Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (7/1)

Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου, 7ης Ἰαν. (Πράξ. ιθ΄ 1-8)

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀ­­­πολλὼ εἶναι ἐν Κορίν­θῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνω­τερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας 2 εἶπε πρὸς αὐτούς· εἰ Πνεῦμα Ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ Πνεῦ­­μα Ἅγιόν ἐστιν ἠκούσα­μεν. 3 εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 4 εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. 5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτί­σθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. 7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄν­­δρες ὡσεὶ δεκαδύο. 8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ὅσο χρόνο ὁ Ἀπολλώς ἦταν στήν Κόρινθο, ὁ Παῦ­­λος, ἀφοῦ περιόδευσε τά βορειότερα καί ὑψη­λότερα μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὕστερα πῆγε στήν Ἔφεσο. Κι ὅταν βρῆκε ἐκεῖ κάποιους μαθητές, 2 τούς ρώτησε: Ὅταν πιστέψατε, λάβατε τά ἔκτακτα χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Κι αὐτοί τοῦ ἀπάντησαν: Μά ἐμεῖς οὔτε κἄν ἔχουμε ἀκούσει ἀκόμη ἐάν ὑπάρχει ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους Πνεῦμα Ἅγιον, πού νά ἐνερ­γεῖ καί νά μεταδίδει χαρίσματα. 3 Τότε ὁ Παῦλος τούς ρώτησε: Τί εἴδους λοιπόν βάπτισμα λάβατε καί σέ τίνος τό ὄνομα βαπτισθήκατε; Κι αὐτοί ἀπάντησαν: Λάβαμε τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη. 4 Ὁ Παῦλος τότε τούς ἐξήγησε: Ὁ Ἰωάννης ἔδωσε βάπτισμα πού ὁδηγοῦσε σέ μετάνοια, χωρίς ὅμως νά δίνει καί τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Γι’ αὐτό ὁ Ἰωάννης προέ­τρεπε τό λαό νά πιστέψουν σ’ ἐκεῖνον πού ἐρχόταν ὕστε­­­­­ρα ἀπ’ αὐτόν, δηλαδή στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖ­ος θά πρόσφερε τήν ἄφεση καί τή σωτηρία. 5 Ὅταν τά ἄκουσαν αὐτά, βαπτίσθηκαν, ἀφοῦ πίστεψαν στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί στήριξαν σ’ αὐ­τόν ὅλη τήν ἐμπι­­στοσύνη καί τήν ἐλπίδα τους, ἀναγνωρίζοντας ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, λυτρωτής καί Κύρι­ος. 6 Κι ὅταν ὁ Παῦλος ἔβαλε τά χέρια του πάνω στά κεφάλια τους, ἦλθε τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐπάνω τους καί τούς μετέδωσε διπλό χάρισμα· μιλοῦσαν δηλαδή σέ διάφο­ρες ξένες γλῶσσες, τίς ὁποῖες πιό πρίν δέν τίς γνώριζαν, καί συγχρόνως προφήτευαν. 7 Ὅλοι αὐτοί ἦταν περίπου δώδεκα ἄνδρες. 8 Στή συνέχεια, ἐπί τρεῖς μῆνες ὁ Παῦλος πήγαινε στή συναγωγή καί κήρυττε μέ θάρρος. Καί συζητοῦσε ἐκεῖ μέ τούς Ἰουδαίους προβάλλοντάς τους πειστικές ἀπο­δεί­ξεις γιά τίς ἀλήθειες πού ἀναφέρονταν στή βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐγκαθίδρυσε πάνω στή γῆ καί στίς καρ­διές τῶν πιστῶν ὁ Κύριος Ἰησοῦς.