Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (6/8)

Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς (Β΄ Πέτρου α΄ 10-19)

10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦ­ντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπι­χο­ρηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρού­σῃ ἀληθείᾳ. 13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκά­στοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνή­­μην ποιεῖσθαι. 16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φω­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­νῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­δε ὑπὸ τῆς μεγαλο­πρε­­­­­­ποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδό­κησα, – 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρα­νοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. 19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 Γι’ αὐτό, ἀδελφοί, καταβάλετε μεγαλύτερη προσπά­θεια, μέ περισσότερη σπουδή καί ἐπιμέλεια, ὥστε ἀποκτώντας τίς ἀρετές αὐτές νά διασφαλίσετε καί νά στα­­θεροποιήσετε τήν κλήση σας καί τήν ἐκλογή σας. Διό­τι, ὅταν ἀσκεῖτε τίς ἀρετές αὐτές, δέν θά σκοντάψετε ποτέ πά­νω σέ κάποιο ἐμπόδιο, ἀλλά θά φθάσετε μέ ἀσφά­λεια στό τέρμα τῆς σωτηρίας σας. 11 Δέν θά σκοντάψετε πουθενά. Διότι μ’ αὐτόν τόν τρό­πο θά σᾶς χορηγηθεῖ γενναιόδωρα τό κυριότερο: ἡ ἀνοι­χτή καί ἐλεύθερη εἴσοδος στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Κυ­ρίου μας καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Αὐτό εἶναι τό μέσο μέ τό ὁποῖο θά σᾶς ἀνοιχθεῖ δι­ά­­­­πλατα ἡ εἴσοδος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γι’ αὐ­τό δέν θά ἀμελήσω, ἀλλά θά φροντίζω πάντοτε νά σᾶς ὑπεν­­θυμίζω αὐτά πού σᾶς ἔγραψα· ἄν κι ἐσεῖς βέβαια τά γνωρίζετε καί εἶστε στηριγμένοι στή χριστιανική ἀλή­θεια πού διδαχθήκατε, ἡ ὁποία εἶναι ὁλοζώντανη καί ὁλο­­φάνερη ἀνάμεσά σας. 13 Νομίζω ὅμως ὅτι εἶναι δίκαιο καί ἀποτελεῖ καθῆκον μου ὡς Ἀποστόλου νά σᾶς καθιστῶ ἄγρυπνους καί πρό­θυμους, ὑπενθυμίζοντάς σας τίς ἀλήθειες αὐτές, γιά ὅσο ζῶ ἀκόμη καί εἶμαι στό σῶμα αὐτό, πού εἶναι προσωρινή σκηνή τῆς ψυχῆς. 14 Καί τό καθῆκον μου αὐτό μοῦ παρουσιάζεται περισσότερο ἐπεῖγον, διότι γνωρίζω πώς σύντομα καί πολύ γρήγορα θά πεθάνω καί θά ἐναποθέσω τό σῶμα μου στόν τάφο, ὅπως ἄλλωστε μοῦ τό ἔχει φανερώσει καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. 15 Γι’ αὐτό θά φροντίσω νά εἶστε σέ θέση νά διατηρεῖτε στό νοῦ σας τήν ἀνάμνηση τῶν ἀληθειῶν αὐτῶν καί μέ γραπτά κείμενα κάθε φορά πού ἡ ἀνάγκη θά τό ἐπι­βάλ­λει, ἀκόμη καί μετά τό θάνατό μου. 16 Πρέπει νά θυμάστε πάντοτε τίς ἀλήθειες αὐτές. Διότι ἐγώ καί οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι δέν βασιστήκαμε σέ μύ­θους φτιαγμένους μέ φαινομενική σοφία, ἀλλά σᾶς γνω­­στοποιήσαμε τή δύναμη καί τή μελλοντική ἔνδοξη πα­ρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή εἴδα­με μέ τά μάτια μας τή μεγαλειότητα ἐκείνου στή Μετα­­μόρ­­­­φωσή του. 17 Διότι ἐκεῖ στή Μεταμόρφωση ὁ Κύριος πῆρε ἀπό τόν Θεό Πατέρα τιμή καί δόξα, ὅταν ἀκούστηκε γι’ αὐτόν ἀπό τήν ἔνδοξη μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ Πατρός μιά τέτοια φωνή: Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, στόν ὁποῖο ἐγώ εὐαρεστήθηκα. 18 Καί τή φωνή αὐτή ἐμεῖς τήν ἀκούσαμε νά ἔρχεται ἀπ’ τόν οὐρανό, ὅταν ἤμασταν μαζί του στό ὄρος Θαβώρ, τό ὁποῖο ἁγιάστηκε μέ τή Μεταμόρφωσή του. 19 Καί τώρα ἔχουμε βεβαιότερη πεποίθηση καί πίστη στίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού ἀνα­φέ­­ρονται στό Χριστό, μετά τήν ἐπαλήθευσή τους αὐτή ἀπό τή φωνή τοῦ Πατρός. Κι ἐσεῖς καλά κάνετε πού προ­­­­σέχετε στούς προφητικούς αὐτούς λόγους σάν νά βλέπετε ἕνα λυχνάρι πού φέγγει μέσα σέ σκοτεινό τό­­­­­­­­πο, μέχρις ὅτου ἡ ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας λάμ­­ψει μέσα στά σκοτάδια, καί τό ἄστρο τῆς αὐγῆς πού ­φέρνει τό φῶς, δηλαδή ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀνα­­­­τείλει στίς καρδιές σας καί τίς γεμίσει μέ χαρά καί ἀγα­λ­­λίαση.