Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (23/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ζ΄ 24-35)

24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω πα­ρὰ τῷ Θεῷ. 25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔ­χω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλε­ημένος ὑπὸ Κυρίου πισ­τὸς εἶναι. 26 νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνε­στῶ­σαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀν­θρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα· 28 ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρ­­θένος, οὐχ ἥμαρτε· θλῖ­ψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι· ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 29 τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, 30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσ­μῳ τούτῳ ὡς μὴ καταχρώ­μενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆ­μα τοῦ κόσμου τούτου. 32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ· 33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί. 34 μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί. 35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

24 Ὁ καθένας σέ ὅποια κατάσταση κλήθηκε, σ’ αὐτήν ἄς μένει, ἀδελφοί, ἐπιδιώκοντας πάντοτε νά εἶναι κοντά στό Θεό καί νά εὐαρεστεῖ σ’ αὐτόν. 25 Ὅσο τώρα γιά τά ἀνύπαντρα κορίτσια δέν ἔχω ἐντολή ρητή τοῦ Κυρίου· δίνω ὅμως γνώμη σάν ἄν­θρω­πος πού ἔχω ἐλεηθεῖ ἀπό τόν Κύριο, προκειμένου νά εἶμαι δάσκαλός σας καί σύμβουλος ἄξιος τῆς ἐμπι­στο­σύ­νης σας. 26 Νομίζω λοιπόν ὅτι ἐξαιτίας τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς αὐτῆς, αὐτό εἶναι καλό· εἶναι δηλαδή καλό στόν ἄνθρω­πο, εἴτε ἄνδρας εἶναι εἴτε γυναίκα, νά μένει ἔτσι, δηλαδή ἄγαμος καί παρθένος. 27 Εἶσαι δεσμευμένος μέ γυναίκα ἀπό γάμο; Μή ζητᾶς νά λυθεῖς ἀπό τόν δεσμό πού ἔχεις μαζί της. Εἶσαι λυμένος καί ἐλεύθερος ἀπό γυναίκα; Μή ζητᾶς γυναίκα. 28 Κι ἄν ὅμως ἔλθεις σέ γάμο, δέν ἁμάρτησες. Κι ἄν ἡ ἄγαμη κόρη ἔλθει σέ γάμο, δέν ἁμάρτησε. Θά ἔχουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θλίψη καί φροντίδες κι ἄλλες δοκιμασίες στή ζωή τους. Κι ἐγώ σᾶς λυπᾶμαι σάν πατέρας καί θέλω νά προλάβω τίς δοκιμασίες σας αὐτές. 29 Θέλω λοιπόν, ἀδελφοί, νά προσέξετε ἰδιαιτέρως αὐτό πού θά σᾶς πῶ: ὅτι δηλαδή ὁ καιρός τῆς ζωῆς αὐτῆς εἶναι πολύ μικρός καί λιγοστός, ὥστε κι ἐκεῖνοι πού ἔχουν γυναῖκες νά εἶναι σάν νά μήν ἔχουν, καί συνεπῶς νά μήν εἶναι προσηλωμένοι καί προσκολλημένοι σ’ αὐτές. 30 Κι ἐκεῖνοι πού κλαῖνε, νά περνοῦν τίς ἡμέρες τους σάν νά μήν τούς ἔχει συμβεῖ κάτι θλιβερό· κι ἐκεῖνοι πού χαίρονται, σάν νά μήν ἔχουν λόγο νά χαίρονται, ἀλ­λά νά θεωροῦν τίς ἀφορμές καί τῆς λύπης καί τῆς χα­ρᾶς ὡς προσωρινές καί περαστικές. Κι ἐκεῖνοι πού ἀγο­ράζουν, νά μήν ἀπορροφῶνται ἀπό ἐκεῖνα πού ἀγό­­­­­ρασαν, σάν νά πρόκειται νά τά κατέχουν γιά πάντα, ἀλ­λά νά σκέπτονται καί νά τά ἀντιμετωπίζουν σάν νά μήν τά ἔχουν στήν πλήρη καί τέλεια κατοχή τους. 31 Κι ἐκεῖνοι πού μεταχειρίζονται τά ἐγκόσμια ἀγαθά καί βρίσκονται σέ ὁποιαδήποτε σχέση μέ τόν κόσμο, νά ἀποφεύγουν κάθε ἄμετρη ἀπόλαυση καί κατάχρησή τους, καί μόνο στά ἀναγκαῖα νά ἀρκοῦνται. Διότι ἡ ἐξωτερική μορφή τοῦ κόσμου αὐτοῦ περνᾶ καί χάνεται σάν σκιά. 32 Θέλω λοιπόν νά εἶστε ἐλεύθεροι ἀπό φροντίδες πού ζαλίζουν καί σᾶς ρίχνουν σέ μεγάλη ἀνησυχία. Ὁ ἄγαμος στρέφει ὁλόκληρη τήν προσοχή καί τή φροντίδα του σ’ ὅσα παραγγέλλει ὁ Κύριος· φροντίζει πολύ πῶς νά ἀρέσει στόν Κύριο. 33 Ἐκεῖνος ὅμως πού ἔχει παντρευτεῖ, φροντίζει μέ ἰδιαί­τερο ἐνδιαφέρον γιά τά κοσμικά πράγματα, πῶς θά ἀρέσει στή γυ­ναίκα του. 34 Ἡ ἔγγαμη γυναίκα καί ἡ ἄγαμη παρθένος διαφέρουν ὡς πρός τίς φροντίδες καί τά ἐνδιαφέροντά τους. Ἡ ἄγαμη μέ ὅλη τή φροντίδα της ἐπιμελεῖται ἐκεῖνα πού ἀρέσουν στόν Κύριο καί προσπαθεῖ νά εἶναι ἁγία, ἀφοσιωμένη στό Θεό καί στό σῶμα καί στήν ψυχή. Ἐκείνη ὅμως πού παντρεύτηκε, φροντίζει πολύ γιά τά κοσμικά πράγματα, πῶς θά ἀρέσει στόν ἄνδρα της. 35 Λέω λοιπόν αὐτά σχετικά μέ τήν ἀγαμία, μόνο καί μόνο γιά τό συμφέρον σας. Ὄχι γιά νά σᾶς βάλω θηλιά στό λαιμό καί νά σᾶς ἐξαναγκάσω νά μείνετε ἄγαμοι, ἀλλά γιά νά ἐξασφαλίσω μιά συμπεριφορά σεμνή καί μιά θέση τιμημένη κοντά στόν Κύριο, χωρίς περισπασμούς καί βασανιστικές φροντίδες.