Ἡ βλάσφημη ἀνάρτηση τοῦ κ. Μόσιαλου

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ βλάσ­φημη πρὸς τὸ πανάσπιλο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διαδικτυακὴ ἀνάρτηση τοῦ κ. Ἠλία Μόσιαλου, Καθηγητῆ Πανεπιστημίου καὶ Ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης σὲ Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς γιὰ τὴν πανδημία. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος στὴν ἀνακοίνωσή της κάνει λόγο γιὰ «ἀνάρτηση ποὺ χλευάζει τὴν θρησκευτικὴ πίστη ἑκατομμυρίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς χώρας ἀπὸ ἀντιπρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς»· καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι «κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικαλεῖται τὸ ἐπιχείρημα τῆς ἰδιωτικότητας γιὰ τὴν ρατσιστικὴ συμπεριφορά του, ὅταν κατέχει θέσεις κρατικῆς εὐθύνης καὶ ἐκφράζεται δημοσίως».

Παρόμοια ἡ Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους σὲ ἐπιστολή της πρὸς τὸν κ. Μόσιαλο, μεταξὺ ἄλλων ἐκφράζει «τὴν βαθυτάτην λύπην καὶ διαμαρτυρίαν» της «διὰ τὴν προσβολὴν ταύτην τῆς πίστεώς μας» καὶ ζητεῖ ἀπὸ τὸν κ. Μόσιαλο νὰ κατανοήσει τὸ σφάλμα του καὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη.

Καὶ ἐνῶ περιμέναμε νὰ ἀκούσουμε ἔστω καὶ κάποια τυπικὴ συγγνώμη ἀπὸ τὸν κ. Μόσιαλο, τὸν ἀκούσαμε νὰ δικαιολογεῖ τὴ βλάσφημη ἀνάρτησή του μὲ μία ἀπαράδεκτη δήλωση: «Αὐτὸς καὶ μόνο αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος τῶν παρεμβάσεών μου, ἡ ἀνάδειξη τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς».

Ἀφοῦ δὲ ξεσηκώθηκε τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας, ἔσπευσε ἡ ὑπουργὸς Παιδείας νὰ χαρακτηρίσει «λυπηρὴ» τὴ συγκεκριμένη ἀνάρτηση, καθώς, ὅπως εἶπε, «προσ­βάλλει τοὺς Χριστιανούς»· καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἀναπτύξεως δήλωσε ὅτι «ὁ κ. Μόσιαλος… δὲν βρῆκε τὸ θάρρος νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴν προσβολή». Ὅμως τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Κυβερνήσεως τὴν ἐκφράζει ὁ ἴδιος ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, ὁ ὁποῖος ὡστόσο ἔκανε μιὰ ἀπαράδεκτη δήλωση, ὅπου μιλάει γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὸ φοβερὸ ἀνοσιούργημα τοῦ κ. Μόσιαλου.

Ὅταν ὅμως ἕνας Πανεπιστημιακὸς Καθηγητὴς καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνι­κῆς Κυβερνήσεως στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς προσβάλλει μὲ χαμηλότατου ἐπιπέδου σάτιρα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν Χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου, μπορεῖ νὰ καλύπτεται μὲ τέτοια μισόλογα; Θὰ ἔπρεπε ἀμέσως ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀπομακρύνει τὸν κ. Μόσιαλο ἀπὸ τὰ καθήκοντά του. Εἰδάλλως, μὲ τὴν ἀνοχή του εἶναι σὰν νὰ ἀποδέχεται καὶ αὐτὸς τὴ χυδαία βλασ­φημία πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας!

Ἂν ἔβγαινε ὁποιοδήποτε ἄλλο στέλεχος τῆς Κυβερνήσεως νὰ θίξει τὴν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, θὰ εἶχε ξεσπάσει τυφώνας δικαιωματισμοῦ! Καὶ τώρα ποὺ ὑβρίσθηκε τὸ ἱερότατο αὐτὸ πρόσωπο τῆς Πίστεώς μας, ποῦ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος; Ὁ σεβασμὸς στὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις εἶναι μόνο γιὰ τὶς ὑπόλοιπες θρησκεῖες; Πότε ἐπιτέλους θὰ τολμήσει ὁ κ. Πρωθυπουργός νὰ ἐκφράσει τὴ συγγνώμη του πρὸς ὅλο τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴ συγκάλυψη τοῦ θέματος;