Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Νοεμβρίου 2021

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Νοεμβρίου 2021, Κυρ. κ΄ πιστολν (Γαλ. α΄ 11-19)

11 Γνωρίζω δ μν, δελ­φοί, τ εαγγέλιον τ εαγ­γελισθν π’ μο τι οκ στι κατ νθρωπον· 12 οδ γρ γ παρ νθρώπου παρέλαβον α­τ οτε διδάχθην, λλ δι’ πο­καλύψεως ησο Χρι­στο. 13 κούσατε γρ τν ­μν ναστροφήν ποτε ν τ ουδαϊσμ, τι καθ’ περ­βολν δίωκον τν κ­κλησίαν το Θεο κα πόρ­θουν ατήν, 14 κα προέκοπτον ν τ ουδαϊσμ πρ πολλος συνηλικιώτας ν τ γένει μου, περισσοτέρως ζηλω­τς πάρχων τν πατρι­κν μου παραδόσεων. 15 τε δ εδόκησεν Θες φορίσας με κ κοιλίας μητρός μου κα καλέσας δι τς χάριτος ατο 16 ποκαλύψαι τν υἱὸν ατο ν μοί, να εαγ­γελίζωμαι ατν ν τος θνεσιν, εθέως ο προσανεθέμην σαρκ κα αματι, 17 οδ νλθον ες εροσόλυμα πρς τος πρ μο ποστόλους, λλ πλθον ες ραβίαν, κα πάλιν πέστρεψα ες Δαμασκόν. 18 πειτα μετ τη τρία νλθον ες εροσόλυμα στορσαι Πέτρον, κα πέ­μεινα πρς ατν μέ­ρας δεκαπέντε· 19 τερον δ τν πο­στόλων οκ εδον ε μ άκωβον τν δελφν το Κυρίου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Σᾶς γνωστοποιῶ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅτι τό Εὐαγγέ­­­­­­λιο πού σᾶς κήρυξα δέν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινη ἐπι­νό­ηση. 12 Διότι ὄχι μόνο οἱ ὑπόλοιποι ἀπόστολοι, ἀλλά κι ἐ­­­­γώ δέν τό παρέλαβα οὔτε τό διδάχθηκα ἀπό κάποι­­­ον ἄν­­­­­θρωπο, ἀλλά τό παρέλαβα μέ ἀποκάλυψη τοῦ Θε­­­οῦ, ὁ ὁποῖος ἀπευθείας μοῦ φανέρωσε καί μοῦ ἀπο­κά­­­λυ­­­ψε τόν Κύριο Ἰησοῦ. 13 Καί τό ὅτι τό Εὐαγγέλιο μοῦ παραδόθηκε μέ ὑπερ­­­­­φυσική ἀποκάλυψη ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό, ἀπο­δει­κνύ­ε­ται ἀπό τή δράση μου στό παρελθόν. Διότι ἀσφα­λῶς ἔχε­τε ἀκούσει γιά τή διαγωγή πού ἔδειξα κά­ποτε, ὅταν ἀκο­λουθοῦσα τό νόμο καί τά ἔθιμα τῶν Ἰου­δαίων. Ἀκού­­σατε δηλαδή ὅτι καταδίωκα ὑπερβολικά τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καί προσπαθοῦσα νά τήν ἐξολοθρεύσω. 14 Καί προόδευα στόν Ἰουδαϊσμό περισσότερο ἀπό πολλούς συνομήλικους συμπατριῶτες μου καί ἔδειχνα περισσότερο ζῆλο ἀπ’ αὐτούς γιά τίς παραδόσεις πού κληρονομήσαμε ἀπό τούς πατέρες μας. 15 Ὅταν ὅμως εὐαρεστήθηκε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέ ξεχώρισε καί μέ διάλεξε ἀπό τόν καιρό ἀκόμη πού ἤμουν στήν κοιλιά τῆς μητέρας μου, καί μέ κάλεσε μέ τή χάρη του, χωρίς ἐγώ ἀπό τά ἔργα μου νά εἶμαι ἄξιος γιά μία τέτοια ἐκλογή, 16 νά ἀποκαλύψει στό βάθος τῆς ψυχῆς μου τόν Υἱό του, γιά νά τόν κηρύττω στά ἔθνη, ἀμέσως δέν συμβου­λεύ­­­­­­θηκα σάρκα καί αἷμα, δηλαδή κάποιον θνητό ἄν­θρω­­πο, 17 οὔτε ἀνέβηκα στά Ἱεροσόλυμα γιά νά συναντήσω τούς ἀποστόλους πού εἶχαν κληθεῖ πρίν ἀπό μένα στό ἀποστολικό ἀξίωμα, ἀλλά πῆγα στήν Ἀραβία καί πάλι ἐπέστρεψα στή Δαμασκό. 18 Ἔπειτα, μετά ἀπό τρία χρόνια ἀπό τότε πού εἶχα ἐπι­­στρέψει στό Χριστό, ἀνέβηκα στά Ἱεροσόλυμα γιά νά γνωρίσω ἀπό κοντά τόν Πέτρο, κι ἔμεινα μαζί του δε­­καπέντε μέρες. 19 Ἄλλον ἀπό τούς ἀποστόλους δέν εἶδα, παρά μόνο τόν Ἰάκωβο, τόν ἀδελφό τοῦ Κυρίου.