Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (1/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ια΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιθ΄ 45-48)

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱε­ρὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀ­­­γοράζοντας 46 λέγων αὐτοῖς· γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστιν· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμμα­τεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπο­λέ­σαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσουσιν· ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀ­­­­κούων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

45 Κατόπιν ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ κι ἄρχισε νά βγάζει ἔξω ἐκείνους πού πουλοῦσαν καί ἀγόραζαν, 46 λέγοντάς τους: Ἔχει γραφεῖ ἀπό τούς προφῆτες αὐ­τό πού εἶπε ὁ Θεός, ὅτι ὁ οἶκος μου εἶναι οἶκος προ­σευ­χῆς· ἐσεῖς ὅμως τόν κάνατε σπήλαιο πού μαζεύονται ληστές. Διότι ἐμπορεύεσθε καί χρησιμοποιεῖτε πλῆθος ψέματα καί ἀπάτες γιά νά κλέψετε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. 47 Καί ἐξακολουθοῦσε νά διδάσκει καθημερινά μέσα στό ἱερό. Οἱ ἀρχιερεῖς ὅμως καί οἱ γραμματεῖς καί οἱ πρε­σβύτεροι τοῦ λαοῦ ζητοῦσαν νά τόν ἐξοντώσουν, 48 ἀλλά δέν ἔβρισκαν τί νά κάνουν καί πῶς νά ἐκτε­λέ­σουν τό ἐγκληματικό τους σχέδιο. Διότι ὅλος ὁ λαός, καθώς ἄκουγε τή διδασκαλία του, κρεμόταν ἀπό τό στό­μα του. Τόν ἄκουγε μέ πόθο πολύ καί τόν σεβόταν.