Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (22/7)

Εὐαγγέλιον: μυροφόρου, Τρ. δ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκᾶ η΄ 1-3)

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦ­σαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ νό­­σων καὶ μαστίγων καὶ πνευ­μάτων πονηρῶν καὶ ἀσθε­νει­ῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδα­ληνή, ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3 καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐ­­πιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σου­σάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐ­ταῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Λίγο καιρό ἀργότερα ὁ Ἰησοῦς περιόδευε ἀπό πόλη σέ πόλη καί ἀπό χωριό σέ χωριό, καί ἐκεῖ κήρυττε καί δίδασκε τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὅτι μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας ἐπεκτείνεται καί πάνω στή γῆ ἡ οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ἦταν μαζί του στήν περιοδεία του αὐτή καί οἱ δώδεκα ἀπόστολοι, 2 καθώς καί κάποιες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες εἶχαν θεραπευθεῖ ἀπό τόν Ἰησοῦ ἀπό νοσήματα καί βασανιστικούς πόνους καί ἀπό πονηρά δαιμονικά πνεύματα καί ἀσθένειες. Αὐτές ἦταν ἡ Μαρία πού ὀνομαζόταν Μαγ­δα­ληνή (διότι πιθανόν καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα), ἀπό τήν ὁποία ὁ Κύριος εἶχε βγάλει ἑπτά δαιμόνια, 3 καί ἡ Ἰωάννα ἡ σύζυγος τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν οἰκονόμος καί διαχειριστής τοῦ Ἡρώδη, καί ἡ Σουσάννα καί πολλές ἄλλες, οἱ ὁποῖες ὑπηρετοῦσαν τόν Κύ­ριο καί εἰσέφεραν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους γιά τή συντήρηση τοῦ Κυρίου καί τῶν ἀποστόλων του.