σύγχρονων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μάλιστα δήλωσαν ὅτι θὰ ἐνισχύσουν τὴ συν­εργασία τους ἀναφορικὰ μὲ τὶς κλασικὲς γλῶσσες, ἐνθαρρύνοντας καὶ ἀναπτύσσον­τας διμερεῖς καὶ πολυμερεῖς συνεργασίες. Ἐπιπλέον ὁ Γάλλος Ὑπουργὸς Παιδείας, θεωρών­τας ὅτι ἡ μελέτη τῶν κλασικῶν γλωσσῶν μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴ διάδοση κοινῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν, ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ Λατινικὰ καὶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ θὰ ἐνταχθοῦν στὰ ἐπαγγελματικὰ λύκεια τῆς Γαλλίας, διότι, κατ᾿ αὐτόν, «οἱ μαθητὲς θὰ προοδεύσουν πολιτιστικά, ἐὰν μελετήσουν τοὺς κλασικοὺς συγγραφεῖς, ὅπως τὸν Σοφοκλῆ».

Δεδομένου ὅτι αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία τοῦ Γάλλου Ὑπουργοῦ Παιδείας ἔρχεται ὡς διορθωτικὴ κίνηση τῆς πρακτικῆς ποὺ υἱοθέτησε ἡ προηγούμενη σοσιαλίστρια Ὑπουργὸς Παιδείας, ἡ ὁποία ὑποβάθμισε τὴ διδασκαλία αὐτῶν τῶν μαθημάτων ὡς «ἐλιτίστικης κατηγορίας», νομίζουμε ὅτι τὸ ἴδιο ὀφείλει νὰ πράξει καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας τῆς χώρας μας, ἀφοῦ μάλιστα συμμετέσχε στὴ συνάντηση αὐτή. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ διορθωθοῦν καὶ οἱ ἐδῶ παρόμοιες ἀποφάσεις προηγούμενων Κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες, ὅλως ἀντεθνικά, δυναμίτισαν τὴν κλασικὴ παιδεία τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν μέσα στὴν κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ αὐτοῦ, ποὺ στάθηκε ἡ πηγὴ τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς πνευματικῆς προόδου ὅλου τοῦ κόσμου.