Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (26/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Θεσ. β΄ 13-γ΄ 5)

13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ’ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 14 εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 15 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 16 Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπί­δα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγα­θῷ.

γ΄ 1 Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται, καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα ρυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. 3 πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 Πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ’ ὑμᾶς ὅτι ἃ παραγγέλλομεν ὑμῖν καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. 5 Ὁ δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

13 Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε χρέος νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πάντοτε γιά σᾶς, ἀδελφοί πού ἔχετε ἀγαπηθεῖ ἀπό τόν Κύριο, διότι σᾶς διάλεξε ὁ Θεός ἀπό τήν ἀρχή, πρίν ἀπ’ ὅλους τούς αἰῶνες, γιά νά σωθεῖτε μέ τόν ἁγιασμό πού μεταδίδει τό Ἅγιον Πνεῦμα καί μέ τήν πίστη στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. 14 Σᾶς κάλεσε ὁ Θεός στή σωτηρία αὐτή τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς πίστεως μέ τό Εὐαγγέλιο πού κηρύττουμε, ἔτσι ὥστε ὑπακούοντας σ’ αὐτό νά μετάσχετε στή δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 15 Ἄρα λοιπόν, ἀδελφοί, σύμφωνα μέ ὅσα σᾶς εἴπαμε, νά μένετε ἀμετακίνητοι καί νά κρατᾶτε τίς παραδόσεις πού διδαχθήκατε εἴτε μέ τόν προφορικό μας λόγο εἴτε μέ ἐπιστολή μας. 16 Κι αὐτός ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ Θεός καί Πατέρας μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγάπησε καί μᾶς ἔδωσε παρηγοριά πού δέν θά ἔχει τέλος ἀλλά θά εἶναι αἰώνια, καί μᾶς χάρισε ἐλπίδα οὐρανίων ἀγαθῶν, 17 εὔχομαι νά παρηγορήσει τίς καρδιές σας καί νά σᾶς στηρίξει σέ κάθε ἀληθινή διδασκαλία καί σέ κάθε καλό ἔργο.

γ΄ 1 Εκεῖνο λοιπόν πού ἀπομένει τώρα νά σᾶς ποῦμε εἶναι αὐτό: Νά προσεύχεστε, ἀδελφοί, γιά χάρη μας, γιά νά διαδίδεται ἀνεμπόδιστα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου καί νά δοξάζεται καί νά θριαμβεύει, ὅπως διαδίδεται καί δοξάζεται καί ἀνάμεσά σας. 2 Νά προσεύχεστε ἀκόμη γιά νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τούς παράλογους καί πονηρούς ἀνθρώπους· καί εἶ­­ναι ἀρκετοί αὐτοί. Διότι δέν εἶναι γιά ὅλους ἡ πίστη, ἀλ­λά τήν δέχονται μόνο ἐκεῖνοι πού ἔχουν εἰλι­κρι­νή διάθεση. 3 Ἀλλά εἶναι ἀξιόπιστος ὁ Κύριος. Αὐτός θά σᾶς στηρίξει καί θά σᾶς φυλάξει ἀπό τόν πονηρό, γιά νά μήν κλο­­νισθεῖτε ἀπ’ αὐτούς στήν πίστη. 4 Κι ἔχουμε τήν πεποίθηση γιά σᾶς, βασισμένοι στή σχέση μας μέ τόν Κύριο, ὅτι ἐκεῖνα πού σᾶς παραγγέλλουμε, καί τώρα τά ἐφαρμόζετε, καί θά ἐξακολουθεῖτε νά τά ἐφαρμόζετε. 5 Εὔχομαι ὁ Κύριος νά κατευθύνει καί νά στηρίξει τίς καρδιές σας στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί στήν ὑπομονή πού μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μέ τό παράδειγμά του.