Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (5/1)

Ἀπόστολος: Ἑσπερινοῦ Θεοφανείων (Α΄ Κορ. θ΄ 19-27)

19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· 20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰου­δαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· 21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· 22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσ­θενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 23 Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοι­νω­νὸς αὐτοῦ γένωμαι. 24 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. 25 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26 ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων, 27 ἀλλ᾿ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

19 Ἀλλά καί ὅλα μου σχεδόν τά δικαιώματα τά θυσί­α­­σα γιά χάρη τοῦ Εὐαγγελίου. Διότι, ἄν καί ἤμουν ἐ­λεύ­­­­­θερος ἀπ’ ὅλους, καί δέν ἤμουν ὑφιστάμενος σέ κα­­νέ­ναν ἄνθρωπο, παρόλ’ αὐτά μέ τή θέλησή μου ὑπο­­­δού­­λωσα τόν ἑαυτό μου σ’ ὅλους, γιά νά κερδίσω τούς περισσότερους. 20 Καί συμπεριφέρθηκα στούς Ἰουδαίους σάν Ἰουδαῖος, γιά νά κερδίσω Ἰουδαίους. Σ’ ἐκείνους πού βρίσκο­­­νται κάτω ἀπό τό Μωσαϊκό νόμο ἔγινα σάν νά ἤμουν κι ἐγώ κάτω ἀπό τό νόμο, γιά νά κερδίσω αὐτούς πού ἦταν κάτω ἀπό τό νόμο. 21 Στούς ἐθνικούς, πού δέν εἶχαν νόμο ὅπως οἱ Ἰου­­­δαῖοι, γιά νά κερδίσω αὐτούς πού δέν εἶχαν νόμο, συ­μ­πε­ριφέρθηκα σάν ἄνομος, μολονότι δέν διέπραξα κα­μία ἀνομία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζῶ σύμφωνα μέ τό νόμο ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ. 22 Στούς Χριστιανούς ἐκείνους πού εἶναι ἀσθενεῖς στήν πίστη καί τή γνώση συμπεριφέρθηκα σάν ἀσθενής, γιά νά κερδίσω στό Χριστό τούς ἀσθενεῖς. Σ’ ὅλους ἔχω γίνει τά πάντα καί ἔδειξα συγκατάβαση σ’ ὅλους τούς χα­ρακτῆρες, ὥστε μέ κάθε τρόπο ἀνένοχο νά σώσω με­ρι­κούς. 23 Καί τό κάνω αὐτό γιά χάρη τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά γίνω μαζί μέ τούς ἄλλους πιστούς ἕνας ἀπ’ τούς πολλούς κι ἐγώ συμμέτοχος στά ἀγαθά πού ὑπόσχεται. 24 Σέ στάδιο πνευματικῶν ἀγώνων βρισκόμαστε. Δέν γνωρίζετε ὅτι ἐκεῖνοι πού παίρνουν μέρος στό ἀγώ­­νισμα τοῦ δρόμου μέσα στό στάδιο, ὅλοι βέβαια τρέ­χουν, ἕνας ὅμως παίρνει τό βραβεῖο; Νά τρέχετε λοιπόν κι ἐσεῖς καί νά ἀγωνίζεστε ἔτσι προσεκτικά καί ἀκούραστα, γιά νά κερδίσετε τό βραβεῖο. 25 Καί καθένας πού ἀγωνίζεται, κάνει ἐγκράτεια σέ ὅλα, ἀκόμη καί στήν τροφή καί στό ποτό. Κι ἐκεῖνοι βέβαια ἀγωνίζονται καί κάνουν ἐγκράτεια γιά νά πάρουν στεφάνι πού φθείρεται· ἐμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμαστε γιά ἄφθαρτο στεφάνι. 26 Μιμηθεῖτε τό παράδειγμά μου. Ἐγώ λοιπόν τρέχω ἔτσι, ὥστε ξέρω καλά τί ζητῶ, γιά ποιό σκοπό ἀγω­νί­ζο­μαι καί μέ ποιό τρόπο θά τόν πετύχω. Δέν παρουσιά­ζομαι σάν νά πυγμαχῶ δίνοντας γροθιές στόν ἀέρα καί ἀγωνιζόμενος στά κούφια. 27 Ἀλλά ταλαιπωρῶ τό σῶμα μου καί τό μεταχειρίζομαι ὡς δοῦλο, γιά νά μήν ἀποδοκιμασθῶ καί ἀποδειχθῶ ἀνά­ξιος τοῦ βραβείου ἐγώ ὁ ἴδιος πού κήρυξα σέ ἄλ­λους καί μέ τή δική μου προτροπή καί διδασκαλία αὐ­τοί πῆραν τό βραβεῖο.