Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (14/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. α΄ 1-9)

Παῦλος, κλητὸς ἀπόστο­λος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, 2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγια­σμένοις ἐν Χριστῷ Ἰη­σοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνο­μα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐ­τῶν τε καὶ ἡμῶν· 3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, 6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, 7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδε­χομένους τὴν ἀπο­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­κάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡ­­­­­­­­­­­­­­­­­­μῶν Ἰησοῦ Χρι­στοῦ· 8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ. 9 πιστὸς ὁ Θεὸς δι᾿ οὗ ἐκλή­θητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἐγώ ὁ Παῦλος, πού ἔχω κληθεῖ νά εἶμαι Ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διότι τό θέλησε ὁ Θεός, καί ὁ Σωσθένης ὁ γνωστός σας ἐν Χριστῷ ἀδελφός, 2 γράφουμε τήν ἐπιστολή αὐτή πρός τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ πού εἶναι στήν Κόρινθο καί ἀποτελεῖται ἀπό σᾶς πού ἔχετε ἁγιασθεῖ λόγῳ τῆς ἑνώσεώς σας μέ τόν Ἰη­­­σοῦ Χριστό, καί προσκληθήκατε ἀπό τόν Θεό γιά νά εἶ­στε ἅγιοι μαζί μέ ὅλους ὅσους σέ κάθε τόπο ἐπι­κα­­λοῦ­νται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι Κύριος καί δικός τους καί δικός μας. 3 Σᾶς εὔχομαι νά εἶναι μαζί σας ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 4 Εὐχαριστῶ τόν Θεό μου πάντοτε γιά σᾶς, γιά τή χά­ρη τῆς σωτηρίας καί τά ὑπόλοιπα χαρίσματα τοῦ Θε­οῦ πού σᾶς δόθηκαν ὡς καρπός τῆς κοινωνίας σας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. 5 Διότι ἀπό τήν ἐπικοινωνία καί τήν ἕνωσή σας μ’ αὐ­­­­­τόν γίνατε πλούσιοι σέ ὅλα· δηλαδή σέ κάθε λόγο χρι­­­στι­ανικῆς ἀλήθειας καί σέ κάθε πνευματική γνώση. 6 Καί μέ τά χαρίσματα αὐτά πού λάβατε ἐπιβεβαιώθηκε μεταξύ σας ὡς ἀληθινή ἡ μαρτυρία πού σᾶς δώσα­με μέ τό κήρυγμά μας γιά τόν Χριστό. 7 Καί πλουτίσατε τόσο πολύ, ὥστε νά μήν ὑστερεῖτε σέ κανένα χάρισμα γιά ὅσο χρόνο περιμένετε μέ ἐγκαρ­τέ­ρη­ση καί ἐλπίδα τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς Κρίσεως, στήν ὁποία θά φανερωθεῖ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. 8 Αὐτός καί θά σᾶς στερεώσει μέχρι τέλους, ὥστε νά εἶστε ἀκατηγόρητοι καί ἄμεμπτοι τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9 Καί γι’ αὐτό νά εἶστε βέβαιοι· διότι ὁ Θεός, ἀπό τόν ὁποῖ­ο κληθήκατε νά γίνετε συμμέτοχοι τῆς ἔνδοξης ζω­ῆς τοῦ Υἱοῦ του Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἀξιό­πιστος καί τηρεῖ ὅλες του τίς ὑποσχέσεις. Καί γι’ αὐ­­τό ὀφείλει κι ὁ καθένας μας νά βασίζεται σ’ αὐτόν χω­­ρίς δισταγμό.