Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (27/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Θεσ. γ΄ 6-18)

6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παν­τὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περι­πατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ’ ἡμῶν. 7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν, 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ’ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· 9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτά­κτως, μηδὲν ἐργαζο­μένους, ἀλλὰ περιεργαζο­μένους· 12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 13 Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. 14 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦ­σθε, καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ· 15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖ­σθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι ση­μεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτω γράφω. 18 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Σᾶς παραγγέλλουμε ἀκόμη, ἀδελφοί, στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μήν ἔχετε στενές σχέ­σεις, ἀλλά νά ἀποφεύγετε κάθε ἀδελφό πού συμπεριφέρεται ἄτακτα καί ὄχι σύμφωνα μέ τήν παράδοση πού παρέλαβαν ἀπό μᾶς ὅλοι οἱ πιστοί, ἀκόμη κι αὐτοί πού ἀτακτοῦν. 7 Καί δέν εἶναι ἀνάγκη νά σᾶς πῶ τί σᾶς παραδώσαμε μέ τό παράδειγμά μας καί τή διδασκαλία μας· διότι ἀπό μόνοι σας γνωρίζετε πῶς πρέπει νά μᾶς μιμεῖσθε, ἀφοῦ ὅταν ἤμασταν ἀνάμεσά σας δέν ζούσαμε ἄτακτα ἀπο­φεύγοντας τήν ἐργασία καί δέν σᾶς δώσαμε ἔτσι τήν ἀφορ­μή νά θεωρήσετε ὅτι ζοῦμε εἰς βάρος τῶν ἄλλων. 8 Οὔτε δεχθήκαμε ἀπό κανέναν νά μᾶς προσφέρει δωρεάν τά μέσα τῆς διατροφῆς καί τῆς συντηρήσεώς μας, ἀλλά τά προμηθευθήκαμε μέ κόπο καί μόχθο, κα­θώς νύχτα καί ἡμέρα ἐργαζόμασταν γιά νά μήν ἐπι­βα­ρύνουμε κανέναν ἀπό σᾶς. 9 Καί ὑποβληθήκαμε στήν κοπιαστική αὐτή ἐργασία, ὄχι ἐπειδή δέν εἴχαμε τό δικαίωμα νά ζητήσουμε ἀπό σᾶς τά ἀναγκαῖα γιά τή συντήρησή μας, ἀλλά γιά νά σᾶς δώσουμε τόν ἑαυτό μας παράδειγμα νά μᾶς μιμεῖ­σθε. 10 Διότι κι ὅταν ἤμασταν κοντά σας, τήν ἴδια ἐντολή σᾶς δίναμε, ὅτι δηλαδή ὅποιος δέν θέλει νά ἐργά­ζε­ται, δέν πρέπει οὔτε καί νά τρώει. 11 Καί τώρα σᾶς ἐπαναλαμβάνουμε τήν ἴδια ἐντολή, διότι ἀκοῦμε ὅτι ὑπάρχουν ἀνάμεσά σας μερικοί ἀργόσχολοι, πού συμπεριφέρονται ἄτακτα καί δέν κάνουν καμία ἐργασία, ἀλλά περιεργάζονται τίς ξένες ὑποθέσεις. 12 Σ’ αὐτούς λοιπόν τούς ἀνθρώπους παραγγέλλουμε καί τούς παρακαλοῦμε, μέ τό κύρος καί τήν ἐξουσία πού μᾶς δίνει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά ἐργάζονται ἥσυχα καί εἰρηνικά καί νά τρῶνε τό ψωμί πού θά κερδίζουν μέ τόν κόπο τους. 13 Ἐσεῖς ὅμως, ἀδελφοί, μήν ἀποκάμνετε κάνοντας τό καλό ἀκόμη καί σ’ αὐτούς, ἀλλά νά τό κάνετε ἀκού­ρα­στα. 14 Ἐάν ὅμως κάποιος δέν ὑπακούει στίς ὁδηγίες πού σᾶς δίνουμε γραπτῶς μέ τήν ἐπιστολή μας αὐτή, αὐτόν νά τόν ἐπισημαίνετε καί νά μήν τόν συναναστρέφεσθε μέ οἰκειότητα, γιά νά ντραπεῖ καί νά διορθωθεῖ. 15 Νά μήν τόν θεωρεῖτε ὅμως ἐχθρό, ἀλλά νά τόν συμβουλεύετε ὡς ἀδελφό σας. 16 Καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἀπό τόν ὁποῖο πηγάζει ἡ ­εἰ­­ρήνη, εὔχομαι νά σᾶς δώσει τήν εἰρήνη μόνιμη καί διασφαλισμένη μέ κάθε τρόπο. Κι ἔτσι νά μήν ἀπομείνει ἀνάμεσά σας οὔτε ἡ παραμικρή ἀφορμή διαμάχης ἤ ταραχῆς. Εὔχομαι ὁ Κύριος νά εἶναι μαζί μέ ὅλους σας. 17 Τόν ἐγκάρδιο χαιρετισμό πού ἐπισφραγίζει τήν ἐπι­στολή τόν ἔγραψα ἐγώ ὁ Παῦλος μέ τό ἴδιο μου τό χέ­ρι, καί αὐτό εἶναι σημεῖο γνησιότητος σέ κάθε ἐπι­στο­λή μου, πού ἀποδεικνύει ὅτι πράγματι εἶναι δική μου. Ἔτσι συνηθίζω νά γράφω. 18 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μέ ὅλους σας. Ἀμήν.