Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (22/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιδ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ι΄ 11-16)

11 καὶ λέγει αὐτοῖς· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐ­τοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοι­χᾶται ἐπ᾿ αὐτήν· 12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσα­σα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλ­λῳ, μοιχᾶται. 13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. 14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐ­στὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐ­­τὰ κατηυλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Κι ἐκεῖνος τούς εἶπε: Ὅποιος χωρίσει τή γυναίκα του καί νυμφευθεῖ ἄλλη, διαπράττει μοιχεία σέ βάρος τῆς νόμιμης συζύγου του. 12 Κι ἄν μία γυναίκα χωρίσει τόν ἄνδρα της καί παν­τρευ­τεῖ ἄλλον, διαπράττει μοιχεία, καί λέγεται μοιχαλίδα. 13 Τοῦ ἔφεραν τότε μερικά μικρά παιδιά γιά νά τά ἀγγίξει μέ τά χέρια του καί νά τά εὐλογήσει. Οἱ μαθητές ὅμως μάλωναν αὐτούς πού τά ἔφερναν, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι δέν ἅρμοζε στό Χριστό νά τόν ἀπασχολοῦν μέ μικρά παιδιά. 14 Ὅταν ὅμως τό εἶδε αὐτό ὁ Ἰησοῦς, ἀγανάκτησε καί εἶπε στούς μαθητές: Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔρχονται κοντά μου καί μήν τά ἐμποδίζετε· διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θε­οῦ εἶναι γι’ αὐτούς πού θά γίνουν σάν αὐτά καί θά ἀπο­κτήσουν παιδική καρδιά καί διάθεση. 15 Ἀληθινά σᾶς λέω· ἐκεῖνος πού δέν θά δεχθεῖ τό λόγο καί τό κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ ἁπλότητα, ἐμπιστοσύνη καί ταπείνωση σάν αὐτή πού δείχνουν τά παιδιά στούς γονεῖς καί δασκάλους τους, δέν θά μπεῖ σ’ αὐτήν. 16 Κι ἀφοῦ πῆρε τά παιδιά στήν ἀγκαλιά του, τά εὐ­λο­γοῦσε μέ ὅλη τή στοργή του βάζοντας τά χέρια του πάνω τους.