Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (11/2)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφ. α΄ 19)

Παῦλος, ἀπόστολος Ἰη­σοῦ Χριστοῦ διὰ θελή­μα­τος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐ­λο­γήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλο­γίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπου­ρανίοις ἐν Χριστῷ, 4 καθὼς καὶ ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κό­σμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐ­τοῦ, ἐν ἀγάπῃ 5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χρι­στοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδο­κίαν τοῦ θελήματος αὐ­τοῦ, 6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, 7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐ­­­­­τοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παρα­­πτωμάτων, κατὰ τὸν πλοῦ­­­­­τον τῆς χάριτος αὐ­τοῦ, 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Εγώ ὁ Παῦλος, πού εἶμαι ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χρι­­στοῦ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή σ’ ἐκείνους πού ἁγιάσθηκαν μέ τό βάπτισμα γιά νά ζοῦν στό ἑξῆς ἁγία ζωή, κατοικοῦν στήν Ἔφεσο καί εἶναι πιστοί καί ἑνωμένοι πνευματικῶς μέ τόν Χριστό Ἰησοῦ. 2 Σᾶς εὔχομαι νά εἶναι ἐπάνω σας ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 3 Νά εἶναι εὐλογημένος καί δοξασμένος ὁ Θεός, τόν ὁποῖο ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἔχει Πατέρα ὡς πρός τή θεία του φύση, καί Θεό ὡς πρός τήν ἀν­θρώ­πι­νη· διότι μᾶς μετέδωσε κάθε πνευματική εὐ­λογία, τήν ὁποί­α μᾶς χάρισε διαμέσου τοῦ Χριστοῦ ἀπ’ τόν οὐρα­νό, γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στόν οὐρανό. 4 Καί μᾶς ἔδωσε τίς εὐλογίες αὐτές σύμφωνα μέ τήν ἐκλογή πού μᾶς ἔκανε γιά νά μᾶς ἑνώσει μέ τόν Χριστό. Καί ἔκανε τήν ἐκλογή μας αὐτή προτοῦ γίνει ὁ κόσμος, μέ τό σκοπό, ὅταν θά ἐρχόταν ὁ καιρός νά γεννηθοῦμε καί νά ζήσουμε στή γῆ, νά εἴμαστε ἅγιοι καί ἄμεμπτοι ἐνώπιόν του. 5 Καί μέσα στήν ἀγάπη του μᾶς προόρισε νά υἱο­θε­τηθοῦμε καί νά γίνουμε παιδιά του διαμέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τήν ἀγαθή θέληση πού ἔχει νά σωθοῦμε, 6 γιά νά ὑμνεῖται ἔτσι καί νά δοξάζεται τό μεγαλεῖο τῆς χάριτος καί τῶν πλούσιων δωρεῶν του, μέ τίς ὁποῖες μᾶς χαρίτωσε μέσῳ τοῦ ἀγαπημένου του Υἱοῦ. 7 Καί πραγματικά εἶναι μεγάλη καί ἔνδοξη ἡ χάρις του, ἀφοῦ μέ τήν ἕνωση καί τήν κοινωνία μας μέ τόν Υἱό του ἀποκτήσαμε τήν ἀπελευθέρωσή μας μέ τό αἷμα του, τό ὁποῖο ἔδωσε ὡς λύτρο γιά τήν ἐξαγορά μας. Κι ἔτσι λάβαμε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σύμφωνα μέ τόν πλοῦτο τῆς χάριτός του. 8 Καί μᾶς ἔδωσε τόσο πλούσια τή χάρη του αὐ­τή, ὥστε νά ξεχειλίζει καί νά περισσεύει σέ μᾶς μέ κά­θε σοφία, γιά νά γνωρίσουμε αὐτόν καί τά μυστήριά του, καί μέ κάθε φρόνηση, γιά νά κανονίζουμε συνετά τά ζητήματα τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας. 9 Καί μᾶς ἔκανε σοφούς καί συνετούς μέ τό νά μᾶς γνωστοποιήσει τό θέλημά του, πού ἦταν κρυμμένο καί δέν μπορούσαμε μόνοι μας νά τό μάθουμε· διότι τό εἶχε προσχεδιάσει μόνος του, σύμφωνα μέ τήν ἀγαθή θέληση πού εἶχε νά σώσει τόν ἄνθρωπο, καί τό εἶχε κρυμμένο στά βάθη τῆς ἀγάπης του.