Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (17/2)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ις΄ εβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιβ΄ 28-37)

28 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν· ποία ἐ­­­στὶ πρώτη πάντων ἐντολή; 29 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι πρώτη πάντων ἐν­­τολή· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι· 30 καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή. 31 καὶ δευτέρα ὁμοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι. 32 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμ­μα­τεύς· καλῶς, διδάσκαλε! ἐπ᾿ ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐ­­­­στι καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐ­­τοῦ· 33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅ­λης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγα­­­­­πᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖόν ἐστι πάντων τῶν ὁ­­­λοκαυ­τωμάτων καὶ θυσι­ῶν. 34 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ· οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 35 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγε διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· πῶς λέγουσιν οἱ γραμ­ματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυΐδ ἐστι; 36 αὐτὸς γὰρ Δαυῒδ εἶπεν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ· λέγει ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑπο­πόδιον τῶν ποδῶν σου. 37 αὐτὸς οὖν Δαυῒδ λέγει­ αὐ­­τὸν Κύριον· καὶ πόθεν­ υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; καὶ ὁ πο­λὺς­ ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡ­­­δέως.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

28 Κι ἀφοῦ πλησίασε ἐκεῖ ἕνας ἀπ’ τούς γραμματεῖς πού τούς ἄκουσε νά συζητοῦν, ἐνῶ εἶχε ἀρχικά κι αὐ­τός τή διάθεση νά ἐκθέσει σέ πειρασμό τόν Ἰησοῦ, ὅταν ἀντιλήφθηκε ὅτι τούς ἀπάντησε σωστά, τόν ρώτησε εἰ­λι­κρινά: Ποιά εἶναι ἡ πρώτη καί σπουδαιότερη ἐντολή ἀπ’ ὅλα τά ἄλλα παραγγέλματα τοῦ νόμου; 29 Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀποκρίθηκε ὅτι πρώτη ἐντολή καί σπουδαιότερη ἀπ’ ὅλα τά παραγγέλματα εἶναι: Ἄκουε, λαέ τοῦ Ἰσραήλ· ὁ Κύριος πού εἶναι ὁ Θεός μας, εἶναι ὁ ἕνας καί μοναδικός Κύριος, κι ἐκτός ἀπ’ αὐτόν δέν ὑπάρ­χει ἄλλος. 30 Καί νά ἀγαπᾶς τόν Κύριο τόν Θεό σου μέ ὅλη τήν καρδιά σου, ὥστε αὐτόν ὁλοκληρωτικά νά ποθεῖς, καί μέ ὅλη τήν ψυχή σου, ὥστε ὁλόκληρο τό ἐσωτερικό σου σ’ αὐτόν νά εἶναι παραδομένο, καί μέ τό νοῦ σου ὁλόκληρο, ὥστε αὐτόν πάντοτε νά σκέφτεσαι, καί μέ ὅλη τή δύναμη τῆς θελήσεώς σου. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή. 31 Καί δεύτερη ἐντολή ὅμοια καί στενά συνδεδεμένη μ’ αὐτήν εἶναι ἡ ἑξῆς: Νά ἀγαπᾶς τό συνάνθρωπό σου σάν τόν ἑαυτό σου. Ἄλλη ἐντολή μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτές τίς δύο δέν ὑπάρχει. 32 Κι ὁ γραμματεύς τότε τοῦ εἶπε: Σωστά, διδάσκαλε· εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού εἶπες ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἕνας καί δέν ὑπάρχει ἄλλος ἐκτός ἀπ’ αὐτόν. 33 Καί τό νά τόν ἀγαπᾶ κανείς μέ ὅλη τήν καρδιά του καί μέ ὅλη τή δύναμη τοῦ νοῦ του καί μέ ὅλη τήν ψυχή του καί μέ ὅλη τή δύναμη τῆς θελήσεώς του, καί τό νά ἀγαπᾶ κανείς τό συνάνθρωπό του σάν τόν ἑαυτό του ἀξίζει πιό πολύ ἀπ’ ὅλα ἐκεῖνα τά θυσιαζόμενα ζῶα πού καίγονται ὁλόκληρα πάνω στό θυσιαστήριο, κι ἀπ’ ὅλες τίς θυσίες. 34 Κι ὁ Ἰησοῦς, ὅταν εἶδε ὅτι συνετά καί φρόνιμα ἀπο­κρίθηκε, τοῦ εἶπε: Δέν εἶσαι μακριά ἀπ’ τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶναι μακριά οἱ ἄλλοι γραμματεῖς καί Φα­ρισαῖοι, πού μέ ἐξωτερικούς μόνο τύπους ζη­τοῦν νά ἀρέ­σουν στό Θεό. Καί κανείς πλέον δέν τολμοῦσε νά τόν ρωτήσει. 35 Ἔπειτα ὁ Ἰησοῦς πῆρε τό λόγο κι ἔλεγε διδάσκοντας μέσα στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ: Ἄς μᾶς ἐξηγήσουν οἱ διδάσκαλοι τοῦ νόμου, πῶς λένε καί πῶς ἐννοοῦν ὅτι ὁ Μεσσίας Χριστός εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ; 36 Ἡ βεβαίωση αὐτή προκαλεῖ ἀπορία καί πρέπει νά διασαφηνισθεῖ. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Δαβίδ εἶπε φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα: Εἶπε ὁ Κύριος καί Θεός στόν Κύριό μου Χριστό: Κάθισε πάνω στό θρόνο μου στά δεξιά μου, γιά νά δοξάζεσαι καί νά τιμᾶσαι πάντοτε μαζί μέ μέ­να, ἕως ὅτου βάλω τούς ἐχθρούς σου νικημένους κάτω ἀπ’ τά πόδια σου σάν βάθρο, πάνω στό ὁποῖο θά πατᾶς. 37 Ὁ ἴδιος λοιπόν ὁ Δαβίδ ὀνομάζει τόν Μεσσία Κύριο. Καί πῶς εἶναι υἱός του; Πῶς μπορεῖ ὁ πρόγονος νά ὀνομάζει τόν τρισέγγονο καί ἀπόγονό του Κύριο; Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Μεσσίας δέν εἶναι μόνο υἱός τοῦ Δαβίδ ἀλλά καί Υἱός τοῦ Θεοῦ, καί ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι καί Κύριος τοῦ Δαβίδ. Κι ὁ πολύς λαός ἄκουγε τόν Ἰησοῦ μέ μεγάλη εὐχαρίστηση.