Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (5/10)

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα: ἡμέρας, Δευτ. ιη΄ ἑβδ. έπιστολῶν (Ἐφ. δ΄ 25-32)

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦ­δος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕ­κα­στος μετὰ τοῦ πλησίον αὐ­τοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέ­λη. 26 ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρ­τάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπι­δυέτω ἐπὶ τῷ παρορ­γισμῷ ὑμῶν, 27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ’ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι. 30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ’ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ· 32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

25 Γι’ αὐτό πετάξτε ἀπό πάνω σας μιά γιά πάντα τό ψέμα, κι ὁ καθένας σας νά λέει τήν ἀλήθεια στό συνάνθρωπό του. Διότι ὅλοι μας ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα καί εἴμαστε μεταξύ μας μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου. 26 Νά ὀργίζεστε μόνο ἀπό ἁγνό ζῆλο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι ἀπό ἐγωισμό καί ἰδιοτελή ἐλατήρια. Κι ἔτσι νά μήν ἁμαρτάνετε. Κι ἄν συμβεῖ νά ὀργισθεῖτε καί νά ἔρθετε σέ ρήξη μεταξύ σας, σπεύδετε νά συνδιαλλαγεῖτε, ὥστε νά μή σᾶς προφθάσει ἡ δύση τοῦ ἥλιου, ἀλλά νά συμφιλιώνεστε προτοῦ ἔλθει ἡ νύχτα. 27 Καί μή δίνετε εὐκαιρία στό διάβολο νά εἰσχωρεῖ ἀνάμεσά σας. 28 Ἐκεῖνος πού κλέβει ἄς μήν κλέβει πλέον. Ἄς κοπι­ά­ζει μάλιστα περισσότερο κι ἄς ἐργάζεται μέ τά χέ­ρια του τό ἔντιμο βιοποριστικό του ἔργο, γιά νά ἔχει νά δίνει καί σ’ ἐκεῖνον πού ἔχει ἀνάγκη. 29 Κανένας βρώμικος λόγος νά μή βγαίνει ἀπό τό στόμα σας· ἀλλά ἄν ὑπάρχει κανένας καλός καί κατάλληλος νά οἰκοδομήσει τήν ἀνάγκη πού παρουσιάζεται, γιά νά δώσει πνευματική ὠφέλεια καί νά μεταδώσει χάρη σ’ αὐτούς πού τόν ἀκοῦν, αὐτός ἄς βγαίνει ἀπό τά χείλη σας. 30 Καί μή λυπᾶτε μέ τά βρώμικα λόγια σας τό Ἅγιον Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μέ τό ὁποῖο σφραγισθήκατε καί σημαδευτήκατε ὡς δικοί του γιά τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας παρουσίας, ὅταν ὅλοι μας θά ἀποκτήσουμε τήν τέλεια ἀπολύτρωση. 31 Διῶξτε μακριά σας κάθε πικρία καί ἐσωτερική δυσαρέσκεια, κάθε θυμό καί ὀργή καί παράφορη κραυγή καί βρισιά ἐναντίον τοῦ διπλανοῦ σας, καθώς καί κάθε κακία καί κακεντρέχεια. 32 Νά γίνεστε εὐεργετικοί μεταξύ σας, μέ πονετική καρδιά, συγχωρώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὅπως σᾶς συγχώρεσε καί ὁ Θεός διαμέσου τοῦ Χριστοῦ.