Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (22/10)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Φιλ. γ΄ 1-8)

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν· 3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ Πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον· 5 περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 6 κατὰ ζῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 7 ἀλλ’ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦ­μαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζη­μιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­βαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδή­σω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἡ προτροπή πού ἀπομένει νά σᾶς κάνω εἶναι αὐτή: Νά χαίρεστε καί νά ἔχετε τή χαρά πού φέρνει ἡ στενή σχέση καί ἐπικοινωνία μέ τόν Κύριο. Σᾶς τό εἶπα καί προφορικά. Τό νά σᾶς γράφω ὅμως καί τώρα τά ἴδια, ἐμένα βέβαια δέν μέ κουράζει οὔτε μέ ἐνοχλεῖ, ἐσᾶς ὅμως σᾶς ἀσφαλίζει ἀπό κινδύνους. 2 Νά παρατηρεῖτε προσεκτικά καί νά ἀποφεύγετε τούς ψευδοδιδασκάλους, οἱ ὁποῖοι εἶναι σκύλοι ἀκάθαρτοι, βέβηλοι καί ξένοι πρός τόν Θεό. Νά σημαδεύετε τούς κακούς ἐργάτες, πού ἀντί νά οἰκοδομοῦν γκρεμίζουν. Νά προσέχετε ἀκόμη ὅσους διδάσκουν ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ περιτομή κι ἔτσι κατακόβουν καί ἀκρωτηριάζουν τή σάρκα τους. 3 Αὐτοί εἶναι κατατομή καί ὄχι περιτομή. Διότι ἡ ἀληθινή περιτομή εἴμαστε ἐμεῖς, πού προσφέρουμε στό Θεό ἀληθινή λατρεία μέ τό φωτισμό πού μᾶς δίνει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ὡς μόνη πηγή καυχήσεως ἔχουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό, καί δέν στηρίζουμε τήν πεποίθησή μας σέ σαρκικά πλεονεκτήματα, ὅπως εἶναι ἡ περιτομή, 4 μολονότι ἐγώ ἔχω τή δυνατότητα νά καυχηθῶ μέ πεποίθηση καί γιά σαρκικά πλεονεκτήματα. Ἐάν κανείς ἄλλος νομίζει ὅτι μπορεῖ νά στηριχθεῖ μέ πεποίθηση στά σαρκικά πλεονεκτήματά του καί στά προσόντα του καί νά καυχηθεῖ γι’ αὐτά, ἐγώ μπορῶ νά τό κάνω αὐτό πολύ περισσότερο. 5 Δέχθηκα περιτομή ὀκτώ μέρες μετά τή γέννησή μου. Κατάγομαι ἀπό τό γένος τοῦ εὐλογημένου Ἰσραήλ κι ἀπό τή φυλή τοῦ Βενιαμίν. Εἶμαι Ἑβραῖος ἀπό γονεῖς Ἑβραίους, καί ἀπ’ τήν ἀρχή πῆρα ἑβραϊκή ἀνατροφή κι ἔμαθα νά μιλῶ τά ἑβραϊκά ὡς μητρική γλώσσα. Καί ὡς πρός τό νόμο ἤμουν Φαρισαῖος καί τόν τηροῦσα μέ πολλή ἀκρίβεια. 6 Ἀπό πραγματικό ζῆλο καταδίωκα τήν Ἐκκλησία, καί ἀποδείχθηκα ἄμεμπτος ὡς πρός τή δικαιοσύνη πού προέρχεται ἀπό τήν αὐστηρή τήρηση τοῦ νόμου. Κανείς δέν μποροῦσε νά μέ κατηγορήσει γιά τήν παραμικρή παράβαση. 7 Ἀλλά αὐτά πού ἦταν τότε γιά μένα κέρδη καί πλεονεκτήματα, αὐτά τά ἔχω θεωρήσει μειονεκτήματα καί ἐπιζήμια προκειμένου νά ἀρέσω στό Χριστό καί νά σωθῶ διά τοῦ Χριστοῦ. 8 Κι ὄχι μόνο ὅταν δέχθηκα τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπιστροφῆς μου, ἀλλά καί τώρα πραγματικά ἐξακολουθῶ νά τά θεωρῶ ὅλα ἐπιζήμια σέ σχέση μέ τό ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀγαθό πού ἀπέκτησα, τή γνώση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μου. Γι’ αὐτόν ὅλα τά στερήθηκα καί τά ἀπέρριψα, γιά νά τόν ἐγκολπωθῶ ὡς σωτήρα μου. Καί τά θεωρῶ σκουπίδια, τιποτένια καί ἄξια περιφρονήσεως, προκειμένου νά κερδίσω τόν Χριστό.