Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (19/6)

Ἀπόστολος: ἀποστόλου, Τρ. καί Πέμ. λς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἰούδα 1-25)

Ιούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώ­βου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγια­σμένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλη­τοῖς· 2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπου­­δὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σω­τη­­­ρίας, ἀνάγκην ἔσχον γρά­­­­­­ψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐ­πα­­­­­­γωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παρα­­­δοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πί­­στει. 4 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, 6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· 7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέ­χουσαι. 8 ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυ­πνιαζόμενοι σάρκα μὲν μι­αίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθε­τοῦσι, δόξας δὲ βλασφη­μοῦ­σιν. 9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ ἐτόλ­μησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾿ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος. 10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 12 Οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγά­­παις ὑμῶν σπιλάδες, συνευ­ωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθι­­νοπωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα, 13 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυ­τῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλα­νῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται. 14 προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἐνὼχ λέγων· ἰδοὺ ἦλθε Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ, 15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πά­ντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐ­τῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐ­­τῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκλη­­ρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾿ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσε­βεῖς. 16 Οὗτοί εἰσι γογγυσταί, μεμ­ψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπι­θυμίας αὐτῶν πορευόμε­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­νοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρό­­­σωπα ὠφελείας χάριν. 17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ρημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορί­ζοντες, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 20 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποι­κοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν αἰ­­­­­­­­­­­­ώ­νιον. 22 καὶ οὓς μὲν ἐλεεῖτε διακρινόμενοι, 23 οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντες, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 25 μόνῳ σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν, δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἐγώ ὁ Ἰούδας, πού εἶμαι δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου, γράφω τήν ἐπιστολή αὐ­τή πρός ἐκείνους πού ἔχει καλέσει ὁ Θεός Πατήρ στή χριστιανική πίστη, καί τούς ἔχει ἁγιάσει καί διαφυλάξει ἀπό τόσους κινδύνους, γιά νά ἀνή­­­­­­κουν στόν Ἰησοῦ Χριστό. 2 Εὔχομαι νά πληθαίνουν σέ σᾶς τό ἔλεος καί ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη. 3 Ἀγαπητοί, ἐνῶ εἶχα σφοδρό πόθο νά σᾶς γράψω γιά τήν κοινή σωτηρία πού χάρισε σ’ ὅλους μας ὁ Ἰη­σοῦς Χριστός, ἀναγκάστηκα ἀπό τίς περιστάσεις νά σᾶς γράψω γιά νά σᾶς προτρέψω νά ἀγωνίζεστε μέ δύ­να­­μη γιά τήν πίστη ἡ ὁποία παραδόθηκε μιά γιά πά­ντα στούς Χριστιανούς μέ τό προφορικό κήρυγμα. 4 Εἶναι ἀνάγκη νά ἀγωνίζεστε γιά τήν πίστη αὐτή, διότι ὕπουλα καί δόλια εἰσχώρησαν στήν Ἐκκλησία μερικοί ἀσεβεῖς ἄνθρωποι. Γι’ αὐτούς εἶχε προφητευθεῖ καί προ­αναγγελθεῖ πρίν ἀπό πολύ καιρό στήν Ἁγία Γραφή ὅτι θά ἐμφανίζονταν καί θά καταδικάζονταν στήν τιμωρία αὐτή, γιά τήν ὁποία θά σᾶς μιλήσω παρακάτω. Εἶναι ἀσεβεῖς, πού διαστρέφουν καί παραποιοῦν τή χάρη τοῦ φωτισμοῦ τῆς ἀλήθειας πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Τήν παραποιοῦν καί τή νοθεύουν ζητώντας ἀπ’ αὐτήν ἐπι­χειρήματα γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀκόλαστη καί ἀνήθικη ζωή τους. Καί ἀρνοῦνται τόν ἕνα καί μοναδικό Δεσπότη καί Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. 5 Θέλω λοιπόν νά σᾶς ὑπενθυμίσω, ἄν καί σεῖς τό μάθατε αὐτό μιά γιά πάντα, ὅτι ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἔσωσε μέ θαύματα τόν ἰουδαϊκό λαό ἀπό τή γῆ τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα ὅσους δέν τόν πίστεψαν τούς καταδίκασε νά πεθάνουν στήν ἔρημο, χωρίς νά ἀπολαύσουν τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. 6 Καί τούς ἀγγέλους πού δέν φύλαξαν τό ὑψηλό τους ἀξίωμα, ἀλλά ἐγκατέλειψαν τήν οὐράνια κατοικία τους καί ζωή, ὁ Κύριος τούς ἔχει φυλάξει δεμένους μέσα σέ πνευματικό σκοτάδι καί ὁλοκληρωτική στέρηση τῆς θείας χάριτος καί ἀλήθειας μέ δεσμά αἰώνια πού δέν θά συν­τριβοῦν ποτέ· καί τούς ἔχει ἐκεῖ γιά νά δικασθοῦν τή με­γάλη ἡμέρα τῆς παγκόσμιας Κρίσεως. 7 Ὅπως τά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί οἱ τριγύρω τους πόλεις πού ὅμοια μέ τούς ἀσεβεῖς αὐτούς γιά τούς ὁποί­ους σᾶς μίλησα παραπάνω παρέδωσαν τούς ἑαυ­­τούς τους στήν πορνεία καί ἔτρεχαν πίσω ἀπό ἄλ­­λη σάρ­κα καί παρασύρθηκαν σέ ἀφύσικες ἀσέλ­γει­ες εἶναι μπροστά μας παράδειγμα ἁμαρτωλῶν πού τιμω­ρή­­­θη­καν μέ τήν ποινή τῆς φωτιᾶς, ἡ ὁποία τούς ἔκαψε ἀμε­τά­κλητα γιά πάντα, 8 τό ἴδιο καί αὐτοί οἱ σημερινοί ἀσεβεῖς, παρά τά φοβερά αὐτά παραδείγματα, ἐξαπατῶνται ἀπό τίς φαντα­σίες καί τά ὄνειρα πού βλέπουν κι ὅταν ἀκόμη δέν κοι­­­­μοῦνται. Κι ἐνῶ μολύνουν τό σῶμα τους μέ τίς αἰσ­­­χρές τους πράξεις, ἀπορρίπτουν καί τήν ἐξουσία καί τό με­γαλεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί περιυβρίζουν καί τούς ἀγ­γέλους πού ἔχουν τόσο μεγάλη δόξα. 9 Ἀλλά γιά νά σᾶς δείξω πόσο ἁμαρτάνουν μέ τίς βλα­σφημίες τους αὐτές, σᾶς λέω τό ἑξῆς: Ὁ Μιχαήλ ὁ ἀρ­χά­γ­γελος, ὅταν συνομιλοῦσε καί ἀντιδικοῦσε μέ τόν δι­­ά­βολο πού διεκδικοῦσε νά πάρει στήν ἐξουσία του τό νε­κρό σῶμα τοῦ Μωυσῆ, δέν τόλμησε νά ἐκφέρει κα­ταδι­καστική ἀπόφαση πού νά συνοδεύεται μέ ὑβρι­στι­­κά καί βλάσφημα λόγια ἐναντίον του, ἀλλά εἶπε στό δι­ά­βολο: Ἀπό τόν Θεό νά τό βρεῖς, καί ὁ Κύριος νά σέ ἐπι­­­τιμήσει γιά τήν ἀδικία αὐτή πού τολμᾶς νά κάνεις. 10 Αὐτοί ὅμως, ἀφενός ὅσα δέν γνωρίζουν, δηλαδή τά πνευματικά καί τά θεῖα, τά περιυβρίζουν καί τά βλα­σφημοῦν· καί ἀφετέρου ὅσα μέ τίς φυσικές τους αἰ­σθή­σεις, μέ τά ἔνστικτα καί τίς ὀρέξεις τους γνωρίζουν σάν τά ζῶα πού δέν ἔχουν λογική, τά κάνουν γιά νά διαφθεί­ρουν καί νά καταστρέφουν τούς ἑαυτούς τους. 11 Ἀλίμονό τους, διότι ἀκολούθησαν τό δρόμο τοῦ Κάιν καί φονεύουν πνευματικά τούς ἀδελφούς τους μέ τίς ψευ­δοδιδασκαλίες τους. Ἀλίμονό τους, διότι ρίχτηκαν ἀσυ­γ­κράτητοι στήν πλάνη τοῦ Βαλαάμ ἐπιδιώκοντας τό ὑλι­κό κέρδος, καί χάθηκαν στόν ὄλεθρο τῆς ἀντιλογίας καί τῆς ἀνταρσίας τοῦ Κορέ. 12 Αὐτοί εἶναι τά μιάσματα στά κοινά σας δεῖπνα πού συνδέονται μέ τή θεία Εὐχαριστία. Τρῶνε μαζί σας ἐκεῖ χωρίς κανένα φόβο. Αὐτοί δέν ποιμαίνουν τό χριστια­νικό ποίμνιο, ἀλλά ποιμαίνουν τούς ἑαυτούς τους καί παχαίνουν εἰς βάρος τοῦ ποιμνίου τρώγοντας καί πίνοντας μέ δαπάνες τῶν πιστῶν. Εἶναι σύννεφα χωρίς νερό πού σπρώχνονται μέ βία ἀπό τούς ἀνέμους τῆς πλανεμένης διδασκαλίας καί τῶν ἀσυγκράτητων παθῶν τους. Εἶναι δέντρα τοῦ φθινοπώρου πού δέν ἔχουν ἐπάνω τους οὔτε φύλλα. Δέν­τρα πού εἶναι ἀδύ­­νατον νά παραγάγουν καρπό, καθώς νε­κρώθηκαν καί ξεράθηκαν δύο φορές: μία πρίν νά πιστέψουν καί ἄλλη μία μετά τήν ἐπιστροφή τους στό Χριστό. Δέντρα πού ξεριζώθηκαν ἐπειδή ἀπο­κόπη­καν ἀπό τόν Χριστό. 13 Εἶναι ἄγρια κύματα τῆς θάλασσας· οἱ καρδιές τους συνταράσσονται ἀπό πάθη ἁμαρτωλά, γι’ αὐτό καί ξεβράζουν ἀπό μέσα τους ὡς ἀφρό ἀηδιαστικό τίς αἰσ­­­χρές τους πράξεις πού προκαλοῦν ντροπή. Εἶναι ἀστέρια πού ξέφυγαν ἀπό τήν τροχιά τους καί κινοῦνται ἀκανόνιστα ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἐξαπατώντας τούς ταξιδιῶτες πού ζητοῦν νά ὁδηγηθοῦν ἀπ’ αὐτά. Σ’ αὐτούς ἔχει ἐπιφυλαχθεῖ ὡς αἰώνια τιμωρία τό πυκνό σκοτάδι τοῦ Ἅδη. 14 Γι’ αὐτούς προφήτευσε ὁ Ἐνώχ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στούς γενεαλογικούς καταλόγους ἕβδομος ἀπό τόν Ἀδάμ, καί εἶπε: Ἰδού, θά ἔλθει ὁπωσδήποτε ὁ Κύριος συνοδευμένος ἀπό τίς ἀμέτρητες καί πολυπληθεῖς στρατιές τῶν ἁγίων ἀγγέλων του, 15 γιά νά κρίνει καί καταδικάσει ὅλους τούς ἁμαρτω-λούς καί γιά νά ἐλέγξει ὅλους τούς ἀσεβεῖς γιά ὅλες τίς ἀνί­ε­ρες πράξεις πού ἔκαναν περιφρονώντας τόν Θεό, καί γιά ὅλα τά βλάσφημα λόγια καί τίς διδασκαλίες πού εἶ­παν ἐναντίον του ὅσοι ἁμαρτάνουν μέ ἀσέβεια καί χωρίς φόβο Θεοῦ. 16 Αὐτοί γογγύζουν καί μεμψιμοιροῦν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί τῆς προνοίας του, καί συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τίς πονηρές καί ἀχόρταστες ἐπιθυμίες τους. Τό στόμα τους λέει λόγια ὑπερήφανα καί ἀλαζονικά, καί κολακεύουν μέ ὑποκριτικό θαυμασμό ἀνθρώπους πλούσιους καί ἰσχυρούς, ἐπιδιώκοντας νά καρπωθοῦν ἀπ’ αὐτούς κάποιο ὑλικό ὄφελος. 17 Ἐσεῖς ὅμως, ἀγαπητοί, θυμηθεῖτε τά προφητικά λόγια πού σᾶς εἶχαν προαναγγείλει οἱ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 18 Θυμηθεῖτε αὐτό πού σᾶς ἔλεγαν οἱ ἀπόστολοι, ὅτι δηλαδή στά χρόνια πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού θά ἐμπαίζουν τά πιό ἱερά πράγματα καί θά πορεύονται σύμφωνα μέ τίς αἰσχρές τους ἐπιθυμίες. Καί οἱ ἐπιθυμίες τους αὐτές θά τούς παρασύρουν σέ ἀσέβειες. 19 Αὐτοί εἶναι πού δημιουργοῦν τά σχίσματα καί τίς διαιρέσεις στήν Ἐκκλησία· ἄνθρωποι φυσικοί πού σύ­ρο­­νται ἀπό τή ζωώδη φύση τους καί δέν ἔχουν ἀναγεν­­νη­μένες ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα τίς ἀνώτερες ψυχικές τους δυνάμεις. 20 Ἐσεῖς ὅμως, ἀγαπητοί, ἀντίθετα μ’ ἐκείνους, οἰκο­δο­μώντας τούς ἑαυτούς σας πάνω στό θεμέλιο τῆς ἁγιό­τατης πίστεώς σας καί ἀναπέμποντας τίς προσευχές σας μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 21 φυλάξτε καί διατηρῆστε τούς ἑαυτούς σας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, περιμένοντας μέ ἀκλόνητη βεβαιότητα καί ἐμπιστοσύνη τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού θά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή. 22 Καί σέ ἄλλους νά δείχνετε εὐσπλαχνία καί συμπάθεια συζητώντας μαζί τους καί πείθοντάς τους γιά τίς κακοδοξίες τους, 23 κι ἄλλους πάλι νά προσπαθεῖτε νά τούς σώσετε μέ μεγάλη προσοχή καί φόβο μήπως βλαβεῖτε ἀπό τή συναναστροφή τους. Νά τούς ἁρπάζετε μέσα ἀπό τή φωτιά τοῦ ἔσχατου κινδύνου, μισώντας σάν βρωμερό ἔνδυμα τή μολυσμένη ἀπό τά πάθη τῆς σαρκός ζωή τους. 24 Σ’ αὐτόν τώρα ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά σᾶς φυλάξει χωρίς νά σκοντάψετε, καί νά σᾶς κάνει νά σταθεῖτε χωρίς ψεγάδι τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως μπροστά στή δόξα του, γεμάτοι χαρά καί ἀγαλλίαση γιά τήν αἰώνια σωτηρία σας, 25 στό μόνο σοφό Θεό, τό Σωτήρα μας, ἄς ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ εὐλαβική ἀναγνώριση τοῦ μεγαλείου του, τό κράτος καί ἡ ἐξουσία καί τώρα καί σ’ ὅλους τούς αἰῶνες. Ἀμήν.