Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (20/11)

Ἀπόστολος: ἡμέρας: Παρ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. ε΄ 9-13, 24-28)

9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ’ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλή­λους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κο­πιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπε­ρεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρη­νεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 27 Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. 28 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Ποτέ δέν πρέπει νά σβήσει ἀπό μέσα μας ἡ ἐλπί­δα ὅτι θά σωθοῦμε. Διότι ὁ Θεός δέν μᾶς προόρισε νά ὑπο­στοῦμε ὀργή καί καταδίκη, ἀλλά νά ἀπο­κτήσουμε ὡς κτῆμα ἀσφαλές τή σωτηρία μας διαμέ­σου τοῦ Κυ-ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 10 Αὐτός πέθανε γιά μᾶς, γιά νά ζήσουμε ὅλοι μαζί του, εἴτε μᾶς βρεῖ ζωντανούς καί ἄγρυπνους κατά τή δευτέρα του παρουσία, εἴτε μᾶς βρεῖ πεθαμένους. 11 Ἀφοῦ λοιπόν ἔχουμε τέτοιον ὑψηλό προορισμό, γι’ αὐτό νά προτρέπετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά οἰκοδομεῖτε στήν ἀρετή ὁ καθένας σας τόν κάθε ἕναν ξεχωριστά, ὅπως ἄλλωστε καί ἤδη τό κάνετε. 12 Σᾶς παρακαλοῦμε ἀκόμη, ἀδελφοί, νά ἀνα­γνωρίζετε καί νά σέβεστε ἐκείνους πού κοπιάζουν ἀνάμεσά σας καί εἶναι προϊστάμενοί σας ἐν Χριστῷ καί σᾶς συμ­βουλεύουν. 13 Καί νά τούς περιβάλλετε μέ περισσή τιμή κι ἀγάπη γιά τό ὑψηλό τους ἔργο. Νά εἰρηνεύετε μεταξύ σας.

24 Ἔχω τή βεβαιότητα ὅτι αὐτός θά σᾶς διαφυλάξει ἄμεμ­πτους κατά τή δευτέρα του παρουσία. Διότι αὐτός πού σᾶς καλεῖ νά σᾶς σώσει εἶναι ἄξιος κάθε ἐμπι­στο­σύνης, κρατᾶ τό λόγο του· αὐτός καί θά πραγματοποιήσει ὅ,τι σᾶς εὐχήθηκα. 25 Ἀδελφοί, νά προσεύχεστε γιά μᾶς. 26 Ἀσπασθεῖτε ὅλους τούς ἀδελφούς μέ φίλημα ἅγιο. 27 Σᾶς ἐξορκίζω στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας νά ἀνα­γνω­­­σθεῖ ἡ ἐπιστολή αὐτή σ’ ὅλους τούς ἁγίους ἀδελ­φούς. 28 Σᾶς εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.