Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (17/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιγ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. θ΄ 10-15)

10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτη­σαν, πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦν­τες τί ἐστι τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 11 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέ­­γοντες, ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον. 12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐ­τοῖς· Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾷ πάν­τα·­ καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ; 13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποίη­σαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς γέγραπται ἐπ᾿ αὐ­τόν. 14 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς. 15 καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθη­­σαν, καὶ προστρέχοντες ἠ­­­σπάζοντο αὐτόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 Καί πράγματι κράτησαν μυστικό τό λόγο γιά τή Με­ταμόρφω­ση. Συζητοῦσαν ὅμως μεταξύ τους τί σημα­σία ἔχει τό νά ἀναστηθεῖ ἀπό τούς νεκρούς ὁ Χριστός, ἀφοῦ αὐτός ὡς Μεσσίας ἦταν ἀνώτερος ἀπό ἀν­­θρώ­πους πού δέν γνώρισαν θάνατο, ὅπως ὁ Ἐνώχ καί ὁ Ἠλίας, καί συνεπῶς οὔτε αὐτός θά ἔπρεπε νά πεθάνει. 11 Τόν ρωτοῦσαν ἀκόμη κι ἔλεγαν: Ὁ Ἠλίας ἦλθε πά­νω στό βουνό, κι ἀφοῦ σέ χαιρέτησε, ἔφυγε πάλι. Γιατί λοιπόν λένε οἱ γραμματεῖς ὅτι πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία πρέπει νά ἔλθει πρῶτα ὁ Ἠλίας; 12 Κι αὐτός τούς ἀποκρίθηκε: Σύμφωνα μέ τίς προ­φη­τεῖες, ἀφοῦ ἔλθει ὁ Ἠλίας πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, θά ἀποκαταστήσει ὅλες τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί θά τούς συμφιλιώσει καί μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ Ἠλία. Γιά τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου ὅμως τί ἔχει γραφεῖ καί τί ἔχει προφητευθεῖ στίς Ἅγιες Γραφές; Ἔχει προφητευθεῖ ὅτι θά πάθει πολλά καί θά ἐξευτε­λισθεῖ. 13 Ἀλλά σᾶς λέω ὅτι ὄχι μόνο ὁ Μεσσίας ἀλλά καί ὁ Ἠλίας ἔχει ἔλθει. Ἦλθε αὐτός πού μοιάζει σέ ὅλα μέ τόν Ἠλία, ὁ προφήτης Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί βα­­πτι­­στής. Καί τοῦ ἔκαναν οἱ Ἰουδαῖοι ὅσα θέλησαν, σύμ­φω­να μάλιστα μέ τά ὅσα ἔχουν γραφεῖ γι’ αὐτόν. Ἔτσι καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Μεσσίας, πρόκειται νά πάθει ἀπό αὐτούς. 14 Κι ὅταν ἦλθε κοντά στούς ὑπόλοιπους μαθητές, εἶδε γύρω ἀπ’ αὐτούς πολύ λαό καί γραμματεῖς νά συ­ζητοῦν μαζί τους. 15 Κι ὅλος ὁ λαός ἀμέσως μόλις τόν εἶδε, ἀπ’ τή χα­ρά του θαμπώθηκε, κι ἔτρεχαν ὅλοι πρός αὐτόν νά τόν χαι­ρε­τήσουν.