Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (12/1)

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Ἰανουαρίου 12 (Ἰω. ι΄ 39-42)

39 Ἐζήτουν οὖν πάλιν πιάσαι αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 40 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμει­νεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάν­νης μὲν σημεῖον ἐποί­ησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀλη­θῆ ἦν. 42 καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

39 Ὕστερα λοιπόν ἀπ’ αὐτά τά λόγια πού εἶπε, ζη­τοῦ­σαν καί πάλι νά τόν συλλάβουν γιά νά τόν κατα­δι­κά­σουν καί νά τόν σκοτώσουν. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς ξέφυγε ἀπό τά χέ­ρια τους. 40 Καί πῆγε πάλι πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη στήν Πε­­ραία, στόν τόπο πού βάπτιζε τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς δη­­μόσιας ἐμφανίσεώς του ὁ Ἰωάννης, καί ἔμεινε ἐκεῖ. 41 Τότε ἦλθαν πολλοί κοντά του. Κι ὅταν ἄκουσαν τή διδασκαλία του καί εἶδαν τά θαύματά του, ἔλεγαν ὅτι ὁ Ἰωάννης δέν ἔκανε βέβαια κανένα θαῦμα, ὅλα ὅμως ὅσα εἶπε ὁ Ἰωάννης γι’ αὐτόν ἀποδείχθηκαν τώρα ὅτι ἦταν ἀληθινά. 42 Καί πολλοί ἐκεῖ πίστεψαν σ’ αὐτόν.