Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (1/8)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. γ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 16-22)

16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑ­­μᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 17 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 19 ὅταν δὲ παραδώσωσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε. 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λα­λοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 21 Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πα­τὴρ τέκνον, καὶ ἐπανα-στή­σονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς· 22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

16 Νά λοιπόν, ἐγώ ὁ Κύριός σας σᾶς ἀποστέλλω γιά νά εἶστε σάν πρόβατα ἥμερα ἀνάμεσα σέ αἱμοβόρους λύκους, μέ τούς ὁποίους μοιάζουν οἱ ἐχθροί τοῦ εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι εἶναι κυριευμένοι ἀπό τά ἄγρια πάθη τῆς σάρκας. Ἀφοῦ λοιπόν τόσο δεινή θά εἶναι ἡ θέση σας, φροντίστε νά εἶστε φρόνιμοι σάν τά φίδια, ὥστε νά μήν ἐκθέτετε τόν ἑαυτό σας σέ ἀνωφελεῖς καί ἀνόητους κινδύνους, καί ἄκακοι κι ἁπλοί σάν τά περιστέρια. 17 Ἔχοντας ὡς μόνο ὅπλο τή φρόνηση καί τήν ἀκακία αὐτή νά προφυλάγεσθε ἀπ’ τούς ἀνθρώπους. Διότι θά σᾶς παραδώσουν σέ συνέδρια γιά νά καταδικασθεῖτε ἀπ’ αὐτά, καί στίς συναγωγές τους, καί θά σᾶς μαστιγώ­σουν μπροστά στό λαό. 18 Θά σᾶς σύρουν ἀκόμη μπροστά σέ ἡγεμόνες καί σέ βασιλεῖς ὡς κατηγορούμενους γιά μένα, γιά νά δώσετε μαρτυρία γιά τό πρόσωπό μου πού νά τήν ἀκούσουν καί αὐτοί καί οἱ ἐθνικοί, ὥστε νά μήν προφασίζονται ὕστερα ὅτι δέν ἄκουσαν τό κήρυγμά σας. 19 Ὅταν λοιπόν σᾶς παραδώσουν γιά νά προσαχθεῖτε σέ δι­καστήρια ἤ σέ βασιλεῖς, μή ζαλισθεῖτε ἀπό ἀγω­νιώδη φροντίδα γιά τό πῶς θά μιλήσετε ἤ τί θά πεῖτε. Διότι ἐκείνη τήν ὥρα τῆς ἀπολογίας σας θά σᾶς δώσει ὁ Θεός φωτισμό τί νά πεῖτε. 20 Καί θά σᾶς φωτίσει ὁ Θεός τί νά πεῖτε, διότι δέν θά εἶστε σεῖς πού θά μιλᾶτε τότε, ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά χάριν Πατέρας σας. Τό Πνεῦ­μα τοῦ Θεοῦ θά μιλάει ἔχοντας ἐσᾶς ὡς ὄργανά του. 21 Καί δέν θά εἶναι μόνον οἱ ξένοι ἐναντίον σας, ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ σας. Θά παραδώσει σέ θάνατο ὁ ἄπιστος ἀδελφός τόν ἀδελφό του πού πίστεψε στό εὐαγγέλιο, κι ὁ ἄπιστος πατέρας τό παιδί του πού πίστεψε, καί θά ἐπαναστατήσουν τά ἄπιστα παιδιά ἐναντίον τῶν πιστῶν γονέων τους γιά νά τούς θανατώσουν. 22 Καί θά σᾶς μισοῦν διαρκῶς ὅλοι γιά χάρη μου. Ἐ­­­κεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τέλους στίς δοκιμασίες αὐτές, αὐτός θά σωθεῖ.