Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (7/1)

Εὐαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου, 7ης Ἰαν. (Ἰω. α΄ 29-34)

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχό­μενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσ­ραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐ­γὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. 32 καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάν­νης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς πε­ριστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

29 Τήν ἄλλη μέρα εἶδε ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦ νά ἔρ­χε­ται κοντά του καί εἶπε: Νά ἐκεῖνος πού προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας καί μᾶς τόν ἀπέστειλε ὁ Θεός γιά νά θυσιασθεῖ ὡς ἀρνί καί νά σηκώσει μέ τή σφαγή καί τή θυσία του ὁλόκληρη τήν ἁμαρτία καί τήν ἐνοχή τοῦ κόσμου, καί ἔτσι νά τήν ἐξαλείψει. 30 Αὐτός εἶναι γιά τόν ὁποῖο σᾶς εἶπα: Ὕστερα ἀπό μέ­­να ἔρχεται κάποιος πού ὑπῆρχε πολύ πιό πρίν ἀπό μέ­να καί εἶναι ἀσυγκρίτως λαμπρότερος καί ἐν­δο­ξό­τε­ρός μου, διότι ὡς Θεός ὑπῆρχε πρίν ἀπό μένα. 31 Κι ἐγώ ὁ ἴδιος δέν ἤξερα, οὔτε ὑποπτευόμουν ποτέ ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Μεσσίας. Ἀλλά γιά νά γίνει γνωστός καί φανερός στούς Ἰσραηλίτες, γι’ αὐτό ἦλθα ἐγώ καί βαπτίζω στά νερά αὐτά τοῦ Ἰορδάνη. 32 Ὁ Ἰωάννης μάλιστα ἔδωσε καί τήν ἑξῆς μαρτυρία: Ἔ­χω δεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα νά κατεβαίνει σάν περιστέρι ἀπ’ τόν οὐρανό καί νά μένει πάνω του μόνιμα καί δι­­­αρ­­­­­κῶς, καί ὄχι ὅπως στούς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι δέχον­ταν ἐκτά­­κτως τή χάρη τοῦ Πνεύματος καί γιά εἰδικό σκο­πό. 33 Ὅπως ἐσεῖς, ἔτσι κι ἐγώ δέν γνώριζα ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας. Ἀλλά ὁ Θεός πού μέ ἔστειλε νά βαπτίζω μέ ἁπλό νερό, ἐκεῖνος μοῦ εἶπε: Σ’ ὅποιον δεῖς τό Ἅγιον Πνεῦμα νά κατεβαίνει καί νά μένει μόνιμα πάνω του, αὐ­τός εἶναι πού βαπτίζει μέ Πνεῦμα Ἅγιον καί αὐτός χο­ρηγεῖ τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα­τος σ’ ὅσους βαπτίζονται μέ τό βάπτισμά του. 34 Πράγματι λοιπόν ἐγώ εἶδα τό Ἅγιον Πνεῦμα νά κατεβαίνει καί νά μένει πάνω του. Καί ἔχω δώσει μαρτυρία ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος.