Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (3/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κστ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. γ΄ 1-13)

Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυ­ναι­κὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώ­φρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, 3 μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ’ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάρ­γυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος· ‒ 5 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμε­λή­σεται; ‒ 6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφω­θεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 7 δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, 9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσι. 12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ὁ λόγος πού θά πῶ γιά τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα εἶναι ἀξιόπιστος καί ἀξίζει νά τόν ἀποδεχθεῖ κανείς ὁλόψυχα. Ἐάν κανείς ἐπιθυμεῖ πολύ τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα, καλό ἔργο ἐπιθυμεῖ. 2 Ἀλλά τό καλό καί ὑψηλό αὐτό ἔργο πρέπει νά ἀνα­τί­θεται σέ καλούς καί ἐκλεκτούς ἀνθρώπους. Πρέπει λοι­πόν ὁ ἐπίσκοπος νά εἶναι ἀκατηγόρητος, ὥστε κανείς νά μήν μπορεῖ νά πεῖ τίποτε εἰς βάρος του. Πρέπει νά εἶναι σύζυγος μιᾶς μόνο γυναίκας καί νά μήν ἔχει κά­νει δεύτερο γάμο. Νά εἶναι προσεκτικός, ἐγκρατής, σε­μνός, φιλόξενος, διδακτικός. 3 Νά μήν εἶναι μέθυσος, νά μή βιαιοπραγεῖ καί δέρνει τούς ἄλλους, οὔτε νά ἐπιζητεῖ κέρδη μέ αἰσχρά μέσα· ἀλ­λά νά εἶναι ἐπιεικής, ξένος πρός μάχες καί φιλονικίες, ἀφιλάργυρος. 4 Νά κυβερνᾶ καλά τό σπίτι του, νά ἔχει παιδιά πού νά ὑποτάσσονται σ’ αὐτόν μέ σεμνότητα ἀπό κάθε ἄπο­ψη. 5 Πρέπει νά κυβερνᾶ καλά τό σπίτι του, διότι ἐάν ἕνας δέν ξέρει νά διευθύνει τό σπίτι του, πῶς θά ἐπιμεληθεῖ καί θά φροντίσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ; 6 Δέν πρέπει νά εἶναι νεοκατήχητος καί νεοφυτευμένος στό πνευματικό ἀμπέλι τοῦ Κυρίου. Κι αὐτό, γιά νά μήν ὑπερηφανευθεῖ καί πέσει ἔτσι στήν ἴδια καταδίκη πού ἔπεσε κι ὁ διάβολος. 7 Πρέπει νά ἔχει ἐπίσης καί καλή μαρτυρία ἀπό τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά μήν τοῦ στήσει παγίδα ὁ διάβολος μέ τίς κατη­γο­ρί­ες καί τή διαπόμπευση τῶν ἀπίστων, καί πέσει στήν πα­γίδα αὐτή εἴτε μέ τό νά θυμώσει καί μισήσει τούς κα­τηγόρους του, εἴτε μέ τό νά χάσει τό κύρος του καί ἀπο­γοητευθεῖ, εἴτε καί μέ τό νά παρασυρθεῖ πάλι στά πα­λιά. 8 Τό ἴδιο καί οἱ διάκονοι πρέπει νά εἶναι σεμνοί κι ὄχι διπλοπρόσωποι, ὥστε νά λένε ἄλλα στόν ἕνα κι ἄλλα στόν ἄλλον γιά τήν ἴδια ὑπόθεση. Νά μήν ἔχουν τό νοῦ τους στό πολύ κρασί, νά μήν εἶναι αἰσχροκερδεῖς, 9 νά κατέχουν τή μυστηριώδη ἀλήθεια τῆς πίστεως ἔχοντας ταυτόχρονα ζωή ἄμεμπτη καί καθαρή συνείδηση. 10 Κι αὐτοί πάλι ἄς ἐξετάζονται πρῶτα προσεκτικά κι ἄς δοκιμάζονται, κι ἔπειτα ἄς ἀναλαμβάνουν τήν ὑπη­ρε­σία τοῦ διακόνου, ἐφόσον βρεθοῦν ὅτι εἶναι ἀκα­τη­γό­ρη­τοι καί ἄμεμπτοι. 11 Τό ἴδιο καί οἱ διακόνισσες γυναῖκες πρέπει νά εἶναι σεμνές, ἐλεύθερες ἀπό τό ἁμάρτημα τῆς κακολογίας καί τῆς διαβολῆς, ἐγκρατεῖς καί προσεκτικές, ἀξιόπιστες σέ ὅλα. 12 Οἱ διάκονοι νά εἶναι μονόγαμοι, σύζυγοι μιᾶς μόνο γυ­ναίκας, νά κυβερνοῦν καλά τά παιδιά τους καί τά σπί­τια τους. 13 Ζητῶ κι ἀπ’ αὐτούς, ὅπως ζήτησα κι ἀπό τούς ἐπι­σκό­πους, νά κυβερνοῦν καλά τά σπίτια τους, διότι ἐκεῖ­νοι πού διακόνησαν καλά στά ποιμαντικά τους καθήκοντα, ἀποκτοῦν καλό βαθμό καί προ­άγονται σέ ἐπισκόπους. Ἀποκτοῦν ἀκόμη καί πολ­λή παρρησία νά διακηρύττουν καί νά ὁμο­λο­γοῦν τήν πίστη πού ἔχουμε ὅλοι ὅσοι βρισκόμαστε σέ κοινωνία μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.