Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (9/2)

Εὐαγγέλιον: ημέρας, Τρ. ις΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ζ΄ 5-16)

5 ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμ­­ματεῖς· διατί οὐ περιπατοῦ­σιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλ᾿ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον; 6 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι καλῶς προεφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑ­­­­ποκριτῶν, ὡς γέγραπται· οὗ­τος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρ­­ρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· 7 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 8 ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βα­πτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θε­οῦ ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 10 Μωϋσῆς γὰρ εἶπε· τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου· καί· ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω· 11 ὑμεῖς δὲ λέγετε· ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, κορβᾶν, ὅ ἐστι δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 12 καὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 13 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ παρό­μοια τοιαῦτα πολλὰ ποι­εῖτε. 14 Καὶ προσκαλεσάμενος πάντα τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀκούετέ μου πάντες καὶ συνίετε. 15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 16 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Ρωτοῦν λοιπόν οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ γραμματεῖς τόν Ἰησοῦ: Γιατί οἱ μαθητές σου δέν συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῶν παλαιότερων διδασκάλων, ἀλλά τρῶνε τό ψωμί μέ χέρια ἄπλυτα; 6 Αὐτός τότε τούς ἀπάντησε ὅτι πολύ σωστά εἶπε ὁ Ἡσαΐας γιά σᾶς τούς ὑποκριτές αὐτό πού προφητικά ἔχει γράψει: Αὐτός ὁ λαός μέ τά χείλη του μόνο μέ τιμᾶ, ἡ καρδιά τους ὅμως ἀπέχει πολύ ἀπό μένα. 7 Ψεύτικα κι ἀνώφελα μέ λατρεύουν, ἀφοῦ διδάσκουν διδασκαλίες πού ἀποτελοῦν παραγγέλματα καί ἐντολές ἀνθρώπων κι ὄχι δικές μου. 8 Πράγματι, πολύ σωστά καί ἀληθινά τά προφήτευσε αὐτά γιά σᾶς ὁ Ἡσαΐας, διότι ἀφήσατε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί κρατᾶτε τήν παράδοση τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή βουτᾶτε στό νερό τά ἀγγεῖα καί τά ποτήρια, καί κάνετε πολλά ἄλλα τέτοια παρόμοια πράγματα. 9 Τούς ἔλεγε ἀκόμη: Ὡραῖα λοιπόν· μέ τόση εὐκολία παραβαίνετε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, γιά νά φυλάξετε τήν παράδοσή σας. 10 Καί παραβαίνετε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ Μωυ­σῆς μέ θεία ἔμπνευση καί ὁδηγία εἶπε: Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου· κι ἐκεῖνος πού λέει κακό λόγο ἤ βρισιά στόν πατέρα του ἤ τή μητέρα του πρέπει ὁπωσδήποτε νά τιμωρεῖται μέ θάνατο. 11 Ἐσεῖς ὅμως λέτε: Ἐάν κάποιος ἄνθρωπος πεῖ στόν πατέρα του ἤ στή μητέρα του· ἐκεῖνο πού θέλεις νά πάρεις ἀπό μένα ὡς βοήθεια ἄς εἶναι «κορβάν», δηλαδή ἄς εἶναι δῶρο καί ἀφιέρωμα στό Θεό, 12 τόν θεωρεῖτε δεσμευμένο ἀπό τό τάξιμο αὐτό. Καί δέν τόν ἀφήνετε πλέον νά κάνει τίποτε γιά νά βοηθήσει τόν πατέρα του καί τή μητέρα του. 13 Κι ἔτσι ἀκυρώνετε τό λόγο τοῦ Θεοῦ μέ τήν παράδοσή σας, πού μεταβιβάζετε ἐσεῖς οἱ νομοδιδάσκαλοι ἀπό γενιά σέ γενιά. Καί πολλά ἄλλα κάνετε σάν κι αὐτό πού σᾶς εἶπα. 14 Τότε κάλεσε ὅλο τό λαό καί τούς εἶπε: Ἀκοῦ­στε ὅλοι αὐτό πού θά σᾶς πῶ καί προσέξτε νά τό κατα­λάβετε. 15 Δέν ὑπάρχει τίποτε ἀπ’ ὅσα ὁ ἄνθρωπος παίρνει ἀπ’ ἔξω καί βάζει μέσα του μέ τήν τροφή, τό ὁποῖο νά μπορεῖ νά τόν κάνει βέβηλο καί ἀκάθαρτο θρησκευτικά. Ἀλλά ἐκεῖνα πού βγαίνουν ἀπ’ αὐτόν καί τή μολυσμένη καρδιά του, αὐτά εἶναι πού κάνουν τόν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο καί βέβηλο. 16 Ὅποιος ἔχει φωτισμένο νοῦ κι αὐτιά πνευματικά ν’ ἀκοῦν μέ ἐνδιαφέρον καί νά κατανοοῦν συγχρόνως αὐ­τά πού λέω, ἄς ἀκούει.