Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (14/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κη΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Τιμ. β΄ 20-26)

20 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. 21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγια­σμέ­νον καὶ εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγα­θὸν ἡτοιμασμένον. 22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυ­μίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγά­πην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικα­λου­μένων τὸν Κύριον ἐκ κα­θαρᾶς καρδίας. 23 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας· 24 δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ’ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 25 ἐν πρᾳότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη­θείας, 26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζω­γρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Σ’ ἕνα μεγάλο σπίτι μάλιστα, ὅπως εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δέν ὑπάρχουν μόνο σκεύη χρυσά καί ἀσημένια, ἀλλά καί ξύλινα καί πήλινα. Καί ἄλλα εἶναι γιά χρήση τιμητική, ἐνῶ ἄλλα γιά χρήση ἐξευτελισμένη. 21 Ἐάν λοιπόν κανείς καθαρίσει τόν ἑαυτό του καί τόν ξεχωρίσει ἀπό τά ἄτιμα αὐτά σκεύη, θά εἶναι σκεῦος πού θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τιμητικό σκοπό, ἁγιασμένο καί εὔχρηστο στόν οἰκοδεσπότη, ἑτοιμασμένο γιά κάθε καλό ἔργο. 22 Φεῦγε μακριά ἀπό τίς ἐπιθυμίες πού ἐπικρατοῦν κυ­­­­ρίως στούς νεότερους στήν ἡλικία. Καί ἐπιδίωκε τή δι­καιοσύνη, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη μαζί μ’ ἐκεί­­νους πού ἐπικαλοῦνται τόν Κύριο μέ καθαρή καρδιά καί ἀνυπόκριτη εὐλάβεια. 23 Ἀπόφευγε τίς ἀνόητες ἔρευνες καί συζητήσεις πού δέν συντελοῦν στή χριστιανική παιδαγωγία. Μάθε ὅτι αὐτές προκαλοῦν φιλονικίες καί ἐχθρότητες. 24 Ὁ δοῦλος ὅμως τοῦ Κυρίου δέν πρέπει νά φιλονικεῖ, ἀλλά ἔχει χρέος νά εἶναι ἤπιος καί γλυκύς πρός ὅλους, ἱκανός νά διδάσκει, ἀνεξίκακος, 25 νά παιδαγωγεῖ καί νά συνετίζει μέ πραότητα ἐκεί­νους πού ἔχουν ἀντίθετα φρονήματα. Ποιός ξέρει μή­πως καμιά φορά τούς δώσει ὁ Θεός μετάνοια, καί ὁδη­γηθοῦν στήν πλήρη καί ὀρθή γνώση τῆς ἀλήθειας 26 καί συνέλθουν ἀπό τή μέθη ὅπου τούς ἔχει φέρει ἡ παγίδα τῆς πλάνης, στήν ὁποία τούς ἔπιασε ὁ διάβολος, καί τούς συλλάβει τώρα ὡς αἰχμαλώτους ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε νά ἐφαρμόζουν τό θέλημα Ἐκείνου!