Στὸν τροῦλο τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς

Πληρώσαμε ἀκριβὰ τὴν ἀποστασία μας ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν ἅγιο ἐν Τριάδι Θεό μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1453 μᾶς παρέδωσε στὸ ξίφος «ἐχθρῶν ἀνόμων, ἐχθίστων ἀποστατῶν» (Δαν. γ΄, Προσευχὴ Ἀζαρίου, 8), στὰ ἀπολίτιστα στίφη τῆς Ἀσίας. Ἐπὶ ἕξι ἤδη αἰῶνες (567 χρόνια) ἡ Βασιλεύουσα Πόλις καὶ τὸ διαμάντι τοῦ στέμματός της, ἡ Ἁγια-Σοφιά, παραμένει κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τους.
Καὶ νά ποὺ τώρα ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, μέσα στὴ γνωστὴ μεγαλομανία του, ἀποφάσισε νὰ μετατρέψει καὶ πάλι τὴ «Μεγάλη Ἐκκλησία» σὲ τζαμί. Ἡ Ἁγια-Σοφιὰ λειτούργησε ἐπὶ 916 χρόνια ὡς χριστιανικὸς ναός, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 57 ὡς ρωμαιοκαθολικός, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Λατινοκρατίας. Ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι τὸ 1934 χρησιμοποιήθηκε ὡς τζαμί, ἐπὶ 481 χρόνια. Τέλος ἀπὸ τὸ 1934 μέχρι σήμερα, ἐπὶ 86 χρόνια, εἶχε μετατραπεῖ σὲ μουσεῖο.
Τώρα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος τὴν ἐπαναφέρει στὸ πρὸ τοῦ 1934 καθεστώς, τὴν κάνει καὶ πάλι τζαμί. Ἡ κίνησή του ἐπικρίθηκε ἀπὸ ὅλο τὸν πολιτισμένο κόσμο μὲ μερικὲς μόνο θλιβερὲς ἐξαιρέσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες προκλητικότερη ἦταν αὐτὴ τοῦ προβαλλόμενου ὡς ὑπερασπιστῆ τῆς Ὀρθοδοξίας Προέδρου τῆς Ρωσίας Πούτιν, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου δήλωσε ὅτι «τὸ ζήτημα ἀποτελεῖ ἐσωτερικὴ ὑπόθεση τῆς Τουρκίας» καὶ συμπλήρωσε ὠμὰ ὅτι οἱ Ρῶσοι τουρίστες θὰ βγοῦν κερδισμένοι, διότι δὲν θὰ πληρώνουν πλέον εἰσιτήριο. Δικαίως ὁ ἀναπληρωτὴς Ὑπουργός Μετανάστευσης κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος τόνισε ὅτι «αὐτὴ ἡ δήλωση εἶναι σχεδὸν ἐχθρική».
Ἀλλὰ καὶ οἱ διάφορες ἐπικριτικὲς δηλώσεις τῶν ἡγετῶν τῆς Δύσεως, πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν συνοδεύονται ἀπὸ κάποια μέτρα, μένουν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν ἰδέα ὅτι μὲ τὴ μετατροπή του σὲ τζαμὶ ὑποτιμᾶται ὁ πολιτιστικὸς χαρακτήρας τοῦ ναοῦ.
Παραγνωρίζεται ἔτσι ὁ βασικὸς σκο­πὸς τῆς κινήσεως τοῦ Ἐρντογάν, ποὺ εἶναι διπλός: πρῶτον, νὰ χτυπήσει τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν ὁποία ταπεινώθηκε ἐπανειλημμένως τὸν τελευταῖο καιρό, γνωρίζοντας ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ πονάει πολὺ τοὺς Ἕλληνες· καὶ δεύτερον, νὰ ἐξευτελίσει τὴ χριστιανικὴ πίστη ὡς κατώτερη τοῦ Ἰσλάμ.
Νόμισε ὅτι πέτυχε καὶ τὰ δύο. Ὅμως δὲν ὑπολόγισε ὅτι ἡ Ἁγια-Σοφιὰ εἶναι ζωντανή, εἶναι ἅγιος ναὸς τοῦ Ζῶντος Θεοῦ καὶ τὸν «ἐκδικεῖται» μὲ τρόπο ποὺ ξεπερνάει τὴ δική του λογική. Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα πέτυχε τὸ ἀντίθετο. Δημιούργησε κύμα ἀγάπης καὶ ἐνθουσιασμοῦ γιὰ τὸν αἰχμάλωτο ἐπὶ τόσους αἰῶνες ναό. Ξεσηκώθηκαν οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ ψάλλουν μὲ ἅγιο πάθος τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο καὶ τὸν παιάνα «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια».
Ἔπαθε ὅμως καὶ τὸ ἄλλο. Μέσα στὸ παραλήρημά του ἔγραψε: «Στὸν τροῦλο σου, Ἁγια-Σοφιά, νὰ φυσήξει ὁ ἄνεμος τῆς ἐλευθερίας. Ἐσὺ ἤσουν πάντα δική μας κι ἐμεῖς δικοί σου».
Εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ παραλογισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πῶς ἦταν πάντα δική τους ἡ Ἁγια-Σοφιὰ καὶ πῶς ἐκεῖνοι ἦταν δικοί της; Φαίνεται σὰν νὰ μὴν ξέρει τί λέει.
Καὶ ὅμως ὁ κ. Ἐρντογάν, χωρὶς νὰ τὸ θέλει, ὁμολόγησε δυὸ μεγάλες ἀλή­θειες. Πρῶτον ὅτι ὅπου νά ᾿ναι θὰ φυσήξει στὸν τροῦλο τῆς αἰχμάλωτης Ἐκκλησιᾶς ὁ ἄνεμος τῆς ἐλευθερίας. Ἡ βάναυση ἐνέργειά του εἶναι «σημάδι ὅτι καιρὸς νὰ λάβουνε τὰ ὄνειρα ἐκδίκηση», καιρὸς νὰ γίνει πραγματικότητα ἡ πολυχρόνια πονεμένη προσευχή μας: «Σώπασε, κυρα-Δέσποινα, καὶ μὴν πολυδακρύζεις· πάλι μὲ χρόνια μὲ καιροὺς πάλι δικά Σου θά ᾿ναι». Καὶ δεύτερον ὅτι − πράγματι πάλι − ἦρθε ὁ καιρὸς πού, ὅπως προφήτευσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ βεβαίωσε πρόσφατα ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ θὰ μεταστραφεῖ στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Πίστη. Καὶ τότε ὄντως θὰ λένε στὴν Ἁγια-Σοφιὰ οἱ νέοι αὐτοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοί: «Ἐσὺ ἤσουν πάντα δική μας κι ἐμεῖς δικοί σου»!
Κι ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿ ἄκρο θ᾿ ἀντιλαλεῖ μυριόστομος ὁ ὕμνος τῆς εὐγνωμοσύνης: «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια»!