Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (13/5)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. δ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πράξ. ιδ΄ 6-18)

6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς ­Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, 7 κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελι­ζόμε­νοι. 8 Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει. 9 οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι, 10 εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ· ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει.  11 οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος ἐπῆ­ραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαο­νιστὶ λέγοντες· οἱ θεοὶ ὁμοι­ωθέντες ἀνθρώποις κα­τέ­βησαν πρὸς ἡμᾶς· 12 ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. 13 ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγ­κας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν. 14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπό­στολοι Βαρνάβας καὶ Παῦ­λος, διαρρήξαντες τὰ ἱμά­τια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες 15 καὶ λέγοντες· ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοι­οπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄν­θρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαί­ων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· 17 καίτοι γε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. 18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Μόλις ὅμως αὐτοί τό ἀντιλήφθηκαν, κατέφυγαν στίς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστρα καί Δέρβη καί στά περίχωρά τους. 7 Κι ἐκεῖ συνέχισαν νά κηρύττουν τό εὐαγγέλιο. 8 Στά Λύστρα ὑπῆρχε κάποιος ἄνθρωπος πού εἶχε πα­ράλυτα πόδια, διότι ἦταν χωλός ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας του καί δέν εἶχε περπατήσει ποτέ στή ζωή του. Αὐτός καθόταν 9 κι ἄκουγε μέ προσοχή καί ἐνδιαφέρον τόν Παῦλο, ὅταν κήρυττε. Κι ὁ Παῦλος κάποια στιγμή τόν παρατή­ρη­σε προσεκτικά καί εἶδε ὅτι εἶχε τήν πίστη πού χρει­α­ζόταν γιά νά γίνει τό θαῦμα τῆς θεραπείας του. 10 Γι’ αὐτό τοῦ εἶπε μέ δυνατή φωνή: Σήκω ὄρθιος στά πόδια σου. Κι ἐκεῖνος πήδησε πάνω κι ἄρχισε νά περπατᾶ. 11 Καθώς ὅμως τά πλήθη τοῦ λαοῦ εἶδαν αὐτό πού ἔκανε ὁ Παῦλος, ἄρχισαν νά φωνάζουν δυνατά καί νά λένε στή λυκαονική γλώσσα: Οἱ θεοί πῆραν ἀνθρώπινη μορφή καί κατέβηκαν σέ μᾶς. 12 Καί ὀνόμαζαν τόν Βαρνάβα Δία, ἐπειδή ἦταν πιό ἡλικιωμένος καί ἐπιβλητικός· καί τόν Παῦλο τόν ὀνό­μα­ζαν Ἑρμῆ, διότι αὐτός ἦταν ὁ ἀρχηγός τοῦ λό­γου καί μιλοῦσε περισσότερο καί μέ μεγαλύτερη εὐχέ­ρεια. 13 Στό μεταξύ καί ὁ ἱερεύς τοῦ Δία, τοῦ ὁποίου ὁ ναός ἦταν ἔξω ἀπό τήν πόλη τῶν Λύστρων, ἄρχισε νά φέρνει δίπλα στό ναό, ὅπου βρίσκονταν οἱ πόρτες τοῦ τείχους τῆς πό­­­λεως, ταύρους καί στεφάνια, μέ τά ὁποῖα θά στεφάνωνε τά ζῶα πού θά θυσιάζονταν. Καί ἤθελε μαζί μέ τό πλῆ­θος τοῦ λαοῦ νά προσφέρει θυσία γιά τή λατρεία τῶν δύο ἀποστόλων. 14 Ὅταν ὅμως τά ἄκουσαν αὐτά οἱ ἀπόστολοι Βαρνά­βας καί Παῦλος καί κατάλαβαν τί ἤθελαν νά κάνουν, ξέ­­­σχισαν τά ροῦχα τους γιά νά ἐκδηλώσουν τήν ἀγα­νά­­­κτηση καί τήν ἀποστροφή τους ἀπέναντι στήν εἰδω­λο­­λατρική αὐτή πράξη καί τήν ἀσεβή θεοποίηση πού ἤθελαν νά τούς κάνουν οἱ κάτοικοι τῶν Λύστρων. Καί πήδησαν μέσα στό πλῆθος τοῦ λαοῦ φωνάζοντας 15 καί λέγοντας: Ἄνθρωποι, τί εἶναι αὐτά πού κάνετε; Κι ἐμεῖς ἄνθρωποι εἴμαστε, μέ τήν ἴδια ἀσθενική καί θνη­τή φύση πού ἔχετε κι ἐσεῖς. Καί σᾶς κηρύττουμε νά ἀφήσετε τά μάταια αὐτά πού σχεδιάζετε νά κάνετε θυσι­ά­ζοντας σέ θεούς ψεύτικους καί ἀνύπαρκτους· καί νά ἐπι­­­­στρέψετε στόν ἀληθινό Θεό, πού δέν εἶναι νεκρός σάν τά εἴ­δω­­λα, ἀλλά εἶναι Θεός ζωντανός. Αὐτός δη­μι­ούρ­γη­σε τόν οὐ­ρανό καί τή γῆ καί τή θάλασσα καί ὅλα ὅσα ὑπάρ­­­­­­­­­­χουν μέσα σ’ αὐτά. 16 Αὐτός ὁ Θεός στίς περασμένες γενιές ἐγκα­τέ­λει­ψε ὅλους τούς ἐθνικούς νά ζοῦν καί νά συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τίς ἁμαρτωλές συνήθειές τους καί τά εἰδωλολατρικά φρονήματά τους. 17 Κι ἐκεῖνοι ἀγνοοῦσαν τόν ἀληθινό Θεό καί ζοῦσαν μέ τρόπο εἰδωλολατρικό μακριά ἀπ’ αὐτόν, παρόλο πού ὁ Θεός δέν ἄφησε ἄγνωστο καί χωρίς μαρτυρία τόν ἑαυτό του. Ἐξακολουθοῦσε καί τότε νά σᾶς εὐεργετεῖ καί νά σᾶς δίνει ἀπό τόν οὐρανό βροχές καί ἐποχές καρποφορίας, γιά νά γίνονται καί νά ὡριμάζουν οἱ καρποί· καί σᾶς γέμιζε ἄφθο­­­να μέ τροφή καί εὐφροσύνη τίς καρδιές σας. 18 Καί μ’ αὐτά πού ἔλεγαν οἱ ἀπόστολοι, μόλις καί μετά βίας μπόρεσαν νά σταματήσουν τούς ὄχλους, ὥστε νά μήν προσφέρουν θυσία σ’ αὐτούς.