Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (2/12)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. α΄ 18-20, β΄ 8-15)

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυά­γησαν· 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. 

β΄ 8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 9 ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ’ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν. 11 Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 12 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυ­χίᾳ. 13 Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλά­σθη, εἶτα Εὔα· 14 καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε· 15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Αὐτή τήν ἐντολή σοῦ ἐμπιστεύομαι καί σοῦ ἀναθέτω νά φυλάξεις ἀκριβῶς, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες πού λέχθηκαν γιά σένα καί μέ ὁδήγησαν νά σέ ἐκλέξω συνεργάτη μου. Σοῦ πα­­ραγ­­γέλ­λω δηλαδή τώρα παρακινημένος ἀπό τίς προ­φη­τεῖες αὐτές νά στρατεύεσαι τήν καλή στρατεία, 19 γεμάτος μέ πίστη καί συνείδηση πού νά δίνει ἀγαθή μαρτυρία καί νά εἶναι ἐλεύθερη ἀπό κάθε τύψη. Μερι­κοί ἀπώθησαν καί κατέπνιξαν τίς τύψεις καί τίς διαμαρτυ­ρί­ες τῆς συνειδήσεώς τους, καί γι’ αὐτό κατέληξαν σέ ναυ­­άγιο τῆς πίστεώς τους. 20 Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς εἶναι καί ὁ Ὑμέναιος καί ὁ Ἀλέξανδρος, τούς ὁποίους ἀπέκοψα ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τούς παρέδωσα στό σατανά. Καί πῆρα τό μέτρο αὐτό γιά νά σωφρονισθοῦν μέ τήν παιδαγωγία αὐτή καί νά μή διδάσκουν βλάσφημες διδασκαλίες.

β΄ 8 (Συνεχίζω τώρα τό λόγο μου γιά τήν προσευχή). Θέλω λοιπόν νά προσεύχονται οἱ ἄνδρες σέ κάθε τόπο καί νά ση­κώνουν πρός τόν οὐρανό χέρια καθαρά ἀπό κάθε μο­λυσμό, ἐλεύθεροι ἀπό ὀργή καί δισταγμό ὀλιγο­πι­στίας. 9 Τό ἴδιο θέλω καί οἱ γυναῖκες νά προσεύχονται μέ ἐνδυμασία σεμνή, νά στολίζουν τόν ἑαυτό τους μέ συ­στο­λή καί σωφροσύνη καί ὄχι μέ τά φιλάρεσκα πλεξίμα­τα τῶν μαλλιῶν τους ἤ μέ χρυσά ἤ μαργαριταρένια κοσμήματα ἤ μέ πολυτελή ροῦχα, 10 ἀλλά μέ ὅ,τι ταιριάζει σέ γυναῖκες πού στά μάτια ὅλων παρουσιάζονται ὡς θεοσεβεῖς. Θέλω δηλαδή οἱ γυ­­ναῖκες νά στολίζονται μέ καλά ἔργα. 11 Ἡ γυναίκα στίς συνάξεις τῶν πιστῶν ἄς μαθαίνει τή σωτηριώδη γνώση τοῦ Εὐ­­­­αγγελίου ἥσυχα, χωρίς νά δημιουργεῖ θόρυβο μέ τήν πολυλογία ἤ τίς ἀντιρρήσεις της, ἀλλά νά δείχνει πλή­­ρη ὑποταγή. 12 Δέν ἐπιτρέπω σέ γυναίκα νά διδάσκει στίς συνάξεις τῆς λατρείας, οὔτε νά ἐξουσιάζει καί νά γίνεται τό ἀφεντικό στόν ἄνδρα της, ἀλλά νά μένει ἥσυχη, χωρίς νά ἀντιμιλᾶ ἤ νά προκαλεῖ θόρυβο. 13 Δέν πρέπει ἡ γυναίκα νά ἐξουσιάζει τόν ἄνδρα της, διότι ὁ Ἀδάμ πλάσθηκε πρῶτος κι ἔπειτα πλάσθηκε ἡ Εὔα, γιά νά εἶναι βοηθός τοῦ ἄνδρα. 14 Καί ἐπιπλέον ὁ Ἀδάμ δέν ἐξαπατήθηκε ἀπό τό φίδι, ἀλλά ἡ γυναίκα ἐξαπατήθηκε ἀπό τή συμβουλή τοῦ φιδιοῦ καί ἔπεσε στήν παράβαση. 15 Θά σωθεῖ ὅμως κάθε γυναίκα μέ τή γέννηση καί τήν ἀνατροφή παιδιῶν, ἀρκεῖ αὐτές νά μείνουν πιστές στούς ἄνδρες τους, δείχνοντάς τους πάντοτε ἀγάπη καί διαφυλάττοντας μέ σωφροσύνη τόν ἁγιασμό τῆς ἁγνότητός τους.