Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (10/4)

Ἀπόστολος: Σαβ. δ΄ ἑβδ. νηστειῶν (Ἑβρ. ς΄ 9-12)

9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείττονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦμεν. 10 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑ­μῶν καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδεί­κνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πλη­ροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, 12 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Γιά σᾶς ὅμως, ἀδελφοί, ἄν καί σᾶς μιλοῦμε ἔτσι ἐπι­τι­­μητικά καί ἐκφοβιστικά, μέ ἀκλόνητη βεβαιότητα ἐλ­πί­ζου­με τά καλύτερα καί ὅσα σχετίζονται μέ τή σωτηρία σας καί ὁδηγοῦν σ’ αὐτήν. 10 Διότι δέν εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, γιά νά ξεχάσει ὅλη τή χριστιανική διαγωγή σας καί τόν κόπο πού καταβά­λατε δείχνοντας ἔμπρακτη ἀγάπη γιά τό ὄνομά του, μέ τό νά προσφέρετε ὑπηρεσίες καί εὐεργεσίες στούς Χριστιανούς, τίς ὁποῖες ἐξακολουθεῖτε καί τώρα νά προ­σφέ­ρετε. 11 Ἐάν σᾶς μιλήσαμε ἐκφοβιστικά, τό κάναμε αὐτό διότι ἐπιθυμοῦμε ὁ καθένας σας νά δείχνει τήν ἴδια προθυμία καί τόν ἴδιο ζῆλο πάντοτε· κι ἔτσι νά παραμείνετε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς σας ἀκλόνητοι στή βέβαιη ἐλπίδα γιά τά μελλοντικά ἀγαθά. 12 Θέλουμε νά διατηρήσετε τήν ἐλπίδα αὐτή, γιά νά μή γίνετε ἀμελεῖς καί ἀπρόθυμοι στήν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς, ἀλλά νά ἀναδειχθεῖτε μιμητές ἐκείνων πού μέ τήν πίστη καί τήν ὑπομονετική ἐγκαρτέρηση κληρονομοῦν τά ἀγαθά πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός.