Νηστεία

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Μαρτίου 2021, τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. η΄ 8 – θ΄ 2)

Ἀδελφοί, βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸν ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

1. Διάκριση Ἐλευθερίας

Καθώς πλησιάζουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσ­σα­ρα­κοστή, τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς πα­ρου­σιάζει τό θέμα τῆς νηστείας καί τούς προ­βλη­μα­τι­σμούς πού σχετίζονται μ’ αὐτήν. Μᾶς λέγει λοιπόν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι δέν εἶναι τό φαγητό πού μᾶς παρουσιάζει εὐά­ρε­στους στόν Θεό. Διότι «οὔτε ἐὰν φά­γω­μεν περισ­σεύ­ω­μεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑ­στε­ρού­με­θα», οὔτε ἄν φᾶ­­με προοδεύουμε στήν ἀρετή, οὔ­τε ἐ­άν δέν φᾶμε μέ­νου­με πίσω. Προ­σ­έ­χε­τε ὅμως, μᾶς λέ­γει, μή­πως τό δικαίωμα αὐτό πού ἔχετε νά τρῶ­τε ἀπ’ ὅ­λα, ἀκόμη καί εἰδω­λό­θυτα, γί­νῃ αἰτία νά ἁμαρ­τή­σουν οἱ ἀσθενεῖς στήν πίστι ἀδελ­φοί σας. Διότι ἄν σέ δῇ κα­­νείς ἀπό αὐτούς, ἐσένα πού ἔχεις τήν ὀρθή γνῶσι, νά κάθεσαι στό τραπέζι κάποιου ναοῦ τῶν εἰδώλων, δέν θά στερεωθῇ ἡ συνείδησί του, ἀφοῦ αὐτός εἶναι ἀ­σθε­νής ἀδελφός, στό νά τρώῃ τά εἰδωλόθυτα ὡς κάτι τό ἱε­ρό καί ἄξιο εὐλαβείας; Καί θά χαθῇ παρασυ­ρό­με­νος στήν εἰδωλολατρεία ὁ ἀδελφός σου, πού εἶναι ἀδύ­να­τος πνευματικά, ἐξ’ αἰ­τί­ας σου. Ἀλ­λά γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ Χρι­στός θυσίασε τήν ζωή του.

Καί ἔτσι διαπράττετε ἁμάρτημα, ἀπό τό ὁποῖο βλά­πτο­νται πολύ οἱ ἀδελφοί, καί γι’ αὐτό τό ἁμάρτημα αὐ­τό ἀναφέρεται στούς ἀδελφούς. Καί πληγώνετε ἔτσι τήν συνείδησί τους, ἡ ὁποία εἶναι ἀσθενής καί ἀδύ­να­τη. Ἀλλά ὑποπίπτετε συγχρόνως καί σέ ἁμάρτημα, τό ὁποῖο ἀναφέρεται σ’ αὐτόν τόν Χριστό, πού πέθανε γιά νά σώσῃ τούς ἀδελφούς αὐτούς.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῶν εἰδωλόθυτων πού μᾶς παρου­σι­άζει τό ἱερό κείμενο ἦταν ἕνα πρό­βλημα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τό ὁποῖο σήμερα δέν ὑφί­στα­ται. Εἰδωλόθυτα ἦταν τά κρέατα ἐκεῖνα πού τά προ­σέ­φε­ραν οἱ εἰ­δω­λο­λά­τρες ὡς θυσία στά εἴδωλα, τά ὁποῖα κα­τόπιν ἤ τά ἔτρωγαν ὡς ἱερά, ἤ τά που­λοῦ­σαν στά κρεοπωλεῖα. Οἱ χριστιανοί ὅμως βρισκόταν σ’ἕνα μεγάλο δίλημμα, ἐάν ἔπρεπε νά τρῶνε ἀπό αὐτά. Ἄλ­λοι χριστιανοί τά ἔ­τρω­­­γαν, ἐπειδή ἤξεραν ὅτι οἱ θεοί τῶν εἰδώλων ἦταν ἀ­νύ­παρκτοι. Ἄλλοι ὅμως ἀδύνατοι χρι­στι­ανοί φοβοῦνταν νά τά πλησιάσουν ἐ­πει­δή νόμιζαν πώς ἦταν ἱερά.

Ἀπό μιά πρώτη ματιά λοιπόν φαίνεται ὅτι τό πρό­βλημα δέν μᾶς ἀφορᾷ· ὅμως μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά κατανοήσουμε ἕνα γενικότερο πρόβλημα κάθε ἐπο­χῆς. Πῶς μέσα στήν ἐκκλησία οἱ χρι­στιανοί δέν ἔχουν ὅλοι τά ἴδια κριτήρια καί αἰ­σθη­τήρια, δέν ἔχουν τήν ἴδια ὡριμότητα καί διάκρισι. Κά­θε πιστός ἔχει τήν ἰδι­αι­­τε­ρό­τητά του, τίς ἀντοχές του, τόν χαρακτῆρα του, τίς εὐαισθησίες του, τήν δική του οἰ­κο­γε­νειακή ἤ ἄλλη ἀ­γωγή. Θά πρέπει λοιπόν νά κα­τα­νοοῦμε τήν διαφο­ρε­τι­κότητα. Βέβαια οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι γιά ὅλους ἴδιες καί ὅλοι μας ἔχουμε τήν ὑποχρέωσι νά τίς ἐφαρ­μό­ζουμε ὅλες. Ὅ­μως ὁ τρόπος πού ὁ καθένας θά ἀ­γω­νι­σθῆ γιά νά τίς ἐφαρμόσῃ δέν εἶναι ὁ ἴδιος. Ὁ πνευ­ματικός τοῦ κάθε πιστοῦ μέ τήν διά­κρι­σι πού τοῦ δίνει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θά δώσῃ ἀ­ν­τίστοιχα τίς προ­σω­πι­κές ὁδηγίες. Δέν ἀντέχουν ὅλοι στά ἴ­δια μέτρα καί τά ἴ­δια βάρη. Δέν μποροῦμε καί οὔτε πρέ­­πει νά γίνουμε ὅλοι ἴ­δι­οι στόν χαρακτῆρα, τήν συμ­πε­ρι­φορά, τή σκέψι μας καί τήν εὐαισθησία μας. Οὔ­τε καί νά βάζουμε ὡς κρι­­τήριο πνευματικῆς ζω­ῆς τόν ἑ­αυτό μας. Καί νά ἀ­παι­­τοῦμε ἐγωϊστικά, αὐτό πού κά­νουμε ἐμεῖς νά τό κά­νουν καί οἱ ἄλλοι. Ἀλλά νά δεί­χνουμε ἀγάπη, ἀ­νε­­κτι­κό­τητα, κατανόησι. Ἀκόμη καί θεμιτά μας δικαι­ώ­ματα νά θυσιάσουμε γιά χάρι τῶν ἀδελφῶν μας πού εἶ­ναι ἀδύνατοι στήν πνευ­μα­τι­κή ζωή, ὅπως μᾶς λέγει καί στήν συνέχεια ὁ ἀπό­στο­λος Παῦ­λος.    

2. Διάκριση Ἀγάπης

Ἐάν αὐτό πού τρώω, μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος, γίνεται ἀφορμή σκαν­δά­­λου και ἁμαρτίας στόν ἀδελφό μου, «οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκαν­δα­λίσω», δέν θά φάω πο­τέ κρέ­ας, γι­ά νά μήν σκανδαλίσω τόν ἀδελφό μου. Γιά τούς ἀσθε­νεῖς ἀδελφούς μου ἔκα­να καί κάνω θυσίες τῶν δι­και­ω­μάτων μου. «Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύ­θερος;» Δέν εἶμαι ἀπόστολος μέ ἴσα δικαιώματα μέ τούς ἄλ­λους ἀποστόλους; Δέν εἶμαι ἐλέυθερος ὅπως ὅλοι οἱ χρι­στιανοί; Δέν εἶδα τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν Κύριό μας; Καί δέν εἶσθε ἐσεῖς τό ἔργο πού μέ τήν βοήθεια τοῦ Κυ­ρί­ου συνετέλεσα. Ἐάν γιά ἄλλους δέν εἶμαι ἀπόστολος, τουλάχιστον ὅμως εἶμαι γιά σᾶς. Διότι «ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀπο­στο­λῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ», ἡ σφραγῖδα, μέ τήν ὁποία πιστοποιεῖται ἐπίσημα τό ἀποστολικό μου ἀξί­ω­μα, εἶστε μέ τήν χάρι τοῦ Κυρίου ἐσεῖς, τούς ὁποίους ἐ­γώ ὁδήγησα στόν Χριστό.

ΣΤΟ ἱερο κείμενο φαίνεται ξεκάθαρα τό μεγαλεῖο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τούς εὐ­σκαν­δά­λιστους χριστιανούς. Τί λέγει; Δέν θά φά­­ω κρέας στόν αἰῶνα, θά θυσιάσω καί τά νόμιμα δι­και­­ώ­μα­τά μου προκειμένου νά μήν σκαν­δα­λί­σω τόν ἀδελ­φό μου. Καί μᾶς δίνει ἔτσι ὑπόδειγμα νά θυσιά­ζου­με κι ἐμεῖς ἀκόμη καί θεμιτά δικαιώματά μας ὅταν αὐτά γίνονται ἀφορμή σκαν­δα­λι­σμοῦ τῶν ἄλ­λων. Δι­ό­τι μπο­ρεῖ αὐτά πού ἐγώ κάνω νά μή μέ βλάπτουν πνευ­­­μα­τι­κῶς, ἀλ­λά οἱ ἄλλοι νά ζημιώνονται.

Ἄς ποῦμε μερικά παραδείγματα. Εἶμαι ἄρρωστος κι ἔ­χω ὁδηγία ἀπό τόν γιατρό καί τόν πνευματικό μου νά καταλύσω τήν νηστεία. Θά φάω λοιπόν ἀρτή­σι­μη τρο­φή, ὄχι ὅμως ἐνώπιον τῶν ἄλλων, στό χῶρο τῆς ἐρ­γα­σί­ας μου δημοσίως, διότι θά σκαν­δα­λι­σθοῦν ὅσοι δέν γνωρίζουν τό πρό­βλη­μα τῆς ὑγείας μου.

Ἔχω τήν ἄδεια νά δια­βά­σω ἤ νά ἀκούσω κάτι πού δέν εἶναι βέ­βαια ἁμαρτωλό. Ἤ ἔχω τήν ἐλευθερία νά ντυ­­θῶ ὅ­πως θέλω. Διότι πι­στεύ­ω πώς αὐτό πού προ­έ­χει εἶ­ναι νά ἔχω καθαρή καρ­διά καί πώς δέν ἔχουν τό­ση ση­μασία τά ἐξω­τε­ρικά, ἡ ἐμφάνισι κλπ. Ὅ­ταν ὅμως γνω­­ρίζω ὅτι ἡ στάσι μου αὐτή θά σκαν­δα­λίσῃ κάποιες εὐ­αί­σθητες ψυχές, θά πρέπει νά περι­ο­ρί­σω τό δι­καί­ω­μά μου αὐτό.

Ἀδελφοί ἄς κάνουμε ὅλοι ἕνα τέτοιο ἀγῶνα ἀγάπης, καί διακρίσεως καί ὁ Ἅγιος Θεός θά μᾶς εὐλογήσῃ πλου­σίως.