Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (28/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ς΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιγ΄ 31-36)

31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὁμοία ἐ­­­στὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσ­πειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 32 ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν σπερμάτων, ὅ­­­ταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον πάν­­­­των τῶν λαχάνων ἐστὶ καὶ γί­­νεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 33 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύ­μῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέ­κρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅ­­­λον. 34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς, 35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

31 Τούς δίδαξε καί μιά ἄλλη παραβολή: Ἡ αὔξηση καί ἐξά­πλωση τῆς ἐπίγειας Ἐκκλησίας μου, καθώς καί τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας πού κηρύττεται μέσα σ’ αὐτήν, μοιάζει μέ τό μικρό σπόρο τοῦ σιναπιοῦ, πού τόν πῆρε κάποιος ἄνθρωπος καί τόν ἔσπειρε στό χωράφι του. 32 Ὁ κόκκος αὐτός εἶναι βέβαια μικρότερος ἀπ’ ὅλους τούς σπόρους· ὅταν ὅμως μεγαλώσει, ξεπερνάει ὅλα τά λαχανικά καί τούς θάμνους, καί γίνεται δέντρο, ὥστε νά ἔρχονται τά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ καί νά φωλιάζουν στά κλαδιά του. Ἔτσι καί ἡ αὔξηση καί ἐξάπλωση τῆς Ἐκκλησίας μου, καθώς καί ὁ λόγος μου πού σπείρεται ἀπ’ αὐτήν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, στήν ἀρχή φαί­νονται ἀφανή καί ἀσήμαντα. Βαθμιαῖα ὅμως οἱ κα­τα­κτήσεις τους γίνονται καταπληκτικές. Ὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου πού κηρύττεται διά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὁλοένα ἐξαπλώνεται, ὅταν καλλιεργηθεῖ ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δημιουργεῖ τεράστια καί καταπληκτικά ἀποτελέσματα καί φέρνει προστασία καί ἀνά­παυση στίς ψυχές. 33 Τούς εἶπε καί μιά ἄλλη παραβολή, γιά νά τούς διδάξει ὅτι ἡ βασιλεία του δέν θά ἐπιβληθεῖ μέ ἐξωτερική δύναμη καί βία, ὅπως περίμεναν οἱ Ἰουδαῖοι τή βασιλεία τοῦ Μεσσία, ἀλλά μέ ἐσωτερική εἰρηνική καί βαθμιαία ἐπίδραση καί ἀφομοίωση. Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί τό κήρυγμά της, εἶπε, μοιάζει μέ προζύμι, τό ὁποῖο πῆρε μιά γυναίκα καί τό ἔκρυψε σέ μεγάλη ποσότητα ἀπό ἀλεύρι. Κι ἔμεινε ἐκεῖ κρυμμένο τό προζύμι, ὥσπου ζυμώθη­κε ὁλόκληρο τό ζυμάρι. Ἔτσι καί ἡ βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν ἐπί τῆς γῆς μέ τό κήρυγμα τῆς πί­στε­ως σάν προζύμι θά εἰσχωρήσει σιγά-σιγά καί θά ἀνα­ζυμώσει ὅλη τή μάζα τῆς ἀνθρωπότητος. 34 Ὅλα αὐτά τά εἶπε ὁ Ἰησοῦς μέ παραβολές στά πλήθη τοῦ λαοῦ. Καί χωρίς παραβολή δέν ἔλεγε τίποτε σ’ αὐτούς τήν ἐποχή ἐκείνη. 35 Κι ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο πού προφήτευσε ὁ προφήτης: Θά ἀνοίξω τό στόμα μου μέ παραβολές καί θά πῶ ἀλήθειες πού εἶναι κρυμμένες ἀπό τότε πού ἄρχισε νά δημιουργεῖται ὁ κόσμος. 36 Τότε, ἀφοῦ ἄφησε τό πλῆθος τοῦ λαοῦ, ἦλθε στό σπίτι πού φιλοξενοῦνταν. Τόν πλησίασαν λοιπόν οἱ μαθητές του καί τοῦ εἶπαν: Ἐξήγησέ μας τή σημασία τῆς παραβολῆς τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.